Styring, samhandling og organisering

Retningslinjer for departementenes styring og oppfølging av fylkesmannsembetene

Retningslinjene presenterer sentrale deler av departementenes oppfølging og styring av fylkesmannsembetene. Formålet er å gi forutsigbarhet og systematikk i dialogen mellom departementenes styring av embetene.

Styring, samhandling og organiseringRetningslinjene presenterer sentrale deler av departementenes oppfølging og styring av fylkesmannsembetene. Formålet er å gi forutsigbarhet og systematikk i dialogen mellom departementenes styring av embetene.

Departementene bør være mest mulig enhetlige i tverrgående spørsmål og styringsrelasjonen skal være effektiv både i faglige og administrative spørsmål.
I dette ligger det også et ansvar for å etablere møteplasser mellom departementene og embetene for å sikre at informasjon blir formidlet på en direkte måte. Dette gjelder like mye fylkesmennenes ansvar for å informere om lokale forhold som departementenes ansvar for viktig informasjon til embetene.

Retningslinjene er utformet i samarbeid med Departementenes fylkesmannsutvalg
og utgjør dermed et omforent grunnlag for styring, samhandling og organisering.

Styring, samhandling og organisering (PDF)