Vedlegg 4

Særavtale for skoleverket om tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, ferieloven og avvik fra enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven

1 1. Tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser

1.1.1 Innledende merknader

Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser gjelder skoleleder- og undervisningsstillinger på lønnsplanene 17.150 og 17.165 med mindre det i denne avtalen er gitt egne tilpasninger.

Tilpasningene til paragrafene nedenfor angir ordninger som gjelder spesielt for skoleleder- og undervisningsstillinger i grunnskolen, den videregående skolen, voksenopplæringen og folkehøgskolen. Det vil gå fram av den enkelte tilpasning om den helt eller delvis erstatter den enkelte paragraf eller gjelder i tillegg.

Med begrepet undervisningspersonale forstås tilsatte i stillinger på lønnsplanene 17.150 og 17.165.

Når det i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser er brukt begrepet "statstjeneste", menes i denne forbindelse også skoleverket under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

1.2

1.3 § 2.Definisjoner

Tilpasning til nr. 2:

1.3.1 Undervisning

Fra og med 01.01.02 defineres timelønn for undervisning (t 1) slik:

Årslønn x (1687,5 t - (150 + 37,5))= Årslønn x 1500

Årsramme x 1687,5 Årsramme x 1687,5

Fra og med 01.01.02 defineres timelønn for tilfeldige vikartimer - dvs. vikartimer inntil tre ukers varighet - (t 2) slik:

t 1 x 80/100

Det er samme timelønnssats for arbeidstakere over og under 58 år.

Arbeidstakere tilsatt for 1 måned eller mindre godtgjøres med timelønn for undervisning jf. definisjon av t 1 og t 2 ovenfor. Arbeidstakere tilsatt for mer enn 1 måned godtgjøres med månedslønn. Arbeidstakere i timelønnet stilling går over til månedslønn etter mer enn 1 måned sammenhengende tjeneste. Spredte timer i tillegg til deltidsstilling godtgjøres med timelønn for undervisning, jf. dog tilpasning til § 13 tredje ledd.

1.3.2 Organiserte oppgaver

Organiserte oppgaver utover den forholdsmessige del av 150/160-timersrammen og de 5 dagene (deltidsstilling) godtgjøres med slik timelønn (530 timer og 10 dager i folkehøgskolen):

Årslønn

1850

1.4 § 7.Arbeidstid

Det vises til gjeldende særavtaler som regulerer undervisningspersonalets arbeidstid.

1.5 § 8.Arbeidstid på reiser innenlands

Tilpasning til nr. 1 a:

Ordinær arbeidstid er den tid som er fastsatt i arbeidsplan innenfor årsverket på 1687,5 timer.

Tilpasning til nr. 1 b:

Reisetid regnes likevel som full arbeidstid målt i klokketimer i de tidsrom arbeidstaker reiser sammen med og har ansvar for elev(er).

Tilpasning til nr. 2 a:

Bestemmelsen gjelder ikke når arbeidstaker reiser sammen med og har ansvar for elev(er).

Tilpasning til nr. 3:

Bestemmelsen gjelder ikke når arbeidstaker reiser sammen med og har ansvar for elev(er).

Tilpasning til nr. 5:

Dersom arbeidstakeren reiser sammen med og har ansvar for elev(er), regnes reisetiden fra det tidspunkt man forlater arbeidsplassen/bostedet og til man er tilbake til utgangspunktet. Dog slik at når reisen varer gjennom et helt døgn, skal 8 timer av døgnet regnes som hvilende vakt, dvs. 1/4 arbeidstid.

Tilpasning til nr. 6:

Bestemmelsen gjelder ikke for administrativt personale og reiselærer som reiser sammen med og har ansvar for elev(er).

1.6 § 9.Lønn

Tilpasning til nr. 1:

For undervisningspersonale ved kommunale/fylkeskommunale skoler og private folkehøgskoler kan annen utbetalingsdato enn den 12. i måneden avtales særskilt mellom vedkommende kommune/fylkeskommune/folkehøgskoleeier og de organisasjoner som er tilsluttet hovedsammenslutningene og Norsk Lærerlag. Forhandlingene føres primært på lokalt/regionalt plan.

Tilpasning til nr. 4:

For undervisningspersonale utbetales lønn for juli og feriepenger sammen med lønnen for juni.

1.7 § 10.Lønn ved overgang til annen stilling

Tilpasning til nr. 2 og 3:

Med "tidligere stillings lønn" menes også lønn i kombinerte stillinger.

1.8 § 13.Overtid

Tilpasning:

Undervisning:

Undervisningspersonale får overtidsgodtgjøring for pålagte spredte vikartimer utover årsrammen for leseplikt. Med "timelønn" menes timelønn for undervisning jf. tilpasning til §2 nr.2.

Merknad:

Det vises til særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket pkt. 6, 4. og 5. avsnitt:

"Pålagt overtid ut over oppsatt arbeidsplan, eller arbeidsplaner som overstiger grensene for maksimal tilstedeværelse, utløser overtidsgodtgjøring.

Fast årlig overtid kan avtales ved at årsrammen for leseplikt økes, og overtidsbetaling gis for det antall timer årsrammen er økt med. Denne godtgjøringen kommer i tillegg til rettigheter fastsatt i foregående avsnitt."

Undervisningspersonale i deltidsstilling får overtidsgodtgjøring for pålagte spredte undervisningstimer som i den enkelte uke overstiger gjennomsnittlig ukentlig leseplikt for heltidsstilling.

1.9 § 14.Ukentlig fritid

Tilpasning til nr. 4:

Pålagt tjeneste lørdag og søndag i forbindelse med leirskoleopphold og ekskursjoner skal kompenseres med avspasering et tilsvarende antall timer, jf. § 13 nr. 3.

1.10 § 15.Natt-, lørdag- og søndagsarbeid mv.

Tilpasning:

For annet arbeid enn undervisningsarbeid gjelder reglene i § 15. For undervisningsarbeid gjelder følgende spesielt:

1.10.1 Felles for alle skoleslag

Det kan ikke utbetales tillegg for ettermiddagsundervisning og overtidsgodtgjøring for samme ytelse.

Ordinær undervisning på lørdager godtgjøres med et tillegg pr. time i 6 timer uansett hvor mange timer læreren underviser, jf. § 15 pkt. 4. Dette gjelder ikke folkehøgskolen jf. tilpasninger til § 17.

Ordinær undervisning på søndager og i tidsrommet kl. 22.00 - 07.00 godtgjøres med et tillegg på 45% pr. time.

Tilpasning til nr. 6:

Godtgjøring for delt dagsverk gis ikke selv om det går mer enn 9 timer fra starten på første undervisningstime til slutten på siste undervisningstime. For at det skal kunne sies å være delt dagsverk og kreves kompensasjon må det gå minst 9 timer fra starten på første undervisningstime til slutten på annet arbeid, f.eks. pålagt møte samme dag.

1.10.2 Tillegg for undervisning etter klokken 17.00

1.10.2.1 Grunnskolen :

Lærere i hel stilling som underviser både formiddag og ettermiddag gis et tillegg på 25%

av lønnen, for undervisningstimer som begynner etter kl. 17.00. Tillegget gis bare til lærere i hel stilling med undervisning både for- og ettermiddag (delt stilling).

1.10.2.2 Videregående skole :

Allmennfaglig studieretning :

Lærer i hel stilling ved felles grunnkurs, VK I - allmenne fag og VK II - allmenne fag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag og felles grunnkurs, VK I - musikk og VK II - musikk i studieretning for musikk, dans og drama gis et tillegg på 25 % av lønnen for undervisningstimer etter 6. time (eventuelt etter 7. time dersom det regulært undervises 7 timer ved skolen). Dette skal forstås slik at tillegget gis for undervisningstimer som påbegynnes minst 6 klokketimer etter at 1. ordinære time har startet (eventuelt undervisningstimer som påbegynnes minst 7 klokketimer etter at 1. ordinære time har startet der det regulært undervises 7 timer).

Yrkesfaglige studieretninger :

Lærer i hel stilling som underviser både for- og ettermiddag (delt undervisning) gis et tillegg på 25 % av lønnen, for undervisningstimer som begynner etter kl. 17.00, eller dersom halve timen eller mer faller etter kl. 17.00.

Undervisningsinspektør, studieinspektør og hovedlærer som har slik undervisning, gis et tillegg på 25% av lønnen de ville hatt etter undervisningskompetanse og tjenesteansiennitet.

1.10.2.3 Folkehøgskolen :

Lærer i hel stilling som på grunn av lokalforholdene ved skolen er nødt til å ta en del av sin undervisning etter kl. 17.00, gis et tillegg på 25% av lønnen, for undervisningstimer etter kl. 17.00, eller dersom halve timen eller mer faller etter kl. 17.00. Se også § 17.

1.10.2.4 Voksenopplæring :

Ved undervisning spesielt for voksne, herunder kurs arrangert i samarbeid med arbeidskraftmyndighetene, skal undervisningspersonale (lærer i full post, timelærer og vikarer) gis et tillegg på 30% av lønnen, for undervisningstimer etter kl. 17.00. Tillegget gis også for timer som er påbegynt slik at minst halve timen faller etter kl. 17.00.

1.10.3 § 16.Helge- og høytidsdager

Tilpasning til nr. 1:

Undervisningspersonale er berettiget til 100% overtidsgodtgjøring for pålagt tjeneste 17. mai iht. Hovedtariffavtalen (A-tabell).

1.10.4 § 17.Hjemmevakt

For pedagogisk personale i folkehøgskolen gjelder følgende:

Tilsyn/hvilende vakt :

Som kompensasjon for ulemper ved undervisning på lørdager, tilsyn på lørdager, søndager og ellers i uken og hvilende vakt på kvelds- og nattetid gis lærer i hel stilling et tillegg svarende til tilleggsregulativets trinn 16. Lærer som ikke har hel stilling, men som utfører slikt tilsyn/hvilende vakt får godtgjøring i forhold til stillingens størrelse.

Det forutsettes at tillegget bare utbetales til innehavere av stillinger i de koder som etter gjeldende regler kan utbetales overtid.

Tillegget erstatter kompensasjon etter fellesbestemmelsenes §§ 15, 16 og 17.

1.10.5 § 18.Sykepermisjoner

Tilpasning til nr. 1 (presisering av annet punktum):

Tiltredelsestidspunktet i skoleverket er den dag tilsettingen gjelder fra, og vedkommende kunne ha/har tiltrådt, jf. tilpasning til ferieloven punkt 2.3 om tilsettingsforhold.

1.10.6 § 19.Fødsels- og adopsjonspermisjoner mv.

Tilpasning til nr. 1 og 2:

Den tid det ikke er undervisning på sommeren, regnes med i 6 av de 10 siste måneders forutgående tjeneste som kreves for å få lønn under svangerskaps- og fødselspermisjon.

Følgende forhold virker utsettende, men ikke avbrytende på opptjeningstiden for å få rett til lønn under svangerskaps-/fødselspermisjon:

studiepermisjon av inntil ett års varighet

omsorgspermisjon

Den umiddelbart forutgående tjenesten må imidlertid være av minst en måneds varighet.

Tilpasning til nr. 4:

Tid til amming legges så langt det er mulig til samme tid alle dager i uken.

§ 20.Omsorg for barn

Tilpasning til nr. 6:

Gjeninntreden kan skje i den tid det ikke er undervisning om sommeren, men ikke i feriefritiden, jf. tilpasning til ferieloven punkt 2.2. Tas ny ulønnet omsorgspermisjon etter slik gjeninntreden tidligere enn etter 4 måneder, begrenses lønnsrettighetene til den faktiske tjenestegjøring.

1.10.7 § 21.Militærtjeneste og sivil tjeneste

Tilpasning til nr. 4:

Undervisningspersonale som gjør tjeneste som nevnt i § 21 nr. 1 i feriefritiden, jf. tilpasning til ferieloven punkt 2.2, eller i deler av feriefritiden, utbetales sivil lønn/feriepenger i tillegg til den militære lønn m.v. for denne tiden.

Felles protokolltilførsel til tilpasningene til fellesbestemmelsene § 2 nr. 2 – jf. protokoll av 30.06.00.

Om deltidstilsatte:

Dersom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker avtaler et bestemt antall undervisningstimer utover den opprinnelige deltidsstillingen (i motsetning til spredte timer i tillegg til deltidsstilling), økes stillingsstørrelsen tilsvarende (inntil 100%). jfr. reglene i særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket.

2.Tilpasning til ferieloven

 • 1.11 2.1Generelt

  For undervisningspersonalet i grunnskolen, den videregående skolen og folkehøgskolen gjelder ferie og feriegodtgjøring i samsvar med reglene i ferieloven og i staten, med følgende tilpasning:

  1.12 2.2

  Undervisningspersonale avvikler hele den lovbestemte feriefritid ( 4 uker + 1 dag) sammenhengende i juli måned med avslutning siste virkedag i måneden, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Se dog punkt 2.6.

  Det vises til riksmeklingsmannens møtebok av 26.05.00:

  "De avtalefestede feriedagene tas ut uten at behovet for stillinger i skoleverket øker, og anses avviklet i de deler av året der det ikke foregår undervisning."

  1.13 2.3

  Tilsettingsforhold regnes fra dato til dato, men likevel slik at et tilsettingsforhold som varer et skolehalvår regnes fra 01.08 til 31.12, henholdsvis 01.01 til 31.07 og et tilsettingsforhold som varer et skoleår regnes fra 01.08 til 31.07, inklusive lovbestemt feriefritid.

  1.14 2.4

  Det utbetales full lønn i ferietiden første yrkesår. Med dette menes 1. gangs tiltredelse i månedslønnet stilling i skoleverket uansett dato og at vedkommende er ansatt for minst ett år i grunnskolen og for minst ett skolehalvår i videregående skole og folkehøgskolen.

  For arbeidstakere som har opptjent feriepenger fra annet arbeidsforhold med samme arbeidsgiver, utgjør "full lønn i ferietiden" full lønn inklusive opptjente feriepenger.

  Ved gjeninntreden i skoleverket etter:

  • Ulønnet permisjon ved omsorg
  • Studiepermisjon med delvis lønn/alderstillegg
  • Studiepermisjon uten lønn
  • Uførepermisjon
  • Attføring som strekker seg utover de 52 ukene som er sykelønnsrettighetene i staten
  • Permisjoner der arbeidstakeren har rettskrav på lønn etter lov og tariffavtale, gir full opptjening av ferierettigheter som i staten

  skal arbeidstakeren ha full lønn i ferietiden første sommer etter gjeninntreden som en sikring dersom opptjente feriepenger ville gitt en lavere utbetaling.

  1.15 2.5

  Alt arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret, jf ferielovens § 10 - med unntak for sensorgodtgjøring - inngår i feriepengegrunnlaget.

  1.16 2.6Arbeidstakere over 60 år

  For arbeidstakere over 60 år er årsverket 1650 timer netto. For arbeidstakere over 60 år avvikles ekstraferie i samsvar med reglene i ferieloven og i staten.

  Dersom ekstraferie for arbeidstakere over 60 år tas ut som fast reduksjon i årsverket, reduseres arbeidstiden med 2,2 % i det skoleåret som i størst mulig utstrekning overlapper ferieåret. Reduksjonen tas ut i den tiden arbeidstakerne har tilstedeværelsesplikt (herunder leseplikten).

  3.Tilpasning til arbeidsmiljøloven

  1.17 3.1

  Arbeidsmiljøloven § 58 pkt. 1 fravikes for undervisningspersonale i grunnskolen og den videregående skolen, slik at gjensidig oppsigelsesfrist er 3 måneder.

  1.18 3.2

  Arbeidsmiljøloven § 58 A pkt. 2 fravikes for undervisningspersonale i grunnskolen og den videregående skolen når det gjelder midlertidige tilsettinger, slik at gjensidig oppsigelsesfrist er 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet for oppsigelser før avtalens utløp.

  1.19 Felles protokolltilførsel:

  Partene er enige om å tilrå følgende:

  Det bør som hovedregel tilsettes i full stilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet.

  Ved ledig stilling bør som hovedregel deltidstilsatte i fast stilling etter utlysning tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet.

2 4.Virkningstid

Avtalen gjelder f.o.m. 01.01.02 t.o.m. 31.07.02. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

[ Klikk her og skriv innhold i kapittel 1 ]