Strykningsreglene - budsjettert inndekning av akkumulert underskudd

Norges Kommunerevisorforbund

Postboks 1417 Vika

0115 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

05/1751-2 EVV

13.05.2005

Strykningsreglene - budsjettert inndekning av akkumulert underskudd

Vi viser til e-post av 28. april 2005 fra Ole Kristian Rogndokken om fortolkningen av strykningsreglene.

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) viser i saken til forarbeidene til økonomibestemmelsene, som angir at med et regnskapsmessig underskudd ”menes underskudd på driften, samt pliktige avsetninger, eksklusiv dekning av tidligere års underskudd, som ikke dekkes gjennom bruk av avsetninger”. Dette er også ytterligere omtalt i kommentarutgaven til kommuneloven av Overå og Bernt, hvor det sies at ”Det ”nye” underskudd er med andre ord det som foreligger når det ”gamle” er inndekket slik man tidligere har vedtatt.” Forbundet stiller derfor spørsmål ved om det er konsistens mellom spesialmotivene og forskriftens krav om å stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk.

Strykningsreglene er angitt i forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9 og beskriver hvordan et (foreløpig) regnskapsmessig merforbruk skal reduseres før årsregnskapet kan vedtas av kommunestyret. Dersom merforbruket ikke fullt ut kan dekkes inn ved å stryke budsjetterte avsetninger til fond og budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet, skal det reduseres ytterligere ved å stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk. Bestemmelsen innebærer således at siste års (foreløpige) merforbruk skal elimineres før uinndekkede merforbruk fra tidligere år kan dekkes inn.

Kommuneloven § 48 nr. 2 setter på sin side krav til inndekning av (det endelige) regnskapsmessige underskuddet/merforbruket, slik det fremstår etter at kommunestyret har vedtatt årsregnskapet, dvs. etter at strykningsreglene har kommet til anvendelse. Inndekning av tidligere års underskudd, avsetninger til disposisjonsfond og overføringer til investeringsregnskapet inngår ikke i definisjonen i forarbeidene ettersom disse postene allerede vil ha blitt omfattet av strykningsreglene og derfor ikke vil inngå i det regnskapsmessige underskuddet i det fastsatte regnskapet. Definisjonen av et regnskapsmessig underskudd i forarbeidene til økonomibestemmelsen i kommuneloven er således i samsvar med forskriften.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør

Even Vaboen
førstekonsulent