Undersøkelse om læreryrkets status 2012

Kunnskapsdepartementet gjennomfører årlig en markedsundersøkelse om læreryrkets attraktivitet og status. I årets undersøkelse kommer et utvalg med unge utdanningssøkende og et utvalg i befolkningen generelt til orde.

Yrkets attraktivitet og status har vært tilnærmet stabilt siden 2011 blant unge utdanningssøkende.

Blant folk flest er det en økning siden 2011 i andelen som mener læreryrket er attraktivt, men selve statusskåren for læreryrket sammenliknet med andre yrker er likevel stabil i befolkningen.