Utlysning av midler til Ungdomssatsing i distriktene i 2004

Brev til kommunene. Søknadsfrist 1. mars 2004.

Ordførere i 62 distriktskommuner

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200305849

januar 2004

 

Utlysning av midler til Ungdomssatsing i distriktene i 2004
– søknadsfrist 1. mars 2004

Barne- og familiedepartementet vil også i år invitere kommuner til å søke om midler til ungdomssatsing i distriktene. Beløpet som skal fordeles er på 2,6 millioner kroner.

Det er de 62 utkantkommunene som har hatt størst nedgang i folketallet de senere år som inviteres til å søke (jf. vedlagte liste). Hver kommune kan maksimalt søke om 100 000 kroner.

Midlene skal i all hovedsak benyttes til å støtte opp om aktiviteter på fritidsområdet. Det er ønskelig at kommunene legger opp til lokale satsinger som kan styrke ungdoms trivsel i hjemkommunen og tro på framtid lokalt. Vi ser det som viktig at lokale myndigheter legger opp til et aktivt samarbeid med ungdom og lar ungdoms ønsker legge premisser for arbeidet.

Hvordan satsingen konkret legges opp lokalt er det opp til hver kommune å avgjøre. Vi er imidlertid opptatt av at kommunene legger opp til et gjennomtenkt og helhetlig arbeid for å styrke ungdomsmiljøet gjennom et samspill mellom ungdom og kommunale myndigheter. I utformingen av ungdomssatsinga skal det tas hensyn til både gutter og jenters interesser. Innsats fra de unge selv for å skape et godt ungdomsmiljø lokalt skal stå sentralt, og kommunene må føre en aktiv dialog med ungdom om hvordan arbeidet skal legges opp. I søknaden må det redegjøres for hvordan ungdom er trukket med ved utformingen av søknaden (for eksempel gjennom lokale møter, høringer mellom ungdom og kommunen eller lignende), og for hvordan ungdoms skal trekkes med i gjennomføringen av arbeidet. Det gis ikke tilskudd til kommunale stillinger.

Regnskap og rapportering for midler tildelt i 2003:

For kommuner som fikk tildelt midler til ungdomssatsing i distriktene i 2003 sendes revisorattestert regnskap og rapportering, i tråd med de kravene som ble stilt i utbetalingsbrevet, til Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen innen 1. mars 2004. Rapport og regnskap for tidligere mottatte tilskudd må være godkjent før søker kan tildeles nytt tilskudd.

Midlene til ungdomssatsing i distriktene blir forvaltet av Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA) på vegne av departementet.

Søknaden sendes til:

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA)
Postboks 8113 Dep
0032 OSLO

Vi ber om at vedlagte søknadsskjema benyttes.

SØKNADSFRIST: 1. mars 2004

Spørsmål i tilknytning til søknaden kan rettes til Kjersti Morvik i Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen på telefon: 24 04 40 41.

Med hilsen

Haktor Helland (e.f.)

Åsa Steinsvik