Utkast til delstrategi for videreutvikling av samarbeidet innen høyere utdanning mellom Norge og Kina

Utkast til delstrategi for videreutvikling av samarbeidet innen høyere utdanning mellom Norge og Kina

Målsetning

Utdype og utvide samarbeidet mellom Norge og Kina innen høyere utdanning og forskning gjennom institusjonaliserte utvekslingsavtaler og utveksling av selvfinansierende studenter.

Styrke kjennskapet til og interessen for Norge i Kina, og norsk kompetanse om kinesisk kultur, økonomi, politikk, utdanning og teknologiske fortrinn.

Virkemidler

En institusjonalisert og regelmessig dialog mellom de norske og kinesiske utdannings- og forskningsmyndigheter, andre relevante myndigheter, institusjoner og forskningsmiljøer.

Videreutvikle det eksisterende samarbeidet med fokus på å opprette nye møteplasser og partnerskap, en mer koordinert norsk innsats og ved å se utdanning som en integrert del av vårt øvrige samarbeid med Kina.

Aktiv bruk av eksisterende offentlige finansieringsordninger, besøksutveksling på politisk nivå, målrettet utsendelse av informasjonsmateriale om norsk høyere utdanning bl.a. via internett, la profilering av norsk høyere utdanning inngå i den generelle Norgesprofileringen, profileringstiltak i samarbeid med norsk næringslivs fremstøt og nordiske fellestiltak, samt støtte videreutvikling av kompetansenettverk og forskning på Kina-relaterte tema i Norge.

Tiltak

 • Det bør vurderes å inngå særskilte utdannings-, forsknings- og teknologiavtaler med Kina og Hong Kong.
 • Besøksutveksling på utdanningsministernivå i forbindelse med 50-års jubileet for opprettelsen av de diplomatiske forbindelser (5. oktober 2004). Det har ikke vært noe gjenbesøk av en kinesisk utdanningsminister etter Lilletuns (1999) og Giskes (2001) besøk i Kina.
 • Stimulere til en regelmessig dialog mellom de norske og kinesiske utdannings- og forskningsdepartementene og relevante institusjoner og forskningsmiljøer i begge land.
 • Fra og med 2004 opprettes en stilling som lokalansatt medarbeider med ansvar for utdanning i samarbeid med ambassadens presse- og kulturavdeling. Stillingen foreslås finansiert gjennom en delingsmodell som omfatter UD, Universitets- og høgskolerådet (UHR), og evt. andre miljøer.
 • I forbindelse med jubileet i 2004 tas det initiativ til opprettelse av studier av norsk språk og samfunnsforhold, med en norsk sendelektor ved fortrinnsvis Beijing Foreign Studies University finansiert gjennom offentlige midler og bidrag fra norsk næringsliv i Kina.
 • Stimulere til at tilbudet ved norske universitet og høyskoler for studier av kinesisk språk, samfunnsforhold og kultur blir utvidet, bl.a. ved å vurdere å utvide det eksisterende kinesiskstudiet på lavere grad ved UIO til 3 år – for slik å komme på linje med resten av Norden – og ved å legge bedre til rette for at deler av studiene kan gjennomføres ved samarbeidende institusjoner i Kina.
 • Foreta en gjennomgang på myndighetsnivå med tanke på å legge forholdene best mulig til rette for studenter/lærere/forskere som ønsker studieopphold i Norge mht systemet for arbeids- og oppholdstillatelse.
 • Ambassaden/Generalkonsulatet iverksetter rutiner for å håndtere en forventet økt strøm av kinesiske studenter til Norge, samt opparbeider de nødvendige kontrollsystemer og tilstrekkelig kapasitet for utstedelse av studentvisum.
 • Det etableres et eget testsenter ved ambassaden, som er selvfinansierende gjennom gebyrer betalt av de kinesiske studentene, med tanke på å verifisere dokumenter og språkkunnskaper hos kinesiske utdanningssøkende.
 • Vurdere en ordning hvor Universitets- og høgskolerådet får stilt til rådighet øremerkede midler for samarbeid mellom norske og kinesiske institusjoner.
 • Ambassaden og generalkonsulatet bør kontinuerlig utvikle sine hjemmesider på kinesisk mht utdanning, inkludert linker til relevant informasjon på andre websider.