Utnevning av avdelingsdirektør Guri Tveito til ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Statsråd Terje Rils-Johansen

Ref.nr:

Saksnr: 2005/02037

Dato: 15.03.06

Utnevning av avdelingsdirektør Guri Tveito til ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet

Embetet som ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet, Avdeling for matpolitikk ble kunngjort i Aftenposten med søknadsfrist 16.01.06.

Landbruks- og matdepartementet

EKSPEDISJONSSJEF

Til Avdeling for matpolitikk

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har eit overordna ansvar for regieringa sin matpolitikk i nært samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Verksemda i Avdeling for matpolitikk tar utgangspunkt i ei målsetting om å sikre norske forbrukarar tygge og sunne matvarer av god kvalitet og bidra til verdiskaping innan matproduksjonen. Verksemda bygger på eit omfattande regelverk for heile matkjeda. Avdelinga har det daglege ansvaret for Mattilsynet som utøvande tilsynsorgan og for Veterinærinstituttet som kunnskapsleverandør.

Avdelinga har eit stort internasjonalt engasjement, særleg knytt til EØS-avtalen. LMD har lagt det meste av dei operative oppgåvene ut til ytre etatar. Difor vil utforming og implementering av regjeringa sin politikk på matområdet vere sentralt for avdelinga, då med særleg vekt på omsynet til forbrukaren.

Til stillinga som ekspedisjonssjef søker vi etter ein samlande og dyktig leiar med god rolleforståing, strategisk orientering og gode administrative evner. Søkaren må ha høgare utdanning og god kjennskap til offentleg forvaltning. Interesse for, og kunnskap om avdelinga og departementet sitt fagområde, tidlegare oppnådde resultat, samt erfaring frå utviklings- og omstillingsarbeid vil bli tillagt vekt.

Departementet nyttar ulike arbeidsformar for å fremme effektivt samarbeid internt i avdelinga og mellom avdelingane. Den nye ekspedisjonssjefen må kunne motivere og inspirere til vidare utvikling av avdelinga sitt arbeidsområde og arbeidsformar.

Løn etter avtale innanfor statens lederlønssystem.

Nærmare opplysningar ved departementsråd Per Harald Grue, telefon 22249108 eller ekspedisjonssjef Randi Kogstad, telefon 22249140.

For statlege verksemder er det eit mål å oppnå ei balansert samansetning når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Departementet har inngått IA -avtale, og arbeidssituasjonen vert lagt til rette for medarbeidarar med redusert funksjonsevne.

Søknad sendast via jobb.dep.no/lmd, eller til Landbruks- og matdepartementet, Administrasjons- og økonomiavdelinga, postboks 8007 Dep., 0030 Oslo, innan 16. januar 2006.

Det har totalt meldt seg 17 søkere til stillingen. To av søkerne er interne. Tre søkere har vært innkalt til intervju. Søkerlisten følger vedlagt.

Forslag til innstilling har vært lagt frem for departementets avdelingssjefer og departementsråd i samsvar med § 10 i “Reglement for personalforvaltningen i departementene”.

Landbruks- og matdepartementet tilrår at Guri Tveito utnevnes til ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet, Avdeling for matpolitikk. Guri Tveito er 46 år og er utdannet cand.scient i biologi fra Universitetet i Oslo i 1986. Hun har arbeidet i Statens forurensningstilsyn som avdelingsingeniør og overingeniør og fra 1995 som rådgiver og senere avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet. I 2003 ble Tveito tilsatt som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet, Avdeling for matpolitikk, og har fra årsskiftet fungert i stillingen som ekspedisjonssjef.

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

Utnevning av avdelingsdirektør Guri Tveito til ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.