§ 23 og § 26 Tale- og forslagsrett i fylkesting og hovudutval for medlemmer av ungdommen sitt fylkesting

Sak 01/2381

Departementet fekk spørsmål frå ein fylkeskommune om ein kunne dispensere frå kommunelova sine reglar og gje tale- og forslagsrett for deltakarar frå ungdommen sitt fylkesting.

Departementet svara at å gi dei forslagsrett vil innebere ein større rett enn kommunelova gir andre grupper som til dømes administrasjonssjef og tilsette. Desse gruppene har berre møte- og talerett etter kommunelova § 23 og § 26. Det heiter i Ot.prp. nr. 42 s. 95 at representasjon frå dei tilsette i kommunestyre/fylkesting må ein sjå på som utelukka med den grunngjevnaden at dette må væra mot folkestyreprinsippet. Departementet meinte at forslagsrett for representantar frå ungdommen sitt fylkesting og vil kunne stri mot folkestyreprinsippet, og konkluderte med at dette ikkje vil passe godt med kommunelova sitt system og forarbeid.

Det måtte vidare vere opp til fylkestinget å gje retningsliner for ein eventuell medverknad frå representantane frå ungdommen sitt fylkesting. Departementet peika likevel på at det var viktig å vurdere deira forhold til teieplikta etter forvaltningslova § 13, og konsekvensane av brot på desse. Særleg med tanke på at fleira av dei som kan veljast er under den strafferettslege lågalder.

Departementet sin konklusjon blei at det ikkje er høve til å gi dispensasjon frå kommunelova sine reglar om forslagsrett. Departementet oppmoda fylkeskommunen til berre å gi talerett i opne møte.