Undervisningsforskriften vedlegg1

UNDERVISNINGSFORSKRIFTEN - VEDLEGG I

De fire forsøkene som er beskrevet nedenfor med genmodifiserte planteceller/-vev dyrket in vitro, eller med de genmodifiserte bakterier og gjær som er oppført i listen nedenfor med tilhørende plasmider, som utføres som et ledd i undervisningen, skal ikke godkjennes og det kreves ingen laboratoriegodkjenning. Det skal imidlertid sendes en melding jfr. § 2, og vedlegg II, og det forutsetter at sikkehetstiltakene oppført i § 5 blir fulgt opp. Ønsker en i undervisningen å ta i bruk forsøk utover disse, skal de meldes/godkjennes og utføres i et godkjent laboratorium jfr. § 6.

DNA fragmenter/gener som skal limes inn i vektor for transformering må være velkarakterisert, uten skadelige sekvenser og stamme fra planter, eller fra virus, bakterier eller gjær som ikke forårsaker sykdom hos mennesker, dyr eller planter. Vektor og geninnlegget må være av en slik art at de ikke gir GMM en fenotype som sannsynligvis vil forårsake sykdom hos mennesker dyr eller planter, eller som sannsynligvis vil ha skadelige virkninger for miljøet.

1)

Dyrking av genmodifiserte virus, bakterier og gjær

2)

Transformasjon av bakterier og gjær

3)

Transformasjon av planteceller/-vev, hvor materialet dyrkes in vitro

4)

Plasmid isolering, for restriksjonsanalyse, elektroforese etc.

Alt arbeid med DNA utenfor cellen og isolering av DNA fra organismer som på forhånd ikke er genmodifisert, omfattes ikke av genteknologiloven. Det samme vil gjelde dyrking av slike organismer.

Nedenfor gis det liste på bakterie-/gjærstammer og vektorer som kan anvendes i undervisningen. Dersom virksomheten omfatter andre vertsorganismer enn disse, skal det gjøres en risikovurdering etter skjema gitt i vedlegg III med veiledning i vedlegg IV i forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer. Denne risikovurderingen skal vise at bruken av GMM i undervisning sannsynligvis ikke vil forårsake sykdom hos mennesker dyr eller planter eller sannsynligvis ha skadelige virkninger for miljøet.

E. coli K-12 stammer som kan anvendes:

-

DH5, HB101, JM83, JM101, JM 105, JM107, JM109, MC1000

Gjærstammer som kan anvendes:

-

S.cerevisiae M1-2B

-

S.cerevisiae TD28

Plasmider til transformasjon av bakterier:

M13mp18/19, pBluescript, pBR 322, pBR 325, pGEM3Z, pUC 18/19

Plasmid til transformasjon av gjær:

-

YRp17

Plasmider som kan anvendes både i bakterier og gjær.

-

pC508, YEp 24, pFN8-x-wt.

Agrobacterium tumefasciens stammer som kan anvendes

-

LBA 4404

-

EHA 101

Plasmider til transformasjon av Agrobacterium tumefasciens

pBIN 19

-

pBIN 6

UNDERVISNINGSFORSKRIFTEN – VEDLEGG II

MELDING OM UNDERVISNINGSVIRKSOMHET VED

INNESLUTTET BRUK AV GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER

Undervisningsinstitusjon

Navn:

Adresse:

Generell beskrivelse:

Tlf:Fax:

Ansvarlig person for virksomheten, herunder kontroll og sikkerhet:

Navn:

Kvalifikasjoner/utdannelse:

E-post:Tlf:

Hvilke genmodifiserte organismer som skal benyttes og hvilke forsøk som skal utføres:

Vertsorgansime:

Vektor:

Donororganisme/innsatt genmateriale:

Forsøk:

ÿ Sikkerhetstiltakene er i overensstemmelse med § 5

Dato:Ansvarshavende underskrift: