St.prp. nr. 73 (2008-2009)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Guernsey, undertegnet i Helsingfors 28. oktober 2008, med tilleggsoverenskomster

Til innholdsfortegnelse

2 Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Guernsey til unngåelse av dobbeltbeskatning av fysiske personer

Kongeriket Norges Regjering og Regjeringen i Guernsey («partene»), som ønsker å supplere overenskomsten om utveksling av opplysninger i skattesaker undertegnet 28. oktober 2008 ved å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning av fysiske personer med hensyn til skatter av inntekt

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

Personer som omfattes av overenskomsten

 1. Denne overenskomsten får anvendelse på fysiske personer som er bosatt i en eller i begge parter.

 2. Denne overenskomsten får ikke anvendelse på virksomhet som utøves i et område utenfor sjøterritoriet hvor en part i overensstemmelse med sin lovgivning og folkeretten, kan utøve sine rettigheter med hensyn til havbunnen og undergrunnen samt deres naturforekomster.

Artikkel 2

Skatter som omfattes av avtalen

 1. De gjeldende skatter som overenskomsten får anvendelse på er:

  1. i Guernsey:

   inntektsskatt;

   (i det følgende kalt «skatt i Guernsey»).

  2. i Norge:

   1. skatt på alminnelig inntekt;

   2. skatt på personinntekt;

   3. skatt på honorar til utenlandske artister m.v.;

    (i det følgende kalt «norsk skatt»).

 2. Avtalen skal også få anvendelse på alle skatter av samme eller vesentlig lignende art, som i tillegg til eller i stedet for de gjeldende skatter blir utskrevet etter tidspunktet for undertegning av denne overenskomst. Partenes kompetente myndigheter skal underrette hverandre om enhver viktig endring som er foretatt i deres skattelovgivning knyttet til fysiske personer og som kan få virkning for spørsmål dekket av denne overenskomst.

Artikkel 3

Alminnelige definisjoner

 1. Hvis ikke annet fremgår av sammenhengen har følgende uttrykk i overenskomsten denne betydning:

  1. uttrykket «Guernsey» betyr Guernsey, Alderney og Herm, herunder sjøterritoriet tilliggende disse øyene, i overensstemmelse med folkeretten;

  2. uttrykket «Norge» betyr Kongeriket Norge og omfatter landterritoriet, indre farvann og sjøterritoriet; uttrykket omfatter ikke Svalbard, Jan Mayen og de norske biland;

  3. uttrykket «kompetent myndighet» betyr

   1. i Guernsey, «the Administrator of Income Tax» eller den som har fullmakt fra ham

   2. i Norge, finansministeren eller den som har fullmakt fra finansministeren, eller den myndighet som utses som kompetent myndighet etter denne overenskomst;

  4. uttrykket «foretak» brukes om enhver form for virksomhet;

  5. uttrykket «internasjonal fart» betyr enhver transport med skip eller luftfartøy, unntatt når skipet eller luftfartøyet går i fart bare mellom steder i den annen part.

 2. Når en part på et hvilket som helst tidspunkt anvender denne overenskomsten skal ethvert uttrykk som ikke er definert i overenskomsten, når ikke annet fremgår av sammenhengen, ha den betydning som uttrykket på dette tidspunkt har i henhold til lovgivningen i vedkommende part med hensyn til de skatter som overenskomsten får anvendelse på, og den betydning som uttrykket har i henhold til skattelovgivningen i denne part gjelder fremfor den betydning en som uttrykket gis i annen lovgivning i denne part.

Artikkel 4

Skattemessig bopel

 1. I denne overenskomst betyr uttrykket «person bosatt i en part» i forhold til en fysisk person, enhver person som i henhold til lovgivningen i denne part er skattepliktig der på grunnlag av domisil, bopel eller ethvert annet lignende kriterium. Uttrykket omfatter imidlertid ikke en fysisk person som er skattepliktig i denne part bare på grunnlag av inntekt fra kilder i denne part.

 2. Når en fysisk person ifølge bestemmelsene i punkt 1 er bosatt i begge parter, skal hans status avgjøres etter følgende regler:

  1. han skal anses for bosatt bare i den part hvor han disponerer fast bolig. Hvis han disponerer fast bolig i begge parter, skal han anses for bosatt bare i den part hvor han har de sterkeste personlige og økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene);

  2. hvis det ikke kan bringes på det rene i hvilken part han har sentrum for livsinteressene, eller hvis han ikke disponerer en fast bolig i noen av dem, skal han anses for bosatt bare i den part hvor han har vanlig opphold;

  3. hvis han har vanlig opphold i begge parter eller ikke i noen av dem, skal de kompetente myndigheter i partene avgjøre spørsmålet ved gjensidig avtale.

Artikkel 5

Inntekt fra lønnsarbeid

 1. Med forbehold av bestemmelsene i artiklene 6, 7 og 8 skal lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en part mottar i anledning av lønnsarbeid, bare kunne skattlegges i denne part, med mindre lønnsarbeidet er utført i den annen part. Hvis arbeidet er utført der, kan godtgjørelsen som skriver seg fra dette skattlegges i denne annen part.

 2. Uansett bestemmelsene i punkt 1, skal godtgjørelse som en person bosatt i en part mottar i anledning av lønnsarbeid utført i den annen part, bare kunne skattlegges i den førstnevnte part, dersom:

  1. mottakeren oppholder seg i den annen part i et eller flere tidsrom som til sammen ikke overstiger 183 dager i løpet av enhver tolvmånedersperiode som begynner eller slutter i det angjeldende skatteår; og

  2. godtgjørelsen er betalt av eller på vegne av en arbeidsgiver som ikke er bosatt i den annen part; og

  3. godtgjørelsen ikke belastes er fast forretningssted i den annen part hvor arbeidsgiveren helt eller delvis utøver virksomhet i den annen part.

 3. Punkt 2 i denne artikkel kommer ikke til anvendelse på godtgjørelse en person bosatt i en part mottar for arbeid utført i den annen part, betalt av eller på vegne av en arbeidsgiver som ikke er bosatt i den annen part, hvis:

  1. mottakeren i løpet av ansettelsesforholdet utfører tjenester for en annen person enn arbeidsgiveren, og denne annen person direkte eller indirekte har tilsyn med, styrer eller kontrollerer den måte tjenestene blir utført på; og

  2. tjenestene utgjør en integrert del av den virksomheten som utøves av denne annen person.

 4. Uansett de foranstående bestemmelser i denne artikkel, kan godtgjørelse mottatt for lønnsarbeid utført om bord i et skip eller luftfartøy drevet i internasjonal fart av et foretak i en part, skattlegges i denne part. Når en fysisk person bosatt i Norge mottar godtgjørelse for lønnsarbeid utført om bord i et luftfartøy drevet i internasjonal fart av konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), skal slik godtgjørelse bare skattlegges i Norge. Når en fysisk person bosatt i Guernsey mottar godtgjørelse for lønnsarbeid utført om bord i et luftfartøy drevet i internasjonal fart av Aurigny Air Services, skal slik godtgjørelse bare skattlegges i Guernsey.

Artikkel 6

Styregodtgjørelse

Styregodtgjørelse og lignende vederlag som oppebæres av en person bosatt i en part, i egenskap av å være medlem av styret eller lignende organ i et selskap som er hjemmehørende i den annen part kan skattlegges i denne annen part.

Artikkel 7

Artister og idrettsutøvere

 1. Inntekt som en person bosatt i en part oppebærer ved personlig virksomhet utøvet i den annen part som artist, så som skuespiller, filmskuespiller, radio- eller fjernsynsartist, musiker eller som idrettsutøver, kan skattlegges i denne annen part.

 2. Når inntekt som skriver seg fra personlig virksomhet utøvet av en artist eller idrettsutøver i denne egenskap, ikke tilfaller artisten eller idrettsutøveren selv, men en annen fysisk eller juridisk person, kan inntekten skattlegges i den part hvor artisten eller idrettsutøveren utøver virksomheten.

Artikkel 8

Offentlig tjeneste

  1. Lønn og annen lignende godtgjørelse, unntatt pensjon, som utredes av en part, eller av ens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter til en fysisk person for tjenester som er ytet denne part, eller dennes forvaltningsmyndighet, skal bare kunne skattlegges i denne part.

  2. Slik lønn og annen godtgjørelse skal imidlertid kunne skattlegges bare i den annen part hvis tjenestene er utført i denne part og mottakeren er bosatt i denne part og ikke bosatte seg i denne part bare i hensikt å utføre nevnte tjenester.

 1. Bestemmelsene i artiklene 5, 6 og 7 skal få anvendelse på lønn og annen lignende godtgjørelse i anledning tjenester som er ytet i forbindelse med forretningsvirksomhet drevet av en part, eller dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter.

Artikkel 9

Studenter

En student eller forretningslærling som er, eller umiddelbart før sitt opphold i en part var, bosatt i den annen part, og som oppholder seg i den førstnevnte part utelukkende for sin utdannelse eller opplæring, skal ikke skatteleggs i denne part for beløp som han mottar til underhold, utdannelse eller opplæring, forutsatt at disse beløp skriver seg fra kilder utenfor denne part.

Artikkel 10

Unngåelse av dobbeltbeskatning

 1. I Guernsey skal dobbeltbeskatning unngås på følgende måte:

  Med forbehold av bestemmelsene i Guernseys lovgivning om godskrivning mot skatt i Guernsey av skatt betalt i et område utenfor Guernsey (dog uten å påvirke de herav nevnte alminnelige retningslinjer):

  1. med forbehold av bestemmelsene i underpunkt iii, når en person er bosatt i Guernsey oppebærer inntekt som i henhold til bestemmelsene i denne overenskomst kan skattlegges i Norge, skal Guernsey innrømme som fradrag i den skatt som ilegges vedkommende persons inntekt et beløp som tilsvarer den inntektsskatt som er betalt på denne inntekten i Norge;

  2. slikt fradrag skal imidlertid ikke overstige den del av inntektsskatten, beregnet før fradrag er gitt, som kan henføres til den inntekten som kan skattlegges i Norge;

  3. når inntekt som oppebæres av en person bosatt i Guernsey i henhold til bestemmelsene i denne overenskomst er unntatt fra beskatning i Norge, kan Guernsey likevel medregne inntekten i beregningsgrunnlaget for den gjenværende inntekten til denne personen.

 2. I Norge skal dobbeltbeskatning unngås på følgende måte:

  Med forbehold av bestemmelsene i Norges lovgivning om godskrivning mot norsk skatt av skatt betalt i et område utenfor Norge (dog uten å påvirke de herav nevnte alminnelige retningslinjer);

  1. Når en person som er bosatt i Norge oppebærer inntekt som i henhold til bestemmelsene i denne overenskomst kan skattlegges i Guernsey, skal Norge innrømme som fradrag i den skatt som ilegges vedkommende persons inntekt et beløp som tilsvarer den inntektsskatt som er betalt på denne inntekten i Guernsey;

   Slikt fradrag skal imidlertid ikke overstige den del av inntektsskatten, beregnet før fradrag er gitt, som kan henføres til den inntekt som kan skattlegges i Guernsey.

  2. Når, i henhold til enhver bestemmelse i denne overenskomst, inntekt som oppebæres av en person bosatt i Norge er unntatt fra beskatning i Norge, kan Norge likevel medregne inntekten i beskatningsgrunnlaget, men skal nedsette den norske inntektsskatten med den del av inntektsskatten som kan henføres til den inntekt som skriver seg fra Guernsey.

Artikkel 11

Gjensidig overenskomst

 1. Når en fysisk person mener et tiltak som er truffet i den ene eller begge parter i forhold til ham medfører eller vil medføre en beskatning som ikke er i overensstemmelse med bestemmelsene i denne overenskomst, kan han fremme sin sak for den kompetente myndighet i den part hvor han er bosatt. Dette kan gjøres uten at det påvirker hans rett til å anvende de rettsmidler som finnes i disse parters interne lovgivning. Saken må fremmes innen tre år fra den første underretning om tiltak som medfører beskatning i strid med bestemmelsene i denne overenskomst.

 2. Hvis den kompetente myndighet finner at innvendingen synes begrunnet, men ikke selv er i stand til å finne en tilfredsstillende løsning, skal den søke å få saken avgjort ved gjensidig avtale med den kompetente myndighet i den annen part med sikte på å unngå beskatning som ikke er overensstemmende med denne overenskomst. Enhver avtale som måtte komme i stand skal legges til grunn uansett tidsfristene i partenes interne lovgivning.

 3. Partenes kompetente myndigheter skal ved gjensidig avtale søke å løse enhver vanskelighet eller tvil som fortolkningen eller anvendelsen av denne overenskomst måtte fremby.

 4. Partenes kompetente myndigheter kan sette seg i direkte forbindelse med hverandre med sikte på å få i stand en avtale som omhandlet i de foranstående punkter.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

 1. Denne overenskomst skal tre i kraft på den trettiende dag etter den siste av de datoer hver av partene har gjort kjent for den annen part at de krav som stilles etter dens lovgivning for å sette denne overenskomst i kraft, er gjennomført.

 2. Overenskomsten skal deretter ha virkning:

  1. i Guernsey:

   Med hensyn til skatter av inntekt som vedkommer ethvert skatteår som følger etter den første januar i det kalenderår som følger etter det år da overenskomsten trådte i kraft;

  2. i Norge:

   Med hensyn til skatter av inntekt som vedkommer ethvert skatteår som følger etter den første januar i det kalenderår som følger etter det år da overenskomsten trådte i kraft.

 3. Uansett punkt 2 i denne artikkel, skal overenskomsten bare ha anvendelse såfremt overenskomst undertegnet 28. oktober 2008 mellom Guernsey og Kongeriket Norge om utveksling av opplysninger i skattesaker har virkning.

Artikkel 14

Opphør

 1. Denne overenskomst skal forbli i kraft til den sies opp av en part. Hver av partene kan minst tre måneder før utløpet av ethvert kalenderår gi den annen part skriftlig varsel om opphør. I så fall skal overenskomsten opphøre å ha virkning for skatter som vedrører ethvert skatteår som begynner på eller etter den første januar i det år som følger etter utløpet av tremånedersperioden.

 2. Uansett bestemmelsene i punkt 1 i denne artikkel, skal denne overenskomst opphøre, uten varsel om dette, på den dato overenskomsten undertegnet 28. oktober 2008 mellom Guernsey og Kongeriket Norge om utveksling av opplysninger i skattesaker opphører.

Til bekreftelse av foranstående har de undertegnende, som er gitt behørig fullmakt til dette, undertegnet denne overenskomst.

Utferdiget i to eksemplarer i Helsingfors den 28. oktober 2008 på det engelske språk.

For KongeriketFor
NorgesGuernseys
regjering:regjering:

Agreement between the Kingdom of Norway and the States of Guernsey for the avoidance of double taxation on individuals

The Government of the Kingdom of Norway and the States of Guernsey («the Parties»), desiring to supplement the Agreement for the exchange of information relating to tax matters concluded on 28 October 2008 by concluding an Agreement for the avoidance of double taxation on individuals with respect to taxes on income,

have agreed as follows:

Article 1

Individuals covered

 1. This Agreement shall apply to individuals who are residents of one or both of the Parties.

 2. The Agreement does not apply to activities carried on in an area beyond the territorial sea where a Party, according to its legislation and in accordance with international law, may exercise its rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources.

Article 2

Taxes covered

 1. The existing taxes to which the Agreement shall apply are:

  1. in the case of Guernsey:

   income tax;

   (hereinafter referred to as «Guernsey tax»);

  2. in the case of Norway:

   1. tax on general income;

   2. tax on personal income;

   3. tax on remuneration to non-resident artistes, etc.;

    (hereinafter referred to as «Norwegian tax»).

 2. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Parties shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws concerning individuals and which may affect matters covered by the Agreement.

Article 3

General definitions

 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

  1. the term «Guernsey» means Guernsey, Alderney and Herm, including the territorial sea adjacent to those islands, in accordance with international law;

  2. the term «Norway» means the Kingdom of Norway, and includes the land territory and internal waters, the territorial sea; the term does not comprise Svalbard, Jan Mayen and the Norwegian dependencies («biland»);

  3. the term «competent authority» means:

   1. in the case of Guernsey, the Administrator of Income Tax or his delegate;

   2. in the case of Norway, the Minister of Finance or the Minister»s authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purpose of this Agreement;

  4. the term «enterprise» applies to the carrying on of any business;

  5. the term «international traffic» means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Party, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Party.

 2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 4

Resident

 1. For the purposes of this Agreement, the term «resident of a Party» means in respect of an individual any individual who, under the laws of that Party, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence or any other criterion of a similar nature. This term, however, does not include an individual who is liable to tax in that Party in respect only of income from sources in that Party.

 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident in both Parties, then his status shall be determined as follows:

  1. he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Parties, he shall be deemed to be a resident only of the Party with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

  2. if the Party in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Party, he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has an habitual abode;

  3. if he has an habitual abode in both Parties or in neither of them, the competent authorities of the Parties shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

Income from employment

 1. Subject to the provisions of Articles 6, 7 and 8, salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, derived by a resident of a Party in respect of an employment shall be taxable only in that Party unless the employment is exercised in the other Party. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Party.

 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Party in respect of an employment exercised in the other Party shall be taxable only in the first-mentioned Party if:

  1. the recipient is present in the other Party for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and

  2. the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Party; and

  3. the remuneration is not borne by a fixed place of business through which the business is wholly or partly carried on which the employer has in the other Party.

 3. Paragraph 2 of this Article shall not apply to remuneration derived by a resident of a Party in respect of an employment exercised in the other Party and paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other Party if:

  1. the recipient renders services in the course of that employment to a person other than the employer and that person, directly or indirectly, supervises, directs or controls the manner in which those services are performed; and

  2. those services constitute an integral part of the business activities carried on by that person.

 4. Notwithstanding the preceeding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Party, may be taxed in that Party. Where a resident of Norway derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Norway. Where a resident of Guernsey derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by Aurigny Air Services, such remuneration shall be taxable only in Guernsey.

Article 6

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Party in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Party may be taxed in that other Party.

Article 7

Artistes and sportsmen

 1. Income derived by a resident of a Party as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Party, may be taxed in that other Party.

 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another individual or legal entity, that income may be taxed in the Party in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Article 8

Government service

  1. Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Party or a political subdivision or a statutory body or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Party or subdivision or body or authority shall be taxable only in that Party.

  2. However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Party if the services are rendered in that Party and the individual is a resident of that Party who did not become a resident of that Party solely for the purpose of rendering the services.

 1. The provisions of Articles 5, 6 and 7 shall apply to salaries, wages, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Party or a political subdivision or a statutory body or a local authority thereof.

Article 9

Students

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Party a resident of the other Party and who is present in the first-mentioned Party solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Party, provided that such payments arise from sources outside that Party.

Article 10

Elimination of double taxation

 1. In Guernsey double taxation shall be avoided as follows:

  Subject to the provisions of the laws of Guernsey regarding the allowance as a credit against Guernsey tax of tax payable in a territory outside Guernsey (which shall not affect the general principle hereof):

  1. subject to the provisions of sub-paragraph iii, where a resident of Guernsey derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Norway, Guernsey shall allow as a deduction from the tax payable in respect of that income, an amount equal to the income tax paid in Norway;

  2. such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Norway;

  3. where a resident of Guernsey derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement shall be taxable only in Norway, Guernsey may include this income in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident.

 2. In Norway double taxation shall be avoided as follows:

  Subject to the provisions of the laws of Norway regarding the allowance as a credit against Norwegian tax of tax payable in a territory outside Norway (which shall not affect the general principle hereof) -

  1. where a resident of Norway derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed Guernsey, Norway shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Guernsey on that income;

   Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Guernsey.

  2. where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of Norway is exempt from tax in Norway, Norway may nevertheless include such income in the tax base, but shall allow as a deduction from the Norwegian tax on income that part of the income tax, as the case may be, which is attributable to the income derived from Guernsey.

Article 11

Mutual agreement procedure

 1. Where an individual considers that the actions of one or both of the Parties result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Parties, present his case to the competent authority of the Party of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties.

 3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

 4. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 12

Entry into force

 1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Parties has notified the other in writing that the procedures required by its law have been complied with.

 2. The Agreement shall have effect:

  1. in Guernsey:

   in respect of Guernsey tax, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Agreement enters into force;

  2. in Norway:

   in respect of Norwegian tax, on tax chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Agreement enters into force.

 3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, the Agreement shall only be applicable when the Agreement between the Kingdom of Norway and the States of Guernsey for the exchange of information relating to tax matters signed on 28 October 2008 shall have effect.

Article 13

Termination

 1. This Agreement shall remain in force until terminated by either Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least three months before the end of any calendar year. In such case, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the end of the three months period.

 2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement will be terminated, without giving notice of termination, on the date of termination of the Agreement signed on 28 October 2008 between the Kingdom of Norway and the States of Guernsey for the exchange of information relating to tax matters.

  In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Helsinki this 28th day of October, 2008, in duplicate in the English language.

For the GovernmentFor The
of the Kingdom ofStates of
Norway:Guernsey:
Til forsiden