Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser - Høring

Miljøverndepartementet sender med dette forslag til nytt regelverk for tilskudd til miljøorganisasjoner ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2011

Vår ref.: 2011/813

Last ned høringsbrevet i pdf.

Miljøverndepartementet sender med dette forslag til nytt regelverk for tilskudd til miljøorganisasjoner ut på høring.

Dette høringsbrevet samt alle innkomne uttalelser vil bli lagt ut fortløpende på regjeringen.no/md/ under temaet ”høringer”.

Høringsmerknader skal oversendes elektronisk til [email protected]. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for foreleggelse for ev. underliggende etater, medlemsorganisasjoner mv.

Departementet tar sikte på å innføre nytt regelverk fra og med tilskuddsåret 2012. I denne forbindelse utsettes søknadsfristen for tilskuddsåret 2012 til 15. oktober 2011.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 20. juni 2011.

I de følgende punktene gjennomgås departementets forslag til ny ordning og nytt regelverk.

Bakgrunn

I departementets gjennomgang av tilskuddsordningene på kap 1400 post 70 Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og kap 1400 post 73 Tilskudd til kompetanseformidling og informasjon om miljøvennlig produksjon og forbruk har vi funnet behov for å utarbeide nytt regelverk, samt å foreta en samordning av de tilskuddspostene som gir støtte til frivillige organisasjoner og allmennyttige stiftelser, med miljøvern som hovedformål.

Vi foreslår at allmennyttige stiftelser kan få tilskudd på post 70, sammen med de demokratiske frivillige organisasjonene og paraplyorganisasjonene, forutsatt at de oppfyller kravet om hovedformål og målgruppe i forskriften. Næringslivsorganisasjoner, aksjeselskaper og andre selskapsformer vil ikke bli inkludert i ordningen.

I denne høringsrunden foreslår vi:

  • Nytt regelverk med kriterier og vekter for post 70 Grunnstøtte til miljøorganisasjoner (vedlagte utkast til forskrift)
  • Omorganisering av post 70 og nedlegging av post 73 Tilskudd til kompetanseformidling og informasjon om miljøvennlig produksjon og forbruk.
  • Omplassering av enkelte organisasjoner til tilskuddsposter under noen av departementets etater.

Forslag til nye kriterier og vekting på post 70 Tilskudd til miljøorganisasjoner

Miljøverndepartementet foreslår at frivillige demokratisk oppbygde organisasjoner med personlige medlemmer og lokallag representert i alle fylker fremdeles skal få størst uttelling ved vektingen som legges til grunn ved beregningen av tilskuddet til den enkelte tilskuddsmottaker. Dette er for å styrke og opprettholde frivillig engasjement og utløse aktiviteter i befolkningen, samt for å stimulere til demokratisk deltakelse og opplæring.

Nye søkere
En nyetablert organisasjon eller en organisasjon som søker tilskudd for første gang, må heretter vise til at de oppfyller kravene gjennom beskrivelse av virksomheten i årsmeldinger for de siste 4 år, eksklusive søknadsåret, for å kunne dokumentere at den kan anses som en varig virksomhet.

Nye søkere vil bli vurdert i henhold til kriteriene for ordningen, eventuelt om de i stedet bør inngå under en av ordningene under etatene som opprettes når organisasjoner/stiftelser flyttes til dit.

Beregning av tilskuddet
70 prosent av den samlede tilskuddsbevilgning fordeles etter de objektive kriteriene, som beskrevet nedenfor.  De resterende 30 prosent, ”samfunnsmessige betydning”, vurderes årlig på bakgrunn av opplysninger i årsrapportene. Deltakelse i offentlige utvalg, høringer, konferanser m.m. vil bli vektlagt.

Beregning av basisdelen
Frivillig demokratiske organisasjoner med personlige medlemmer skal oppnå høyest poengsum på dette kriteriet. Vi inndeler organisasjonene etter flg skala:

  • frivillig demokratisk organisasjon gir 100 poeng
  • demokratisk styrt sammenslutning av organisasjoner (paraply) gir 50 poeng
  • barne- og ungdomsorganisasjon får 20 poeng
  • allmennyttig stiftelse gir 20 poeng

Organisasjonens samlede antall lokallag og/eller regionallag:

Fra og med 200 og oppover = 200 poeng
199-190 = 190 poeng
189-180 = 180 poeng
179-170 = 170 poeng
169-160 = 160 poeng
159-150 = 150 poeng
149-140 = 140 poeng
139-130 = 130 poeng
129-120 = 120 poeng 
119-110 = 110 poeng 
109-100 = 100 poeng
99-90 = 90 poeng
89-80 = 80 poeng
79-70= 70 poeng
69-60= 60 poeng
59-50= 50 poeng
49-40 = 40 poeng
39-30 = 30 poeng.
29-20= 20 poeng 
19-10= 10 poeng
9-0 = 0 poeng

For at et lokallag skal kunne telles med stilles visse formelle krav i forskriften.

Antall fylker hvor organisasjonen har lokallag og/eller regionallag gir følgende poengberegning:
Representert i 19-17 fylker gir 100 poeng
Representert i 16-12 fylker gir 60 poeng
Representert i 12-5 fylker gir 30 poeng
Representert i 5-1 fylker gir 10 poeng
Ikke representert i noe fylke gir 0 poeng.

Deltakere og bidrag:
I tillegg til antall medlemmer mener departementet at også givere speiler graden av oppslutning om miljøsaker. Derfor foreslås at personlige givere og gaveinntekter, definert i gavefradragsordningen i ligningsloven skal telles med som objektivt kriterium, i tillegg til medlemstall og medlemsinntekter. Summen av antall medlemmer og givere i organisasjonen multipliseres med summen av medlemsinntekter og giverinntekter for organisasjonen.  Ingen organisasjon kan oppnå mer enn 100 poeng.

Givere er personer som gir bidrag til en organisasjon gjennom gavefradragsordningen i ligningsloven. Gaver er gavebeløp over 500 kroner og under 12 000 kroner pr person, som definert i gavefradragsordningen i ligningsloven.

Departementet vil kreve revisorattestasjon for riktig oppgitte medlemstall, samlet innbetalte medlemsinntekter, givere og innberettede giverinntekter, samt  lokallag på eget skjema som skal vedlegges den årlige søknaden som sendes departementet.

Del for samfunnsmessig betydning
Dette kriteriet vektes fra 0 – 1000 poeng på bakgrunn av departementets vurdering av tilskuddsøkers opplysninger i årsmeldingen og en generell vurdering av organisasjonens samfunnsmessige og nasjonale betydning.

Klageadgang
Departementet vil foreslå å gjøre unntak fra klageretten til Kongen. Dette vil skje som en endring i forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven.

Overgangsordninger
Tilskuddene fra post 70 vil, for enkelte mottakerne, bli vesentlig omfordelt i forhold til nåværende fordeling av tilskudd mellom mottakerne. Noen organisasjoner vil få betydelig mindre enn tidligere, mens andre vil få langt større tilskudd.
Vi foreslår derfor at overgang til nytt regelverk for beregning av støtte skjer over tre år for alle tilskuddsmottakerne, både for de organisasjoner som får redusert sine tilskudd i forhold til nåværende nivå, og for dem som får økt sine tilskudd. 
Første år forskriften gjelder, vil 1/3 av tilskuddet bli beregnet etter reglene i denne forskriften, mens 2/3 av tilskuddet vil bli fordelt tilsvarende tidligere mottatte tilskudd. Andre året vil 2/3 av tilskuddet beregnes etter forskriften og 1/3 tilsvare tidligere tilskudd. Det tredje året vil hele tilskuddet beregnes etter reglene i den nye forskriften.

Omorganisering og omplassering på MDs budsjett

Da våre direktorater er nærmest til å vurdere de fagspesifikke miljøorganisasjonenes faglige og samfunnsfaglige betydning, foreslår vi å flytte noen av organisasjonene, til direktoratene. De organisasjonene som overføres direktoratene, vil fortsatt få midler på dagens nivå.

De naturfaglige organisasjonene som i dag får støtte på post 70, foreslår vi å overføre til Direktoratet for naturforvaltning (DN). Det gjelder: Norsk ornitologisk forening, Norsk biologforening, Norsk zoologisk forening, Norsk entomologisk forening, Norsk botanisk forening, Foreningen Våre rovdyr, Norges sopp- og nyttevekstforening. Likeledes foreslås at Norsk forening mot støy, Norsk vannforening, Loop, Avfall Norge overføres til Klima og forurensningsdirektoratet (Klif), samt at Fartøyvernforeningen overføres til Riksantikvaren (RA).

Følgende stiftelser som i dag får støtte på post 73 går inn i den nye ordningen på post 70. Det gjelder Miljøstiftelsen Bellona, Idebanken, Zero, Regnskogfondet og Norsk kulturarv. Støttenivået vil bli utregnet etter den nye modellen.

Grønn hverdag behandles på lik linje og med samme utregningsmodell som de øvrige paraplyorganisasjonene som får støtte på post 70.

Ny post under kap 1441 Klima og forurensningsdirektoratet
Stiftelsen Miljømerking anser vi for eget oppdrag, og det opprettes egen post i budsjettet under Klif`s kap 1441 med nåværende støttenivå.

Utvidet post kap 1427 Direktoratet for naturforvaltning
Det foreslås en ny modell for finansiering av friluftslivsorganisasjonene ved å samle støtten til friluftslivets paraplyorganisasjoner på en felles post 78 for friluftslivsorganisasjoner under DN`s , kap 1427, og dermed samle finansieringen av Friluftsrådenes Landsforbund (FL), de regionale friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv (FNF), Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) på samme sted.  Friluftslivets fellesorganisasjon overføres til denne posten med om lag samme beløp som tildelt i 2011.

Forslagene som er nevnt ovenfor om opprettholdelse av støttenivået ved overføring til nye kapitler og poster, er basert på at det totale støttenivået til miljøorganisasjonene ikke reduseres vesentlig. Forslaget til forskrift forutsetter en bevilgning på om lag tilsvarende nivå som 2011.

Ny tilskuddsordning for prosjektstøtte

Departementet vil opprette en ny tilskuddsordning for prosjektstøtte, der det kan søkes om midler til utlyste prosjekter, som det er i departementets interesse blir gjennomført.
Regelverk for tilskudd fra denne posten skal gjennomgås med hensyn til formål og målgruppe for tilskudd.

 

Med hilsen


Jon Rørvik (e.f.)
ekspedisjonssjef

 Anne-Lise Haugeto
 seniorrådgiver

 

Vedlegg:

  1. Utkast til ny forskrift
  2. Liste over høringsinstanser

 

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Frivillighet Norge
Revisorforeningen

Norges naturvernforbund
Framtiden i våre hender
Den norske turistforening
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
WWF Norge
Natur og Ungdom
Miljøagentene
Fortidsminneforeningen
Forbundet Kysten
Fartøyvernforeningen
Norsk forening mot Støy
Norsk Vannforening
Norsk Ornitologisk F.
Norsk biologforening
Norsk zoologisk forening
Norsk entomologisk forening
Norsk botanisk forening
Foreningen våre rovdyr
Norsk sopp og nyttevekstforening
Norges kulturvernforbund
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
Friluftsrådenes Landsforbund
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Stiftelsen idebanken
Grønn hverdag
Loop
Avfall Norge
Stiftelsen miljømerking
Miljøstiftelsen Bellona
Zero
Norsk kulturarv
Regnskogfondet

Til toppen