Tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i klagenemda

Denne høringen har ledet til Ot.prp. nr. 78 (1999-2000)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/6487 SA EML/KR

11.1.2000

Høringsnotat – tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i Klagenemnda for merverdiavgift - forslag om endringer i merverdiavgiftsloven kapittel XIV og forskrift nr. 17 kapittel 5

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av 11. januar 2000 til uttalelse. I notatet foreslås endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift kapittel XIV Om klage og forskrift 19. desember 1969 om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling (forskrift nr. 17) kapittel 5 Klagenemndas organisasjon og saksbehandling.

Finansdepartementet har i brev til Skattedirektoratet bedt om at direktoratet vurderer tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for klagesaker som blir behandlet av Klagenemnda for merverdiavgift. I sin gjennomgang og vurdering av regelverket og rutinene for klagenemndssakene, har Skattedirektoratet pekt på enkelte områder hvor det etter deres mening er behov for endringer. Departementet har vurdert Skattedirektoratet forslag, og er enig i at det er behov for endringer i regelverket på dette område. Det er etter departementets mening viktig så raskt som mulig å gjennomføre endringer som kan bidra til å redusere saksbehandlingstiden. Dette vil kunne forbedre saksbehandlingen av klagesaker i avgiftsforvaltningen, samtidig som rettssikkerheten til de næringsdrivende vil kunne bli styrket.

I notatet er det blant annet foreslått:

  • at det innføres regler som på en mer effektiv måte avskjærer nemndsbehandling av saker med begrenset økonomisk omfang.
  • at det åpnes for at klagenemnda kan organiseres i to avdelinger.
  • at det kan bestemmes at varamedlemmer skal tre inn i klagenemnda for å avlaste de faste medlemmene, når dette finnes påkrevet av hensyn til arbeidssituasjonen.
  • at regelverket utformes slik at sakene i større grad kan behandles og avgjøres i møter (muntlig behandling i klagenemnda).

Høringsfristen er satt til 11. april 2000.

Det bes om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse til berørte underinstanser, eventuelle medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen


Tor Lande e.f.
avdelingsdirektør

Erik Mæhlen Larsen
rådgiver

Vedlegg