Utnevning av direktør Leif Forsell til ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet

Bifalt ved kgl.res. 07.11.2003

Landbruksdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON


Statsråd Lars Sponheim


Ref nr.: 12/03
Saksnr: 2003/02424
Dato: 04.11.03

Utnevning av direktør Leif Forsell til ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet

Embetet som ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet, Landbrukspolitisk avdeling, ble kunngjort i dagspressen 19.8.2003 med søknadsfrist 5.9.2003.

Totalt har det meldt seg 8 søkere til stillingen. En av søkerne har trukket sin søknad.

Forslag til innstilling har vært lagt frem for departementets avdelingssjefer og departementsråd i samsvar med § 10 i “Reglement for personalforvaltningen i departementene”.

Landbruksdepartementet tilrår at Leif Forsell blir utnevnt som ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet, Landbrukspolitisk avdeling. Leif Forsell er 49 år og er utdannet cand.agric. fra NLH i 1979 med hovedretning økonomi og samfunnsfag. Han har lang erfaring fra landbruksadministrasjon og landbrukspolitikk, både fra Landbruksdepartementet, internasjonalt arbeid og fra Norges Bondelag. Fra 1999 har han vært direktør ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Landbruksdepartementet

tilrår:

Utnevning av direktør Leif Forsell til ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

SMK, Kristin Jahre Ramm, signatur