Utvidelse av personkretsen som har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram

Rundskriv-Q_33_2011.pdf

I Prop. L 79 (2010-2011) Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven er det foreslått å utvide personkretsen som har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. Forslaget ble vedtatt av Stortinget 15. juni 2011.