Tilleggshøring - Endringer i energiloven - tredje energimarkedspakke

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.02.2015

Vår ref.: 14/2005

Olje- og energidepartementet sendte 17.9.2013 på høring et forslag om endringer i energiloven til gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke på kraftmarkedets område. Departementet mottok en rekke høringsinnspill innen høringsfristen 10.1.2014, og arbeider med å ferdigstille en lovproposisjon til Stortinget.

Elmarkedsdirektivet (2009/72/EF) stiller krav til effektivt skille mellom transmisjon av elektrisk energi (sentralnettet) og virksomhet knyttet til produksjon/omsetning. Det er nye krav om eiermessig skille, og direktivet oppstiller alternative modeller for organiseringen av selskap som eier anlegg i transmisjonsnettet.

Statnett eier flesteparten av anleggene i sentralnettet i Norge, og oppfyller allerede kravet om skille mellom transmisjon og produksjon/omsetning. Samtidig er det også andre enn Statnett som eier anlegg i sentralnettet. Disse anleggene leies inn av Statnett, og de nye kravene om eiermessig skille får anvendelse på disse anleggene ved gjennomføringen av tredje energimarkedspakke.

I høringsnotatet foreslo departementet to alternative måter å gjennomføre kravene på. Det ene alternativet var å gjennomføre kravet om eiermessig skille fullt ut for hele sentralnettet, med Statnett som eier av og TSO for alle anlegg i sentralnettet.  Det andre alternativet var å supplere ovennevnte med en mulighet for andre sentralnettseiere enn Statnett til å videreføre sitt eierskap innenfor direktivets modell for ”independent system operator”, dvs. ISO- modellen. Sistnevnte modell innebærer at et vertikalt integrert selskap fortsatt kan ha eierskap til anlegg i sentralnett, men at ansvaret for drift, vedlikehold og investeringer må overføres til et selvstendig operatørselskap (ISO). Kun Statnett var aktuell som ISO. 

Et flertall av instansene som har gitt høringsinnspill foretrekker alternativet med Statnett som eneste sentralnettseier, og har påpekt at ISO-modellen med finansielt eierskap ikke er interessant.

Flere høringsinstanser har vist til at krav omsalg til Statnett i realiteten må anses som ekspropriasjon, og at det da må gis “full erstatning” for det reelle økonomiske tapet i samsvar med ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

Med bakgrunn i de innkomne høringsinnspillene vurderer departementet ISO-modellen som mindre aktuell, og at det heller bør innføres en ren TSO-modell med Statnett som eneste eier og TSO. Spørsmålet om ekspropriasjon og alternative mekanismer for overføring av anlegg i sentralnettet er ikke omtalt i høringsforslaget av 17.9.2013. Departementet har derfor utarbeidet et eget høringsforslag om dette.

Innsendelse av høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan nå avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no

Uttalelser er offentlige etter Offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsfristen er 13. februar 2015. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med kommentarer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til underdirektør Henriette Nesheim (22 24 62 88) eller underdirektør Lasse Vannebo (22 24 63 24). 

Med hilsen

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                              Lasse Vannebo

                                                                                              underdirektør

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

BKK

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz ASA

El & IT forbundet

EnergiNorge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk Hydro ASA

Norwea

Energibrukerne

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon