Utkast til Ot.prp. Om lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone. Høringsbrev

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.11.2002

Se vedlagte adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

9. oktober 2002

Utkast til odelstingsproposisjon om lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone. Høring

Utenriksdepartementet sender med dette ut på høring vedlagte utkast til odelstingsproposisjon om lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone.

Utkastet vil blant annet innebære at sjøterritoriet utvides fra ca. 4 nautiske mil til 12 nautiske mil, og at det opprettes en tilstøtende sone for særlige kontrollformål.

Vedlagt er også en kartillustrasjon som viser utstrekningen av et sjøterritorium på 12 nautiske mil ved Fastlands-Norge.

Det anmodes om høringsinstansenes eventuelle kommentarer innen fredag 22. november 2002.

Høringsnotat

For Utenriksministeren

Rolf Einar Fife

ekspedisjonssjef

Olav Myklebust

underdirektør