St.prp. nr. 98 (1998-99)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 99/1999 av 30. juli 1999 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtala om Efta/EØS-statane si deltaking i den fireårige handlingsplanen til EU for å fremje sikrare bruk av Internett

Tilråding frå Utanriksdepartementet av 24. september 1999, godkjend i statsråd same dagen.

Følg proposisjonen på Stortinget