Vedlegg 2 M-3/96

Vedlegg 2

Skjema for faste og tidsavgrensa organiserte stillingar pr. 1. mai 1996.

     

Talet på heimlar

   
       

Tidsavgrensa

 

Kode

Nemning for stillinga

Ltr.

Faste

2 år

4 år

Gr. I

Departementsråd

       
 

Direktør/eksp. sjef/etatsjef

       
 

Avdelingsdirektør

       
 

Forskingssjef

       
 

Professor

       

Gr. 2

Leiarstillingar

     
 

Jordskiftedommar

     
 

Forskings- og undervisningsstillingar

     
 

Sakshandsamar

     
 

Veterinærstillingar

     
 

Ingeniørstillingar

     
 

Teknikarstillingar

     
 

Kontorstillingar

     
 

Oppdragsstillingar

     
 

Rådgjevar

     
 

Prosjektleiar

     

Sum