Utnevning av underdirektør Marit Myklevold til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet

Bifalt ved kgl.res. av 15.08.2003

Landbruksdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON


Statsråd: Lars Sponheim


Ref.nr.:05/03
Saksnr: 2003/01292
Dato: 07.08.03

Utnevning av underdirektør Marit Myklevold til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet

I forbindelse med omorganisering i Landbrukspolitisk avdeling i Landbruksdepartementet ble stillingen som seksjonsleder i Seksjon reindrift kunngjort i dagspressen 27.04.03 med søknadsfrist 15.05.03.

Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 6 søkere til stillingen, hvorav 3 personer har vært innkalt til intervju. Søkerlisten følger vedlagt.

Forslag til innstilling har vært lagt frem for departementets avdelingssjefer og departementsråd i samsvar med § 10 i “Reglement for personalforvaltningen i departementene”.

Landbruksdepartementet tilrår at Marit Myklevold blir utnevnt som avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet, Landbrukspolitisk avdeling. Marit Myklevold er 51 år og har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1992. Marit Myklevold har fra 1983 vært tilsatt i ulike stillinger i Kommunal- og regionaldepartementet, og ble i 1998 utnevnt som underdirektør.

Landbruksdepartementet

tilrår:

Utnevning av underdirektør Marit Myklevold til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

SMK, Kristin Jahre Ramm, signatur