Vedlegg 2 til Kgl. res av 21. september 2001: Oppnevning av lovutvalg som skal evaluere virkninger av og fremme forslag til endringer i odelslovenl

Utvalgets sammensetning

Vedlegg 2 til Kgl. res av 21. september 2001:
Oppnevning av lovutvalg som skal evaluere virkninger av og fremme forslag til endringer i odelsloven

Utvalgets sammensetning

Leder:
Professor Thor Falkanger, Bærum

Nestleder:
Bonde Kirsten Indgjerd Værdal, Inderøy

Medlemmer:
Student Maren Hersleth Holsen, Eidsberg
Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Jevnaker
Bonde Torstein Amund Opdahl, Grue
Gårdbruker Lars Kveberg, Stor-Elvdal
Fylkesordfører i Nord-Trøndelag Merethe Storødegård, Stjørdal
Landbruksdirektør i Oppland Maj-Brit Svastuen, Sel