Utkast til forskrift

Forskrift om endring av forskrift om svarthalespove (Limosa limosa) som prioritert art

Fastsatt ved kgl.res. .. …. 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 23 og § 24. 

I

§ 4 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Slått før 5. juli, drenering av våtmark og nydyrking er forbudt.

Dersom bestemmelsene i annet eller tredje ledd medfører en vesentlig vanskeliggjøring av igangværende bruk og et vesentlig tap, kan grunneier kreve tilskudd til tilpasset drift eller skjøtsel av funksjonsområdet etter § 6. Dersom forvaltningsmyndigheten ikke tilbyr tilskudd til skjøtsel kan grunneier kreve at området vernes etter naturmangfoldloven kapittel V eller at det gjøres unntak fra prioriteringen for de aktuelle områdene etter § 8. Det samme gjelder dersom slike tilskudd ikke vil være tilstrekkelig for å forhindre vesentlig vanskeliggjøring og vesentlig tap.

II

Endringen trer i kraft straks.