Høring - Tilgjengelighet i norske fengsler til sterile sprøyter og spisser for injiserende rusmiddelavhengige

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2009

Vår ref.: 200900574

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en rapport fra Helsedirektoratet om tilgjengelighet i norske fengsler til sterile sprøyter og spisser for injiserende rusmiddelavhengige (vedlagt). På bakgrunn av rapporten anbefaler Helsedirektoratet at det innføres nye faglige retningslinjer og nødvendige rutiner som sikrer mot smitteoverføring mellom innsatte i fengsler.

Rapporten er utarbeidet av tidligere ass. fylkeslege og spesialist i samfunnsmedisin Svein-Erik Ekeid. En referansegruppe med representanter fra kriminalomsorgen, Helsedirektoratet, helsetjenesten og juridisk ekspertise har hatt en rådgivende funksjon for arbeidet.

Det er et grunnleggende folkehelseprinsipp at befolkningen skal ha tilgang til kunnskap og fasiliteter som kan hjelpe dem til å opprettholde og forbedre egen helse. Internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slår fast et prinsipp om at fengselsinnsatte skal ha fri tilgang til helsetjenester av likeverdig kvalitet som helsetjenester som er tilgjengelig for befolkningen for øvrig. Smittevernloven gir i § 6-1 andre ledd rett til ”nødvendig forebyggende hjelp”. Dette er i forarbeidene blant annet eksemplifisert ved tilgang på rene sprøyter for stoffmisbrukere. Distribusjon av sterile sprøyter og spisser som smitteverntiltak til befolkningen utenfor fengslene er blant annet gjennomført ved utdeling fra ”Sprøytebussen” som ble opprettet i 1988.

Dagens smitteverntiltak for å sikre sterile sprøyter og spisser til innsatte i norske fengsler er nedfelt i retningslinjer fra Kriminalomsorgen av 1997. Her pålegges fengslene å gjøre klorin eller kloramin tilgjengelig for de innsatte. Etter Helsedirektoratets vurdering gir imidlertid denne ordningen ikke en fullgod beskyttelse mot blodoverført smitte.

Helsedirektoratets anbefalinger til departementet vil, dersom de gjennomføres, kreve utvidet samarbeid mellom Kriminalomsorgen og helsetjenesten i fengslene, og utarbeidelse av nytt regelverk og rutiner, kompetanseheving, forskning, og evaluering. Kommunehelsetjenesten i kommuner med ansvar for organisering av fengselshelsetjeneste vil få ekstrautgifter til sprøyter og spisser, nødvendige helsepersonellressurser og kompetanseøkning hos fengselshelsetjenestepersonell.

Som ledd i Helse- og omsorgsdepartementets videre arbeid med saken ber vi om høringsinstansenes uttalelse til rapporten og Helsedirektoratets anbefalinger slik de framgår av vedlagte brev av 2. februar 2009. Vi ønsker også informasjon om erfaringene med gjeldende ordning, blant annet om den ansees som et betryggende smitteverntiltak. Dersom Helse- og omsorgsdepartementet etter høringen finner grunn til å gå videre med saken vil departementet forelegge den for Justisdepartementet for vurdering.

Høringsfristen er 20. august 2009.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@hod.dep.no eller Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.


Med vennlig hilsen


Jan Berg e.f.
underdirektør
                                                                              Helena Wilson
                                                                              seniorrådgiver

 

Vedlegg:
Brev av 2. februar 2009 fra Helsedirektoratet
Rapporten Tilgjengelighet i norske fengsler til sterile sprøyter og spisser for injiserende rusmiddelavhengige - forslag til en ny tilnærming.

 

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
Anonyme narkomane 
Blå Kors i Norge Brukerforeningen
De regionale helseforetakene
Delta
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Domstoladministrasjonen
Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge 
Fellesorganisasjonen (FO)
Forbundet Mot Rusgift  
Foreningen for fangers pårørende (FFP)
Forsvarergruppen av 1977
Helsetjenestens lederforbund
Hovedverneombudet i kriminalomsorgen 
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Kommunenes Sentralforbund
Kriminalitetsforebyggende råd (Kråd) 
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)
Kriminalomsorgsregionene
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Legeforeningen   
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonale folkehelseinstitutt (FHI)
Nasjonalt kompetansesenter for medikamentassistert rehabilitering, helse øst (MARIO)
Nordlandsklinikken
Norges Politilederlag
Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund 
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Helse- og Sosiallederlag 
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)
Norsk sykepleierforbund
Parat Helse
Pasientombudene 
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) 
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)  
Statsadvokatembetene 
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Tyrilistiftelsen
Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi
Velferdsalliansen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Østnorsk kompetansesenter

Kommunelegene i følgende kommuner:
Arendal  
Bergen   
Bodø   
Bærum  
Drammen  
Eidsberg
Fredrikstad  
Fræna   
Gjøvik   
Halden   
Hamar  
Haugesund
Hof
Horten
Kongsvinger
Kragerø
Kristiansand
Larvik
Moss
Nord-Odal
Oslo
Ringerike
Sandefjord
Sarpsborg
Skien
Stange
Stavanger
Tromsø
Trondheim
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vefsn
Verdal
Vestre Slidre
Vik
Vindafjord
Øvre Eiker
Ålesund

Til toppen