Thailand, Somalia, Maldivene og regionale tiltak

Thailand, Somalia, Maldivene og regionale tiltak

Overgangsbistand

Thailand
Thailand ba ikke om humanitær nødhjelp, men har anmodet om faglig bistand til gjenoppbygging, blant annet til marine områder og miljø, tiltak mot saltinntrengning, geotekniske ødeleggelser og rehabilitering av levekår. Norge har bidratt med 8,5 millioner kroner til blant annet kartlegging av marine ressurser og tiltak for lokalt næringsliv knyttet til fiskerisektoren.

Somalia
300 mennesker antas omkommet i Somalia, og ca. 50 000 er berørt av katastrofen ved ødeleggelse av boliger, drikkevannskilder og produksjonsmidler i småskalafiskeri. Katastrofen kommer på toppen av langvarig tørke og periodevis flom samt vedvarende mangel på sikkerhet.

Fra norsk side ble det lagt vekt på å imøtekomme umiddelbare humanitære behov samt bidra til at befolkningen gjenvinner sin evne til selvunderhold gjennom småskalafiskeri. Dette er gjort gjennom støtte på 3 millioner kroner til FN-organisasjonen FAO.

Maldivene
På et internasjonalt møte (Consortium for Tsunami Recovery) som ble arrangert i Washington i september kom det frem at Maldivene var et av de få landene som var underfinansiert etter tsunamien. Norge besluttet derfor å bidra med 15,7 millioner kroner til reparasjon og nybygging av hus. Midlene ble kanalisert gjennom UNDP.

Felles tiltak i regionen

Felles varslingssystem . Flodbølgekatastrofen bekreftet behovet for et omfattende, felles varslingssystem og Norge var tidlig ute med å gi støtte gjennom FN/ISDR og Unesco. I alt er det bevilget ca 19 millioner til varslingssystemer. Støtte ble gitt til International Oceanographic Commission (IOC) som er en del av Unesco er tildelt en koordinerende rolle i oppbyggingen av et globalt overvåkings- og varslingssystem som skal omfatte innsamling, registrering, bearbeidelse og formidling av data knyttet til farer og risiki ved ulike typer naturkatastrofer. Støtten omfatter a) styrking av arbeidet med tidevannsmålinger, b) støtte til etableringen av nasjonale systemer i de økonomisk svakeste landene og c) støtte til IOCs/Unescos koordinerende arbeid .

FNs utviklingsprogram. Videre er det gitt støtte til FNs utviklingsprogram UNDP regionalt med 20 millioner, for å styrke kapasitet for å planlegge rehabilitering og gjenoppbygging etter katastrofen. Målgrupper er nasjonale og lokale myndigheter samt regionale og lokale frivillige organisasjoner. Tiltaket omfatter koordinering, risikoanalyse, kapasitetsbygging og tidlige varslingssystemer.

22.12.2005