Utkast til lov av 13. juni 1975 nr. 35

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Utkast

til lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

I

§ 3 c skal lyde:

Underskudd kan kreves fradratt inntekt i senere år uten tidsbegrensning.

Underskudd oppstått i inntektsåret 2002 eller senere år kan kreves fremført med tillegg av rente som legges til saldoen ved utgangen av inntektsåret. Departementet fastsetter rentesatsen i forskrift. Rentetillegg gis ikke dersom det kreves fradrag for underskuddet i inntekt vunnet ved virksomhet utenfor område som nevnt i § 1.

Ved realisasjon av den virksomhet som underskuddet er oppstått i, eller ved sammenslutning av selskapet med annet selskap, kan samlet ubenyttet underskudd som nevnt i annet ledd kreves overført fra det overdragende til det overtakende selskap.

Det gis ikke fradrag i inntekt vunnet ved utvinning, behandling eller rørledningstransport i område som nevnt i § 1 for tap eller underskudd som fremkommer ved annen virksomhet.

§ 3 d skal lyde:

Med de begrensninger som følger av denne lov, blir de områder som er nevnt i § 1, å anse som ett distrikt (sokkeldistriktet).

Gjeldsrenter, tap som følge av kurssvingninger på valuta og ytelser som ikke kan henføres til noen bestemt inntektskilde blir å fordele mellom sokkeldistriktet og det alminnelige skattested (landdistriktet) etter forholdet mellom skattemessig nedskrevet verdi per 1. januar i ligningsåret av formuesobjekter fordelt mellom distriktene etter reglene i tredje til sjette ledd etter at det er gjort fradrag for renteinntekter, gevinster som følge av kurssvingninger på valuta og andre finansielle inntekter. Overstiger disse inntekter utgiftene som nevnt i foregående punktum, skal det overskytende fordeles mellom sokkel- og landdistriktet etter forholdet mellom skattemessig nedskrevet verdi per 1. januar i ligningsåret av formuesobjekter fordelt mellom distriktene etter reglene i tredje til sjette ledd.

Ved fordeling av inntekter og utgifter etter annet ledd medregnes følgende formuesobjekter og skattemessig aktiverte utgifter i grunnlaget for fordeling til sokkeldistriktet, når de er anskaffet eller pådratt som ledd i, eller senere tatt i bruk i virksomhet som nevnt i § 5 jf. § 3, og per 1. januar i ligningsåret ikke er realisert eller tatt ut av slik virksomhet:

a.Driftsmiddel som nevnt i § 3 b,

b. Driftsmiddel som nevnt i skatteloven § 14-40 første ledd a og utgifter som er påløpt til erverv av slikt driftsmiddel per 1. januar i ligningsåret,

c. Varelager,

d. Leiet flyttbar produksjonsinnretning som den skattepliktige leietaker krever behandlet etter de særlige regler fastsatt i medhold av § 3 i,

e. Utgifter til egen forskning og utvikling knyttet til konkrete prosjekter som kan bli eller er blitt til driftsmidler, jf. skatteloven § 14-4 sjette ledd første punktum,

f.Annet ervervet immaterielt formuesobjekt enn ervervet forretningsverdi,

g.Kundefordringer,

h.Krav mot annen rettighetshaver knyttet til levering av petroleum, når kravet og den annen parts forpliktelse ikke har grunnlag i deltakelse i samme utvinningstillatelse. Det gjøres fradrag for tilsvarende forpliktelser overfor den annen rettighetshaver.

Følgende formuesobjekter skal ikke inngå i fordelingsgrunnlaget:

a.Bankinnskudd og kontantbeholdning,

b.Krav mot annen rettighetshaver når kravet og den annen parts forpliktelse har grunnlag i samme utvinningstillatelse,

c.Midler i pensjonsordning.

Formuesobjekter som ikke er nevnt i tredje og fjerde ledd danner grunnlag for fordeling til landdistriktet. Hertil medregnes også utgifter som nevnt i tredje ledd b og e, når slike utgifter er påløpt i annen virksomhet enn nevnt i § 5 jf. § 3.

Dersom det etter bestemmelsene foran ikke foreligger noe fordelingsgrunnlag verken til sokkel- eller landdistriktet, henføres inntekter og utgifter etter annet ledd i sin helhet til landdistriktet.

§ 3 h femte og sjette ledd oppheves.

Ny § 3 j skal lyde:

Renteutgifter vedrørende lån som er opptatt for å finansiere driftsmidler som nevnt i § 3 b kan ikke aktiveres som en del av kostprisen for slikt driftsmiddel i større utstrekning enn det beløp netto finansutgifter fordelt til sokkeldistriktet etter § 3 d utgjør i det enkelte inntektsår.

§ 5 fjerde og femte ledd skal lyde:

Friinntekten settes til 20 pst. av årets avskrivningsgrunnlag for driftsmiddel som nevnt i § 3 b, multiplisert med en normrentesats. Departementet fastsetter rentesatsen i forskrift. Friinntekten fradragsføres ved beregning av særskatt.

Ved realisasjon av driftsmiddel som nevnt i § 3 b, skal skattyter beregne friinntekt av gevinst eller tap i 6 år fra og med realisasjonsåret. Friinntekten beregnes i realisasjonsåret med utgangspunkt i gevinsten eller tapet, og i etterfølgende år med utgangspunkt i gevinsten eller tapet redusert med 16 2/3 pst. for hvert år. Gevinsten eller tapet settes lik realisasjonsvederlaget fratrukket skattemessig verdi. Friinntekten etter dette ledd settes til 20 pst. av beregningsgrunnlaget i annet punktum multiplisert med normrentesatsen fastsatt i medhold av fjerde ledd for det enkelte år. Friinntekt av gevinst og tap inntektsføres eller fradragsføres ved beregning av særskatt. Uttak av driftsmiddel som nevnt fra særskattepliktig virksomhet, jf. § 3 f, likestilles med realisasjon etter bestemmelsen i de foregående punktum. Tilsvarende gjelder når driftsmidlet for øvrig ikke lenger kvalifiserer til avskrivninger etter § 3 b. Ved beregningen av gevinsten eller tapet ved anvendelsen av bestemmelsen i sjette og syvende punktum, verdsettes driftsmidlet på uttakstidspunktet til omsetningsverdi.

§ 5 sjette ledd nytt annet punktum skal lyde:

Det gis tillegg av rente etter bestemmelsen i § 3 c annet ledd.

II

Overgangsbestemmelser om friinntekt

1. Friinntekt etter petroleumsskatteloven § 5 fjerde ledd beregnes for utgifter til erverv av driftsmidler som nevnt i petroleumsskatteloven § 3 b pådratt 1. januar 2002 eller senere.

  1. Friinntekt av utgifter til erverv av driftsmidler som nevnt i petroleumsskatteloven § 3 b som er pådratt fra 1. januar 1998 til og med 31. desember 2001, beregnes i henhold til de regler som gjelder for inntektsåret 2001 og tidligere og kan, for det samlede beløp som ikke er kommet til fradrag senest ved ligningen for 2001, føres til fradrag ved utligning av særskatt med en halvpart ved ligningen for 2002, med tre tideler ved ligningen for 2003 og med to tideler ved ligningen for 2004.
  2. Friinntekt av utgifter til erverv av driftsmidler som nevnt i petroleumsskatteloven § 3 b som er pådratt før 1. januar 1998 og som ikke er kommet til fradrag senest ved ligningen for 2001, beregnes og føres til fradrag ved utligning av særskatt i påfølgende år i henhold til de regler som gjelder for inntektsåret 2001 og tidligere.

III

Endringene under I og II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2002.

Utkast

til forskrift om endringer i forskrift 30.04 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

Fastsatt av Finansdepartementet xx.yy 2001 med hjemmel i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

I

§ 2 skal lyde:

Til kostprisen for driftsmidler som nevnt i petroleumsskatteloven § 3 bokstav b, regnes alle de utgifter som påløper i forbindelse med utbygging av petroleumsfelt og rørledningsanlegg.

Renteutgifter vedrørende lån som er opptatt for å finansiere driftsmidler som nevnt i petroleumsskatteloven § 3 bokstav b, og som er påløpt før driftsmidlene er tatt i ordinær bruk, kan regnes med i kostprisen med de begrensninger som følger av petroleumsskatteloven § 3 bokstavene h fjerde ledd og j. Produksjonsanlegg med de installasjoner som er del av eller tilknyttet slikt anlegg utgjør ett driftsmiddel og anses for tatt i ordinær bruk på det tidspunkt ordinær petroleumsproduksjon er påbegynt. Plattform eller teknisk innretning med funksjon som fellesanlegg regnes som eget driftsmiddel og anses tatt i ordinær bruk på det tidspunkt ett av de produksjonsanleggene som de betjener er tatt i ordinær bruk.

§ 13 første ledd oppheves.

§ 13 annet ledd blir nytt første ledd.

II

Overgangsregel

til forskrift om endringer i forskrift 30.04 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

Gjeldsrenter og andre finansielle utgifter som nevnt i petroleumsskatteloven § 3 bokstav d annet ledd som ikke er fullt fordelt senest ved ligningen for inntektsåret 2001, skal fordeles med endelig virkning ved ligningen for inntektsåret 2002 etter reglene i petroleumsskatteloven § 3 d.

III

Endringene under I og II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2002.

Merknader til lovutkastet:

Merknader til §§ 3 c og 5 sjette ledd nytt annet punktum:

Departementet foreslår her endringer i reglene om fradrag for underskudd oppstått ved utvinning, behandling og rørledningstransport i områder som nevnt i petroleumsskatteloven § 1.

Petroleumsskattelovens någjeldende tidsbegrensning i adgangen til å fremføre underskudd i 15 år med mulighet for forlengelse oppheves. Det foreslås rett til fremføring uten tidsbegrensning, som også vil omfatte underskudd oppstått forut for lovendringen. Det gjøres imidlertid ingen endring i de alminnelige regler om avskjæring av fremføringsadgang ved opphør av virksomhet.

For underskudd oppstått i inntektsåret 2002 eller senere og som fremføres til fradrag i senere inntektsår, skal det beregnes et rentetillegg. Rentetillegget gis med virkning både for alminnelig inntekt og særskattepliktig inntekt. Rentesatsen fastsettes av departementet i forskrift. Tillegget beregnes for hvert inntektsår, basert på underskuddet oppstått i inntektsåret pluss fremført underskudd fra tidligere år, inklusive tidligere års rentetillegg.

Det skal ikke gis fradrag for rente av underskudd oppstått i sokkelvirksomheten dersom underskuddet tas til fradrag i positiv skattepliktig inntekt fra utlandet eller landbasert virksomhet i Norge.

Någjeldende regel som gir rett til fradrag i alminnelig inntekt på sokkelen for halvparten av underskudd oppstått i landbasert virksomhet foreslås opphevet. Bestemmelsen i någjeldende § 5 annet ledd annet punktum som utelukker fradrag for underskudd fra annen virksomhet i særskattepliktig inntekt tas inn i § 3 c fjerde ledd som alminnelig avskjæringsregel. Dermed vil bestemmelsen omfatte både alminnelig inntekt og særskattepliktig inntekt i sokkeldistriktet.

Videre foreslår departementet en regel som åpner for at gjenstående underskudd kan overføres til et annet selskap ved realisasjon av virksomheten eller fusjon med et annet selskap. Bestemmelsen omfatter bare underskudd med utspring i særskattepliktig virksomhet på sokkelen. Videre er det kun den skattemessige behandlingen av underskuddet som foreslås regulert. Øvrige skattemessige virkninger og selskapsrettslige sider ved transaksjonen reguleres av ellers gjeldende regler. Bestemmelsen vil imidlertid gå foran reglene i skatteloven § 11-7 fjerde ledd hvor det fremgår at adgangen til videreføring av underskudd kan avskjæres dersom utnyttelse av fradragsposisjonen er det overveiende motiv for en fusjon.

Hvor selskapet viderefører virksomhet på sokkelen, om enn i mindre målestokk, vil bestemmelsen ikke komme til anvendelse. Det samme gjelder hvor det kun overdras enkelte av selskapets utvinningstillatelser og/eller driftsmidler. Salg av aksjer som medfører nye eierforhold i selskapet innebærer ikke at selskapets virksomhet anses realisert. Selskapet vil i et slikt tilfelle beholde sitt fremførbare underskudd, uten at den nye bestemmelse i § 3 c får anvendelse på forholdet.

I ny § 5 sjette ledd annet punktum foreslås innført en tilsvarende adgang til å beregne rentetillegg til ubenyttet friinntekt til fremføring, som for underskudd etter § 3 c annet ledd.

Merknader til § 3 d:

Bestemmelsen i § 3 d annet til sjette ledd regulerer fordeling av netto finansielle poster mellom sokkel- og landdistriktet. Fordelingen skal foretas på grunnlag av skattemessig (nedskrevet) verdi at formuesobjekter og aktiverte kostnader i de to distrikter ved årets utløp. For at et formuesobjekt skal inngå i fordelingsgrunnlaget må det være anskaffet før og i behold ved utløpet av inntektsåret. I grunnlaget for fordeling til sokkeldistriktet (sokkelgrunnlaget) skal medregnes formuesobjekter og aktiverte utgifter som angitt i bestemmelsens tredje ledd, under forutsetning av at disse ved årets utløp har tilstrekkelig tilknytning til utvinnings- og rørledningstransport innenfor petroleumsskattelovens geografiske virkeområde.

Tredje ledd bokstav a til h spesifiserer de formuesobjekter og aktiverte utgifter som skal inngå i sokkelgrunnlaget. Den skattemessige verdi av formuesobjekter som dels benyttes i særskattepliktig virksomhet og dels i annen virksomhet, skal fordeles mellom sokkel- og landgrunnlaget på en måte som er egnet til å reflektere objektets anvendelse i de ulike distrikter. Departementet vil vurdere behovet for å regulere denne fordelingen nærmere i forskrift.

Av bestemmelsens fjerde ledd fremgår at visse formuesposter skal holdes utenfor fordelingsgrunnlaget, dvs. at de ikke skal medregnes verken i sokkel- eller landgrunnlaget. Dette gjelder for det første bankinnskudd og kontantbeholdning. Videre gjelder det krav mot annen rettighetshaver når kravet og den annen parts forpliktelse har grunnlag i samme utvinningstillatelse. Dette omfatter typisk mer- og mindreuttak av petroleum. Midler i pensjonsordning er også unntatt. Dette omfatter midler innbetalt til pensjonsordning i selskap eller innretning (forsikringsselskap eller pensjonskasse) som har organisert pensjonsordningen, og forvalter dens midler.

Alle øvrige formuesobjekter skal inngå i grunnlaget for fordeling til landdistriktet, jf. bestemmelsens femte ledd. Dette omfatter fysiske og immaterielle eiendeler i annen virksomhet enn utvinnings- og rørledningsvirksomhet innenfor petroleumsskattelovens geografiske virkeområde. Videre skal blant annet aksjer og andeler i selskaper som nevnt i skatteloven § 10-40 danne grunnlag for fordeling til landdistriktet, samt obligasjoner og alle andre fordringer enn de som er nevnt i bestemmelsens tredje og fjerde ledd. Utgifter av den art som er nevnt i tredje ledd bokstavene b og e, og som er påløpt i ikke-særskattepliktig virksomhet, skal også inngå i landgrunnlaget.

For det tilfellet at det i et inntektsår ikke foreligger noe fordelingsgrunnlag verken til sokkel- eller landdistriktet, skal finansielle inntekter og utgifter i sin helhet fordeles til landdistriktet, jf. bestemmelsens sjette ledd.

Med hjemmel i § 8 tredje ledd kan Finansdepartementet gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av petroleumsskatteloven. Av redaksjonelle grunner foreslås derfor ikke forskriftsfullmakten i gjeldende § 3 d tredje ledd videreført.

Merknader til § 3 j:

Renteutgifter fordeles mellom sokkel- og landdistriktet etter bestemmelsen i § 3 d.

§ 3 j oppstiller en begrensning for i hvilken utstrekning renteutgifter vedrørende lån som er opptatt for å finansiere driftsmidler som nevnt i § 3 b kan aktiveres som en del av kostprisen for slikt driftsmiddel i det enkelte inntektsår. Dette er netto finansutgifter som etter fordeling i medhold av § 3 d er henført sokkeldistriktet i det enkelte inntektsår. Begrensningen i § 3 j gjelder ved siden av begrensningen i § 3 h fjerde ledd.

VEDLEGG