Utkast til endringer i ny forskrift til ny skattelov

Høring - utkast til endringer i forskrift til ny skattelov vedrørende beskatning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forskrift av 10.01.2000

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/520 SA OAB/KR

16.8.1999

Høring –  utkast til endringeri forskrift til ny skattelov vedrørende beskatning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil

Vedlagt følger utkast til endringer i forskrift til ny skattelov § 5-13-1 flg vedrørende beskatning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil.

Utkastet bes i nødvendig utstrekning forelagt underliggende organisasjoner/instanser som ikke er høringsinstans iht vedlagte høringsliste.

Departementet ber om merknader til forskriftsutkastet innen fredag 19. november 1999.

Med hilsen

Jørgen Winsnes e.f.
lovrådgiver

Odd Anders Bøyum
rådgiver

Vedlegg