Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 8 (1998-99)

Utbygging av Huldra, SDØE-deltakelse i Vestprosess, kostnadsutviklingen for Åsgard m.v., og diverse disponeringssaker

Til innholdsfortegnelse

1 OSPAR beslutning 98/3 om disponering av utrangerte offshore installasjoner

TRAKTATPARTENE til konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det Nordøstlige Atlanterhav,

SOM TAR I BETRAKTNING konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det Nordøstlige Atlanterhav, særlig konvensjonens artikkel 2 og 5,

SOM TAR I BETRAKTNING de relevante bestemmelser i FNs havrettskonvensjon,

SOM ERKJENNER at et økende antall offshore installasjoner i sjøområdet nærmer seg slutten av deres operasjonelle levetid,

SOM BEKREFTER at disponering av slike installasjoner bør styres av «føre-var» prinsippet, som tar hensyn til de mulige virkninger på miljøet,

SOM ERKJENNER at gjenbruk, resirkulering og endelig disponering på land generelt vil være den foretrukne løsning for offshore installasjoner som tas ut av virksomhet i sjøområdet,

SOM VEDGÅR at traktatpartenes nasjonale rettslige og administrative ordninger må innta egnede bestemmelser for fastsettelse og oppfyllelse av rettslig ansvar for utrangerte offshore installasjoner,

BESLUTTER AT

Definisjoner

1. I denne beslutning betyr:

«betonginstallasjon» en utrangert offshore installasjon som er bygget helt eller hovedsakelig av betong,

«utrangert offshore installasjon» en offshore installasjon som hverken

 1. tjener det formål i offshore virksomheten som den opprinnelig var utplassert i sjøområdet for å ivareta, eller

 2. tjener et annet rettmessig formål i sjøområdet og som er godkjent eller regulert av den relevante traktatparts kompetente myndighet,

men inkluderer ikke:

 1. deler av en offshore installasjon som befinner seg under sjøbunnen, eller

 2. betong ankerfester forbundet med en flytende installasjon når disse ikke forstyrrer eller antas å ikke ville forstyrre annen rettmessig bruk av havet,

«relevant traktatpart» den traktatpart som har jurisdiksjon over vedkommende offshore installasjon,

«stålinstallasjon» en utrangert offshore installasjon som er bygget helt eller hovedsakelig av stål,

«dekk» de deler av en hel offshore installasjon som ikke er en del av understellet og inkluderer bærerammen for dekksmodulene og dekket når fjerningen av dem ikke vil true understellets strukturelle stabilitet,

«understellssokkel» de deler av en stålinstallasjon som:

 1. befinner seg under øverste punkt på pæleverket som forbinder installasjonen til sjøbunnen,

 2. når det gjelder en installasjon som er bygget uten pæleverk, utgjør fundamentet til installasjonen og som inneholder mengder av sementfyll tilsvarende dem som er i understellssokler som beskrevet i underpunkt 3(a), eller

 3. er så nært forbundet med de deler som er nevnt i underpunkt (i) og (ii) i denne definisjonen at det vil innebære store tekniske problemer å skille dem fra disse.

Målsettinger og virkemidler

2. Det er forbudt å dumpe og å etterlate helt eller delvis utrangerte offshore installasjoner i sjøområdet.

3. Som et unntak fra punkt 2, kan den relevante traktatparts kompetente myndighet, dersom den er forvisset om at en vurdering i overensstemmelse med vedlegg 2 påviser at det er vektige grunner for at en alternativ disponering som nevnt nedenfor er å foretrekke fremfor gjenbruk eller resirkulering eller endelig disponering på land, gi en tillatelse til:

 1. å etterlate på stedet hele eller deler av understellssokler på stålinstallasjoner i en kategori opplistet i vedlegg 1, og som er plassert i sjøområdet før 9. februar 1999,

 2. å dumpe eller etterlate helt eller delvis på stedet en betonginstallasjon i en kategori opplistet i vedlegg 1, eller betong ankerfester,

 3. å dumpe eller etterlate helt eller delvis på stedet enhver annen installasjon når eksepsjonelle og uforutsette omstendigheter som skyldes skade på konstruksjonen eller forringelse, eller andre årsaker som innebærer tilsvarende vanskeligheter kan påvises.

4. Før det tas en beslutning om å gi en tillatelse i henhold til punkt 3, skal den relevante traktatpart først samrå seg med de andre traktatpartene i overensstemmelse med vedlegg 3.

5. Alle tillatelser til å dumpe eller til å etterlate for all tid helt eller delvis en utrangert offshore installasjon skal være i overensstemmelse med vilkårene i vedlegg 4.

6. Traktatpartene skal inngi til kommisjonen innen 31. desember 1999 og deretter hvert annet år, relevant informasjon om offshore installasjoner innenfor deres jurisdiksjon, herunder, når det er aktuelt, informasjon om disponeringen av dem, for å inntas i fortegnelsen som skal holdes av kommisjonen.

7. Kommisjonen skal, i lys av erfaringer med nedstengning av offshore installasjoner, særlig de i kategorier som er listet i vedlegg 1, og i lys av relevante undersøkelser og utveksling av informasjon, søke å oppnå enstemmig oppslutning om endringer i vedlegget for å redusere omfanget av mulige unntak i henhold til punkt 3. Forberedelsen til slike endringer skal vurderes av kommisjonen på dets møte i 2003 og deretter med jevne mellomrom.

Ikrafttreden

8. Denne beslutningen trer i kraft 9. februar 1999, og skal da erstatte Oslo kommisjonens beslutning 95/1 vedrørende disponering av offshore installasjoner.

Rapportering om gjennomføringen

9. Dersom en traktatpart beslutter å gi en tillatelse til å dumpe eller etterlate helt eller delvis en utrangert offshore installasjon i sjøområdet, skal den når tillatelsen gis gi kommisjonen en rapport i overensstemmelse med punkt 3 i vedlegg 4.

10. Dersom en installasjon blir dumpet eller etterlatt helt eller delvis i sjøområdet, skal den relevante traktatpart innen seks måneder fra disponeringen, gi kommisjonen en rapport i overensstemmelse med punkt 4 i vedlegg 4.

Vedlegg 1

Kategorier av utrangerte offshore innstallasjoner hvor unntak kan vurderes

Følgende kategorier av utrangerte offshore installasjoner, med unntak av installasjonenes dekk, er identifisert for formålene i punkt 3:

 1. stålinstallasjoner som veier mer enn ti tusen tonn i luft;

 2. gravitasjonsbaserte betonginstallasjoner;

 3. flytende betonginstallasjoner;

 4. betong ankerfester som forstyrrer eller antas å ville forstyrre annen rettmessig bruk av havet.

Vedlegg 2

Rammeverk for vurderingen av forslag om sjødisponering av utrangerte offshore installasjoner

Alminnelige bestemmelser

1. Dette rammeverket skal komme til anvendelse på den vurderingen som den relevante traktatparts kompetente myndighet gjør av forslag om å gi tillatelse i henhold til punkt 3 i denne beslutningen.

2. Vurderingen skal ta i betraktning mulige konsekvenser av den foreslåtte disponeringen av installasjonen på miljøet og annen rettmessig bruk av havet. Vurderingen skal også ta i betraktning den praktiske tilgjengeligheten av gjenbruk, resirkulering og disponeringsløsninger for installasjonen som tas ut av virksomhet.

Krav om informasjon

3. Vurderingen av forslag om sjødisponering av utrangerte offshore installasjoner skal baseres på en beskrivelse av:

 1. installasjonens egenskaper, inkludert de stoffene denne inneholder. Dersom den foreslåtte disponeringsmetode inkluderer fjerning av farlige stoffer fra installasjonen, skal fjerningsprosessen som skal benyttes og resultatene som skal oppnås også beskrives. Beskrivelsen skal indikere i hvilken form stoffene vil opptre og i hvilken utstrekning de vil kunne slippe ut fra installasjonen under eller etter disponeringen;

 2. det foreslåtte disponeringssted, for eksempel, sjøbunnens og vannsøylens fysiske og kjemiske egenskaper og den biologiske sammensetningen av tilknyttede økosystemer. Denne informasjonen skal inkluderes selv om forslaget er å etterlate installasjonen helt eller delvis på stedet;

 3. den foreslåtte metode og tidspunkt for disponeringen.

4. Beskrivelsen av installasjonen, det foreslått disponeringssted og den foreslåtte disponeringsmetode skal være tilstrekkelig til å vurdere virkningene av den foreslåtte disponeringen, og hvordan disse er sammenlignet med virkningene av andre løsninger.

Vurdering av disponering

5. Vurderingen av forslag om sjødisponering av en utrangert offshore installasjon skal følge en bred tilnærming som nevnt nedenfor.

6. Vurderingen skal ikke bare dekke den foreslåtte disponeringen, men også den praktiske tilgjengelighet og de mulige virkningene av andre løsninger. Løsningene som skal tas i betraktning skal inkludere:

 1. gjenbruk av hele eller deler av installasjonen;

 2. resirkulering av hele eller deler av installasjonen;

 3. endelig disponering på land av hele eller deler av installasjonen;

 4. andre løsninger for sjødisponering.

Forhold som skal tas i betraktning ved vurdering av disponeringsløsninger

7. Informasjonen som skal sammenlignes ved vurderingen skal være tilstrekkelig omfattende til å muliggjøre en begrunnet bedømmelse av gjennomførbarheten av hver av disponeringsløsningene, og til å muliggjøre en autoritativ komparativ evaluering. Særlig skal vurderingen påvise hvordan kravene i punkt 3 i denne beslutningen imøtekommes.

8. Vurderingen av disponeringsløsningene skal ta i betraktning, men behøver ikke være begrenset til:

 1. tekniske og ingeniørmessige sider av løsningen, inkludert gjenbruk og resirkulering og virkningene knyttet til rengjøring, eller fjerning av kjemikalier fra installasjonen mens den er offshore;

 2. tidspunktet for nedstengning;

 3. sikkerhetsbetraktninger knyttet til fjerning og disponering, sett hen til metoder for vurdering av helse og sikkerhet i arbeidet;

 4. konsekvenser for det marine miljø, inkludert artenes eksponering for forurensning i tilknytning til installasjonen, andre biologiske virkninger i forbindelse med fysiske effekter, konflikter med bevaringen av artene, med beskyttelsen av deres leveområder, eller med havbruk og forstyrrelse av annen rettmessig bruk av havet;

 5. konsekvenser for andre deler av miljøet, inkludert utslipp til luft, utvasking til grunnvann, utslipp til overflate ferskvann og effekt på jordsmonnet;

 6. forbruk av naturressurser og energi i forbindelse med gjenbruk eller resirkulering;

 7. andre konsekvenser for det fysiske miljø som løsningene kan forventes å føre med seg;

 8. konsekvenser for naturverdier, aktiviteten i samfunnet og fremtidig bruk av miljøet; og

 9. økonomiske aspekter.

9. Ved vurdering av energi- og råmaterialforbruk, og ved vurdering av et hvert utslipp til miljøet (luft, land eller vann), fra nedstengningsprosessen og gjennom gjenbruk, resirkulering eller endelig disponering av installasjonen, kan det være formålstjenlig å ta i bruk teknikkene utviklet for miljømessige livsløpsanalyser. Dersom disse er formålstjenlige skal de anvendes. Når dette gjøres skal prinsipper for miljømessige livsløpsanalyser som det er internasjonal enighet om, følges.

10. Vurderingen skal ta i betraktning de iboende usikkerhetsmomentene knyttet til hver enkelt løsning, og skal baseres på konservative antagelser om mulige konsekvenser. Kumulative virkninger av disponering av installasjoner i det maritime området og eksisterende belastninger på det marine miljø som følge av annen menneskelig aktivitet, skal også tas i betraktning.

11. Vurderingen skal også ta i betraktning hvilke virkemidler som kan være påkrevet for å forhindre eller dempe uheldige konsekvenser av sjødisponeringen, og skal indikere formålet og omfanget av enhver overvåkning som vil bli krevet etter sjødisponeringen.

Samlet vurdering

12. Vurderingen skal være tilstrekkelig til å sette den relevante traktatparts kompetente myndighet i stand til å trekke begrunnede slutninger om hvorvidt det skal gis en tillatelse i henhold til punkt 3 i denne beslutningen eller ikke og, dersom en slik tillatelse anses rettferdiggjort, hvilke vilkår som skal knyttes til denne. Disse slutningene skal nedtegnes i et sammendrag av vurderingen som også skal inneholde et kortfattet sammendrag av de fakta som underbygger slutningene, inkludert en beskrivelse av alle betydelig forventede eller mulige konsekvenser av sjødisponeringen av installasjonen på det marine miljø eller bruken av det. Slutningene skal være basert på vitenskapelige prinsipper og sammendraget skal gjøre det mulig å knytte slutningene tilbake til de støttende bevisene og argumentene. Dokumentasjonen skal identifisere opprinnelsen til de data som er benyttet, sammen med relevante opplysninger om kvalitetssikring av disse dataene.

Vedlegg 3

Konsultasjonsprosedyre

1. En relevant traktatpart som vurderer å utstede en tillatelse i henhold til punkt 3 i denne beslutningen skal starte denne konsultasjonsprosedyren minst 32 uker før planlagt dato for avgjørelse av dette spørsmålet ved å sende sekretæren et varsel som inneholder:

 1. en vurdering som er forberedt i overensstemmelse med vedlegg 2 til denne beslutningen, inkludert et sammendrag i overensstemmelse med punkt 12 i det vedlegget:

 2. en redegjørelse for hvorfor den relevante traktatpart anser kravene i punkt 3 i denne beslutningen å være oppfylt:

 3. ytterligere opplysninger som er nødvendig for å sette andre traktatparter i stand til å vurdere konsekvensene og den praktiske tilgjengeligheten av løsninger for gjenbruk, resirkulering og disponering.

2. Sekretæren skal straks sende kopier av varselet til alle traktatparter.

3. Hvis en traktatpart ønsker å protestere mot eller kommentere på at det gis en tillatelse, skal denne informere den traktatpart som vurderer å utstede tillatelsen, senest ved utløpet av 16 uker fra den datoen sekretæren sirkulerte varselet til traktatpartene, og sende en kopi av protesten eller kommentaren til sekretæren. En protest skal redegjøre for hvorfor traktatparten som protesterer anser at den foreliggende saken ikke tilfredsstiller kravene i punkt 3 i denne beslutningen. Denne redegjørelsen skal støttes av vitenskapelige og tekniske argumenter. Sekretæren skal sirkulere enhver protest eller kommentar til de andre traktatparter.

4. Traktatpartene skal, ved gjensidige konsultasjoner, søke å løse protester som er fremsatt i henhold til det foregående punkt. Så raskt som mulig etter slike konsultasjoner, og ikke i noe tilfelle senere enn utløpet av 22 uker fra den datoen da sekretæren sirkulerte varselet til traktatpartene, skal traktatparten som foreslår å gi tillatelsen informere sekretæren om utfallet av konsultasjonene. Sekretæren skal straks videresende informasjonen til de øvrige traktatpartene.

5. Dersom slike konsultasjoner ikke løser protesten, kan traktatparten som protesterte, med støtte fra minst to andre traktatparter, anmode sekretæren om å arrangere et spesielt konsultativt møte for å diskutere de fremsatte protestene. Slik anmodning skal fremsettes senest ved utløpet av 24 uker fra den datoen da sekretæren sirkulerte varselet til traktatpartene.

6. Sekretæren skal sørge for at slikt spesielt konsultativt møte avholdes innen 6 uker fra anmodningen om dette, med mindre traktatparten som vurderer å gi tillatelse samtykker i en forlengelse. Møtet skal være åpent for alle traktatparter, operatøren av den aktuelle installasjonen og alle observatører til kommisjonen. Møtet skal fokusere på informasjonen fremskaffet i overensstemmelse med punkt 1 og 3 og under konsultasjonene i henhold til punkt 4. Møtets formann skal være formannen av kommisjonen eller en person utpekt av formannen av kommisjonen. Spørsmål vedrørende forberedelsen av møtet skal løses av møtets formann.

7. Møtets formann skal utarbeide en rapport om synspunktene uttrykt på møtet og eventuelle konklusjoner som er nådd. Denne rapporten skal sendes til alle traktatpartene innen to uker fra møtet.

8. Den relevante traktatparts kompetente myndighet kan beslutte å gi en tillatelse når som helst etter:

 1. utløpet av 16 uker fra datoen for avsendelse av kopiene i henhold til punkt 2, dersom det ikke er noen protester ved utløpet av denne perioden;

 2. utløpet av 22 uker fra datoen for avsendelse av kopiene i henhold til punkt 2, dersom eventuelle protester er avgjort ved gjensidige konsultasjoner i henhold til punkt 4;

 3. utløpet av 24 uker fra datoen for avsendelse av kopiene i henhold til punkt 2, dersom det ikke foreligger anmodning om spesielt konsultativt møte i henhold til punkt 5;

 4. mottakelse av rapporten fra det spesielle konsultative møtet fra møtets formann.

9. Før det tas en beslutning med hensyn til tillatelse i henhold til punkt 3 i denne beslutningen, skal den relevante traktatparts kompetente myndighet ta i betraktning både de synspunktene og eventuelle konklusjoner som er nedskrevet i rapporten fra det spesielle konsultative møtet, og eventuelle synspunkter uttrykt av traktatparter under denne prosedyrens forløp.

10. Kopier av alle dokumenter som skal sendes til alle traktatpartene i overensstemmelse med denne prosedyren skal også sendes til de observatører til kommisjonen som har fremsatt en stående anmodning om dette til sekretæren.

Vedlegg 4

Vilkår for tillatelse og rapportering

1. Hver tillatelse gitt i overensstemmelse med punkt 3 i denne beslutningen skal spesifisere de vilkår og betingelser som sjødisponering kan finne sted under og skal gi et rammeverk for vurdering og sikring av overholdelse.

2. Særlig skal hver tillatelse:

 1. fastsette prosedyrene som skal tas i bruk ved disponeringen av installasjonen;

 2. kreve uavhengig verifikasjon av at installasjonens tilstand før disponeringsoperasjonen starter er i overensstemmelse med både vilkårene i tillatelsen og med de opplysningene som vurderingen av den foreslåtte disponering var basert på.;

 3. fastsette de virkemidler som er påkrevet for å forhindre eller dempe uheldige konsekvenser av sjødisponeringen;

 4. kreve at foranstaltninger iverksettes, i overensstemmelse med relevante internasjonale retningslinjer, for å indikere tilstedeværelsen av installasjonen på nautiske kart, for å veilede sjøfarende og egnete hydrografiske tjenester for endringer av installasjonens status, for å markere installasjonen med nødvendig hjelpemidler for navigasjon og fiskerier og for vedlikehold av slike hjelpemidler.

 5. kreve at foranstaltninger iverksettes for nødvendig overvåkning av installasjonens tilstand, av utbytte av virkemidler og av virkningen av disponeringen på det marine miljø og av offentliggjørelsen av resultatene av slik overvåkning;

 6. fastsette ansvaret for utførelsen av virkemidler og overvåkningsaktiviteter som er krevet og for offentliggjøring av rapporter om resultatene fra slik overvåkning;

 7. fastsette eieren av de delene av installasjonen som etterlates i det maritime området og ansvarssubjektet for fremtidig skade forårsaket av disse delene (dersom dette fraviker fra eieren) og fastsette de foranstaltninger som slike krav mot ansvarssubjektet kan forfølges under.

3. Hver rapport i henhold til punkt 9 i denne beslutningen skal vise:

 1. grunnene for beslutningen om å gi en tillatelse i henhold til punkt 3;

 2. i hvilken utstrekning synspunktene nedtegnet i rapporten fra det spesielle konsultative møtet i henhold til punkt 7 i vedlegg 3 til denne beslutningen, eller uttrykt av andre traktatparter under prosedyren i det vedlegget, ble akseptert av den relevante traktatparts kompetente myndighet;

 3. tillatelsen som er gitt.

4. Hver rapport i henhold til punkt 10 i denne beslutningen skal vise:

 1. de skritt som ble tatt for å gjennomføre sjødisponeringen;

 2. eventuelle umiddelbare konsekvenser av sjødisponeringen som har blitt observert;

 3. eventuell nærmere, tilgjengelig informasjon om hvordan virkemidler, overvåkning eller offentliggjøring som tillatelsen krever vil bli utført.

OSPAR Decision 98/3 on the Disposal of Disused Offshore Installations

RECALLING the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North East Atlantic, in particular Articles 2 and 5 of that Convention,

RECALLING the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea,

RECOGNISING that an increasing number of offshore installations in the maritime area are approaching the end of their operational life-time,

AFFIRMING that the disposal of such installations should be governed by the precautionary principle, which takes account of potential effects on the environment,

RECOGNISING that reuse, recycling or final disposal on land will generally be the preferred option for the decommissioning of offshore installations in the maritime area,

ACKNOWLEDGING that the national legal and administrative systems of the relevant Contracting Parties need to make adequate provision for establishing and satisfying legal liabilities in respect of disused offshore installations,

THE CONTRACTING PARTIES TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT OF THE NORTH EAST ATLANTIC DECIDE THAT

Definitions

1. For the purposes of this Decision,

«concrete installation» means a disused offshore installation constructed wholly or mainly of concrete;

«disused offshore installation» means an offshore installation, which is neither

 1. serving the purpose of offshore activities for which it was originally placed within the maritime area, nor

 2. serving another legitimate purpose in the maritime area authorised or regulated by the competent authority of the relevant Contracting Party;

but does not include:

 1. any part of an offshore installation which is located below the surface of the sea-bed, or

 2. any concrete anchor-base associated with a floating installation which does not, and is not likely to, result in interference with other legitimate uses of the sea;

«relevant Contracting Party» means the Contracting Party, which has jurisdiction over the offshore installation in question;

«steel installation» means a disused offshore installation, which is constructed wholly or mainly of steel;

«topsides» means those parts of an entire offshore installation which are not part of the substructure and includes modular support frames and decks where their removal would not endanger the structural stability of the substructure;

«footings» means those parts of a steel installation which:

 1. are below the highest point of the piles which connect the installation to the sea bed:

 2. in the case of an installation built without piling, form the foundation of the installation and contain amounts of cement grouting similar to those found in footings as defined in subparagraph 3(a); or

 3. are so closely connected to the parts mentioned in subparagraphs (i) and (ii) of this definition as to present major engineering problems in severing them from those parts.

Programmes and Measures

2. The dumping, and the leaving wholly or partly in place, of disused offshore installations within the maritime area is prohibited.

3. By way of derogation from paragraph 2, if the competent authority of the relevant Contracting Party is satisfied that an assessment in accordance with Annex 2 shows that there are significant reasons why an alternative disposal mentioned below is preferable to reuse or recycling or final disposal on land, it may issue a permit for

 1. all or part of the footings of a steel installation in a category listed in Annex 1, placed in the maritime area before 9 February 1999, to be left in place;

 2. a concrete installation in a category listed in Annex I or constituting a concrete anchor base, to be dumped or left wholly or partly in place;

 3. any other disused offshore installation to be dumped or left wholly or partly in place, when exceptional and unforeseen circumstances resulting from structural damage or deterioration, or from some other cause presenting equivalent difficulties, can be demonstrated.

4. Before a decision is taken to issue a permit under paragraph 3, the relevant Contracting Party shall first consult the other Contracting Parties in accordance with Annex 3.

5. Any permit for a disused offshore installation to be dumped or permanently left wholly or partly in place shall accord with the requirements of Annex 4.

6. Contracting Parties shall report to the Commission by 31 December 1999 and every 2 years thereafter, relevant information on the offshore installations within their jurisdiction including when appropriate, information on their disposal for inclusion in the inventory to be maintained by the Commission.

7. In the light of experience in decommissioning offshore installations, in particular those in categories listed in Annex 1, and in the light of relevant research and exchange of information, the Commission shall endeavour to achieve unanimous support for amendments to that Annex in order to reduce the scope of possible derogations under paragraph 3. The preparation of such amendments shall be considered by the Commission at its meeting in 2003 and at regular intervals thereafter.

Entry into force

8. This Decision enters into force on 9 February 1999, and shall then replace Decision 95/1 of the Oslo Commission concerning the Disposal of Offshore Installations.

Implementation Reports

9. If any Contracting Party decides to issue a permit for a disused offshore installation to be dumped or left wholly or partly in place within the maritime area, it shall submit to the Commission at the time of the issue of the permit a report in accordance with paragraph 3 of Annex 4.

10. If any disused offshore installation is dumped or left wholly or partly in place within the maritime area, the relevant Contracting Party shall submit to the Commission, within six months of the disposal, a report in accordance with paragraph 4 of Annex 4.

Annex 1

Categories of disused offshore installation where derogations may be considered

The following categories of disused offshore installations, excluding their topsides, are identified for the purpose of paragraph 3:

 1. steel installations weighing more than ten thousand tonnes in air;

 2. gravity based concrete installations;

 3. floating concrete installations;

 4. any concrete anchor-base which results, or is likely to result, in interference with other legitimate uses of the sea.

Annex 2

Framework for the assessment of proposals for the disposal at sea of disused offshore installations

General Provisions

1. This framework shall apply to the assessment by the competent authority of the relevant Contracting Party of proposals for the issue of a permit under paragraph 3 of this Decision.

2. The assessment shall consider the potential impacts of the proposed disposal of the installation on the environment and on other legitimate uses of the sea. The assessment shall also consider the practical availability of reuse, recycling and disposal options for the decommissioning of the installation.

Information required

3. The assessment of a proposal for disposal at sea of a disused offshore installation shall be based on descriptions of:

 1. the characteristics of the installation, including the substances contained within it; if the proposed disposal method includes the removal of hazardous substances from the installation, the removal process to be employed, and the results to be achieved, should also be described; the description should indicate the form in which the substances will be present and the extent to which they may escape from the installation during, or after, the disposal;

 2. the proposed disposal site: for example, the physical and chemical nature of the sea bed and water column and the biological composition of their associated ecosystems; this information should be included even if the proposal is to leave the installation wholly or partly in place;

 3. the proposed method and timing of the disposal.

4. The descriptions of the installation, the proposed disposal site and the proposed disposal method should be sufficient to assess the impacts of the proposed disposal, and how they would compare to the impacts of other options.

Assessment of disposal

5. The assessment of the proposal for disposal at sea of a disused offshore installation shall follow the broad approach set out below.

6. The assessment shall cover not only the proposed disposal, but also the practical availability and potential impacts of other options. The options to be considered shall include:

 1. re-use of all or part of the installation;

 2. recycling of all or part of the installation;

 3. final disposal on land of all or part of the installation;

 4. other options for disposal at sea.

Matters to be taken into account in assessing disposal options

7. The information collated in the assessment shall be sufficiently comprehensive to enable a reasoned judgement on the practicability of each of the disposal options, and to allow for an authoritative comparative evaluation. In particular, the assessment shall demonstrate how the requirements of paragraph 3 of this Decision are met.

8. The assessment of the disposal options shall take into account, but need not be restricted to:

 1. technical and engineering aspects of the option, including re-use and recycling and the impacts associated with cleaning, or removing chemicals from, the installation while it is offshore;

 2. the timing of the decommissioning;

 3. safety considerations associated with removal and disposal, taking into account methods for assessing health and safety at work;

 4. impacts on the marine environment, including exposure of biota to contaminants associated with the installation, other biological impacts arising from physical effects, conflicts with the conservation of species, with the protection of their habitats, or with mariculture, and interference with other legitimate uses of the sea;

 5. impacts on other environmental compartments, including emissions to the atmosphere, leaching to groundwater, discharges to surface fresh water and effects on the soil;

 6. consumption of natural resources and energy associated with re-use or recycling;

 7. other consequences to the physical environment which may be expected to result from the options;

 8. impacts on amenities, the activities of communities and on future uses of the environment; and

 9. economic aspects

9. In assessing the energy and raw material consumption, as well as any discharges or emissions to the environmental compartments (air, land or water), from the decommissioning process through to the re-use, recycling or final disposal of the installation, the techniques developed for environmental life cycle assessment may be useful and, if so, should be applied. In doing so, internationally agreed principles for environmental life cycle assessments should be followed.

10. The assessment shall take into account the inherent uncertainties associated with each option, and shall be based upon conservative assumptions about potential impacts. Cumulative effects from the disposal of installations in the maritime area and existing stresses on the maritime environment arising from other human activities shall also be taken into account.

11. The assessment shall also consider what management measures might be required to prevent or mitigate adverse consequences of the disposal at sea, and shall indicate the scope and scale of any monitoring that would be required after the disposal at sea.

Overall assessment

12. The assessment shall be sufficient to enable the competent authority of the relevant Contracting Party to draw reasoned conclusions on whether or not to issue a permit under paragraph 3 of this Decision and, if such a permit is thought justified, on what conditions to attach to it. These conclusions shall be recorded in a summary of the assessment which shall also contain a concise summary of the facts which underpin the conclusions, including a description of any significant expected or potential impacts from the disposal at sea of the installation on the marine environment or its uses. The conclusions shall be based on scientific principles and the summary shall enable the conclusions to be linked back to the supporting evidence and arguments. Documentation shall identify the origins of the data used, together with any relevant information on the quality assurance of that data.

Annex 3

Consultation procedure

1. A relevant Contracting Party which is considering whether to issue a permit under paragraph 3 of this Decision shall start this consultation procedure at least 32 weeks before any planned date of a decision on that question by sending to the Executive Secretary a notification containing:

 1. an assessment prepared in accordance with Annex 2 to this Decision, including the summary in accordance with paragraph 12 of that Annex;

 2. an explanation why the relevant Contracting Party considers that the requirements of paragraph 3 of this Decision may be satisfied;

 3. any further information necessary to enable other Contracting Parties to consider the impacts and practical availability of options for re-use, recycling and disposal.

2. The Executive Secretary shall immediately send copies of the notification to all Contracting Parties.

3. If a Contracting Party wishes to object to, or comment on, the issue of the permit, it shall inform the Contracting Party which is considering the issue of the permit not later than the end of 16 weeks from the date on which the Executive Secretary circulated the notification to the Contracting Parties, and shall send a copy of the objection or comment to the Executive Secretary. Any objection shall explain why the Contracting Party which is objecting considers that the case put forward fails to satisfy the requirements of paragraph 3 of this Decision. That explanation shall be supported by scientific and technical arguments. The Executive Secretary shall circulate any objection or comment to the other Contracting Parties.

4. Contracting Parties shall seek to resolve by mutual consultations any objections made under the previous paragraph. As soon as possible after such consultations, and in any event not later than the end of 22 weeks from the date on which the Executive Secretary circulated the notification to the Contracting Parties, the Contracting Party proposing to issue the permit shall inform the Executive Secretary of the outcome of the consultations. The Executive Secretary shall forward the information immediately to all other Contracting Parties.

5. If such consultations do not resolve the objection, the Contracting Party which objected may, with the support of at least two other Contracting Parties, request the Executive Secretary to arrange a special consultative meeting to discuss the objections raised. Such a request shall be made not later than the end of 24 weeks from the date on which the Executive Secretary circulated the notification to the Contracting Parties.

6. The Executive Secretary shall arrange for such a special consultative meeting to be held within 6 weeks of the request for it, unless the Contracting Party considering the issue of a permit agrees to an extension. The meeting shall be open to all Contracting Parties, the operator of the installation in question and all observers to the Commission. The meeting shall focus on the information provided in accordance with paragraphs 1 and 3 and during the consultations under paragraph 4. The chairman of the meeting shall be the Chairman of the Commission or a person appointed by the Chairman of the Commission. Any question about the arrangements for the meeting shall be resolved by the chairman of the meeting.

7. The chairman of the meeting shall prepare a report of the views expressed at the meeting and any conclusions reached. That report shall be sent to all Contracting Parties within two weeks of the meeting.

8. The competent authority of the relevant Contracting Party may take a decision to issue a permit at any time after:

 1. the end of 16 weeks from the date of despatch of the copies under paragraph 2, if there are no objections at the end of that period;

 2. the end of 22 weeks from the date of despatch of the copies under paragraph 2, if any objections have been settled by mutual consultation under paragraph 4;

 3. the end of 24 weeks from the date of despatch of the copies under paragraph 2, if there is no request for a special consultative meeting under paragraph 5;

 4. receiving the report of the special consultative meeting from the chairman of that meeting.

9. Before making a decision with regard to any permit under paragraph 3 of this Decision, the competent authority of the relevant Contracting Party shall consider both the views and any conclusions recorded in the report of the special consultative meeting, and any views expressed by Contracting Parties in the course of this procedure.

10. Copies of all the documents which are to be sent to all Contracting Parties in accordance with this procedure shall also be sent to those observers to the Commission who have made a standing request for this to the Executive Secretary.

Annex 4

Permit conditions and reports

1. Every permit issued in accordance with paragraph 3 of this Decision shall specify the terms and conditions under which the disposal at sea may take place, and shall provide a framework for assessing and ensuring compliance.

2. In particular, every permit shall:

 1. specify the procedures to be adopted for the disposal of the installation;

 2. require independent verification that the condition of the installation before the disposal operation starts is consistent both with the terms of the permit and with the information upon which the assessment of the proposed disposal was based;

 3. specify any management measures that are required to prevent or mitigate adverse consequences of the disposal at sea;

 4. require arrangements to be made, in accordance with any relevant international guidance, for indicating the presence of the installation on nautical charts, for advising mariners and appropriate hydrographic services of the change in the status of the installation, for marking the installation with any necessary aids to navigation and fisheries and for the maintenance of any such aids;

 5. require arrangements to be made for any necessary monitoring of the condition of the installation, of the outcome of any management measures and of the impact of its disposal on the marine environment and for the publication of the results of such monitoring;

 6. specify the responsibility for carrying out any management measures and monitoring activities required and for publishing reports on the results of any such monitoring;

 7. specify the owner of the parts of the installation remaining in the maritime area and the person liable for meeting claims for future damage caused by those parts (if different from the owner) and the arrangements under which such claims can be pursued against the person liable.

3. Every report under paragraph 9 of this Decision shall set out:

 1. the reasons for the decision to issue a permit under paragraph 3;

 2. the extent to which the views recorded in the report of the special consultative meeting under paragraph 7 of Annex 3 to this Decision, or expressed by other Contracting Parties during the procedure under that Annex, were accepted by the competent authority of the relevant Contracting Party;

 3. the permit issued.

4. Every report under paragraph 10 of this Decision shall set out:

 1. the steps by which the disposal at sea was carried out;

 2. any immediate consequences of the disposal at sea which have been observed;

 3. any further information available on how any management measures, monitoring or publication required by the permit will be carried out.

Til toppen
Til dokumentets forside