Utredning fra SINTEF Byggforsk om alternative virkemidler til lokal godkjenning

SINTEF Byggforsk har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utredet alternative virkemidler til lokal godkjenning for ivaretakelse av kvalitet i byggetiltak. Endelig rapport forelå 20. desember 2012. Rapportversjonen her er oppdatert 09.01.2013.

Utredning av alternative virkemidler til lokal godkjenning