§ 77 nr. 7: Spørsmål om kontrollutvalgs rett til å være til stede i møter i andre folkevalgte organer

Sak 14/832

Tolkning av kommuneloven § 77 nr. 7 - Spørsmål om kontrollutvalg - Rett til å være til stede i møter i andre folkevalgte organer

Vi viser til e-post 12. juni 2014 vedrørende presisering av kontrollutvalgets møterett i lukkede kommunale møter, jf. vedlagte brev 28. mars 2014 til NKRF fra KMD. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

1. Kreves det vedtak i det enkelte kontrollutvalg før noen kan være til stede i det aktuelle møtet?
Fra 1. januar 2013 skal møtene i kontrollutvalgene som hovedregel være åpne. Innsynsretten i kontrollutvalgets dokumenter er i utgangspunktet vid. Kommuneloven med tilhørende forskrifter regulerer ikke dette spørsmålet direkte. Departementet antar det er tilstrekkelig at kontrollutvalget har drøftet problemstillingen om noen fra utvalget kan være til stede i lukkede møter i andre folkevalgte organer, og at det således ikke kreves et eget vedtak fra kontrollutvalget. Departementet kan ikke se at det foreligger tungtveiende hensyn som tilsier at kontrollutvalget må treffe denne beslutningen som et vedtak i et møte etter saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 6. Beslutningen kan neppe anses som en ”sak” som kontrollutvalget behandler, men en beslutning om å innhente informasjon som eventuelt skal benyttes som avgjørelsesgrunnlag av en sak.

2. Må i så fall hele utvalget møte, eller kan utvalget velge noen til å representere seg?
Departementet har i tidligere tolkningsuttalelser uttalt at det etter kommuneloven § 77 nr. 7 er kontrollutvalget som organ som har innsynsrett, og derav møterett i lukkede møter i folkevalgte organer. Departementet legger imidlertid til grunn at i et tilfelle der utvalget har besluttet å utøve innsyn, kan utvalget overlate til lederen eller sekretariatet å foreta innsyn på utvalgets vegne (sak 05/3440 og 09/2951). Etter departementets syn kan kontrollutvalget velge enkeltmedlemmer i utvalget eller sekretariatet til å møte på lukkede møter i folkevalgte organer.

3. Kan enkeltmedlemmer møte uten forhåndsgodkjennelse fra kontrollutvalget?
Som nevnt ovenfor har departementet lagt til grunn at det er kontrollutvalget som organ som har innsynsrett og derav møterett. På denne bakgrunn legger departementet til grunn at enkeltmedlemmer ikke kan møte uten forhåndsgodkjennelse fra kontrollutvalget.

4. Har varamedlemmene i kontrollutvalget rett til å være til stede i lukkede møter?
Departementet legger til grunn at både begrunnelsen bak kontrollutvalgets adgang til lukkede møter og varainstituttets formål medfører at varamedlemmene i kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkede møter i folkevalgte organer, dersom ordinære medlemmer er forhindret fra å møte.