Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 79 (2001-2002)

Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget