Utnevning av seniorrådgivcr Gaute Homb Lenvik til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet

Kgl.res av 29.03.06

Landbruks- og matdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Statsråd Terje Riis-Johansen

 
 

Ref.nr: 03/06

 

Saksnr: 2006/00046

 

Dato: 29.03.06

Utnevning av seniorrådgivcr Gaute Homb Lenvik til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet

Embetet som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet, Avdeling for forskning, innovasjon og regionalpolitikk, Seksjon for forskning og innovasjon ble kunngjort i Aftenposten med søknadsfrist 27.01.06.

Landbruks- og matdepartementet

AVDELINGSDIREKTØR

Til Avdeling for forsking, innovasjon og regionalpolitikk, Seksjon for forskings- og innovasjonspolitikk.

Avdelinga har ansvar for å utvikle og følgje opp forskingspolitikken, innovasjonspolitikken og regionalpolitikken innafor departementet sitt ansvarsområde. Seksjonen har ansvar for å vidareutvikle ein innovasjonspolitikk med vekt på rammevilkår og det offentlege sin rolle. Som eit ledd i vidareutviklinga av departementet sin forskingspolitikk blir det no utarbeida eit strategidokument som vil bli eit sentralt styringsverktøy. Seksjonen har ansvar for styringsdialogen med Norges forskingsråd. Departementet er inne i store reorganiseringsprosessar på forskingsområdet. Dette krev målretta oppfølging. Internasjonalt forskingssamarbeid har og auka prioritet. Det er eit utstrakt samarbeid med andre departement på området. Vi søkjer ein person med høgare utdanning. Personen som blir tilsett må ha gode analytiske og strategiske evner samt evne til å kunne utforme og formidle departementet sin politikk på området. Vidare blir det lagt vekt på evne til å ta initiativ og følgje opp kvar enkelt medarbeidar i høve til kvalitetssikring, rettleiing og resultatoppnåing. Leiarerfaring og erfaring frå fagfeltet er ønskeleg. Departementet har inngått IA-avtale og arbeidssituasjonen blir lagt til rette for medarbeidarar med redusert funksjonsevne.

Lønssteg 60 - 80.

Nærmare opplysningar ved ekspedisjonssjef Frøydis Vold, tlf 22249110.

Elektronisk søknad sendast via www.jobb.dep.no/lmd innan 27. januar2006. Søknadens referansenummer “LMD 2006/00046”

Det har totalt meldt seg 17 søkere til stillingen. Tre av søkerne er interne. Ni søkere har vært innkalt til intervju. To av søkerne har i løpet av prosessen trukket sine søknader. Søkerlisten følger vedlagt.

Forslag til innstilling har vært lagt frem for departementets avdelingssjefer og departementsråd i samsvar med § 10 i “Reglement for personalforvaltningen i departementene”.

Landbruks- og matdepartementet tilrår at Gaute Homb Lenvik utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet, Avdeling for forskning, innovasjon og regionalpolitikk, Seksjon for forskning og innovasjon, med forbehold om at Lenvik senere undertegner embetseden. Lenvik er 35 år og utdannet cand.agric. fra NLH i 1997. Lenvik har siden høsten 2000 vært tilsatt i ulike stillinger i Landbruks- og matdepartementet, og har fra januar 2006 vært departementskonstituert som avdelingsdirektør.

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

Utnevning av seniorrådgiver Gaute Homb Lenvik til avdelingsdirektor i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.