Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen. Vedlegg 5

SÆRAVTALE OM LESEPLIKTER OG TIDSRESSURSER I GRUNNSKOLEN

1.1 Leseplikter i grunnskolen

1.2 Leseplikter f.o.m. 01.01.02 t.o.m 31.07.02

TrinnFag Gj.sn. ukentlig Årsramme

leseplikt

barnetrinnetalle 25,3960

ungdomstrinnetnorsk 20,6785

samisk som førstespråk 20,6785

tegnspråk som førstespråk 20,6785

norsk fordypning 20,6785

tegnspråk fordypning 20,6785

engelsk 21,6822

engelsk fordypning 21,6822

heimkunnskap 21,6822

øvrige fag 22,6860

kunst og håndverk 24,2921

kroppsøving 24,2921

Leseplikter med virkning fra 01.08.02

TrinnFag Gj.sn. ukentlig Årsramme

leseplikt

barnetrinnetalle 26,0988

ungdomstrinnetnorsk 21,2808

samisk som førstespråk 21,2808

tegnspråk som førstespråk 21,2808

norsk fordypning 21,2808

tegnspråk fordypning 21,2808

engelsk 22,3847

engelsk fordypning 22,3847

heimkunnskap 22,3847

øvrige fag 23,3 885

kunst og håndverk 25,0948

kroppsøving 25,0948

1.2.1 1.3. Leseplikt for blandet undervisning 01.01.02 til 31.07.02

Når elever fra ungdomstrinnet undervises sammen med elever fra barnetrinnet, gjelder følgende gjennomsnittlige ukentlige leseplikter /årsrammer i vanlige klasser:

Vanlig gj.snitt ukentlig leseplikt/årsramme på ungdomstrinnet

Når inntil 3 elever
tilhører ungdomstrinnet

Når fra 4 til 6 elever
tilhører ungdomstrinnet

Når 7 eller flere elever

tilhører ungdomstrinnet

20,6/785

23,2/883

21,6/822

20,6/785

21,6/822

24,2/921

22,6/860

21,6/822

22,6/860

24,2/921

23,2/883

22,6/860

24,2/921

25,3/960

24,2/921

24,2/921

1.3 Leseplikt for blandet undervisning f.o.m. 01.08.02

Når elever fra ungdomstrinnet undervises sammen med elever fra barnetrinnet, gjelder følgende gjennomsnittlige ukentlige leseplikter /årsrammer i vanlige klasser:

Vanlig gj.snitt ukentlig leseplikt/årsramme på ungdomstrinnet

Når inntil 3 elever
tilhører ungdomstrinnet

Når fra 4 til 6 elever
tilhører ungdomstrinnet

Når 7 eller flere elever

tilhører ungdomstrinnet

21,2/808

23,9/909

22,3/847

21,2/808

22,3/847

25/948

23,3/885

22,3/847

23,3/885

25/948

23,9/909

23,3/885

25/948

26/988

25/948

25/948

1.4

1.5

1.6 2. Særskilte tidsressurser for grunnskolen

1.6.1 2.1. Omregning av leseplikt til annet arbeid. 1I tillegg gjelder avtale 20.12.79 pkt. B om reiser innenfor tjenestesteder i skoleverket.

Dersom noe av leseplikten konverteres til andre oppgaver enn undervisning, skal arbeidstiden - bunden og ubunden - pr. konvertert time tilsvare:

barnetrinnet

3,7%, eller 1 time og 30 min.

ungdomstrinnet

4,17%, eller 1 time og 40 min.

1.6.2 2.2. Klassestyrertjenesten

1.6.3

Til klassestyrertjenesten konverteres én leseplikttime pr. klasse. Tidsressursen til klassestyrertjenesten skal ikke timeplanfestes, men det er en forutsetning at klassestyreren er tilgjengelig til bestemte tider, bl.a. av hensyn til elevenes foresatte.

Denne ordningen gjelder også klasser/grupper for spesialundervisning pr. 6 elever.

Til klassestyrertjenesten i klasser på ungdomstrinnet med mer enn 28 elever, konverteres en tilleggsressurs på ^1 leseplikttime pr. klasse.

2 2.3 Tidsressurs for byrdefull arbeidssituasjon

3 Fordeling av ressursen:

Ved den enkelte skole avsettes det en tidsressurs som skal fordeles til lærere med byrdefull arbeidssituasjon. Fordeling av ressursen drøftes etter bestemmelsene i hovedavtalen. Ved partsenighet på kommunalt/

fylkeskommunalt nivå kan ressursen omfordeles mellom skoler/skolene. For førskolelærere i barnehage som gir spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder etter enkeltvedtak (jf. Opplæringslova § 5-1), fordeles ressursen etter drøftinger på det nivå førskolelærernes nærmeste overordnede er.

Tidsressursen skal brukes til å redusere lærerens og/eller skolelederens antall undervisningstimer 2Tidsressursen skal ikke brukes til undervisningstimer eller til oppgaver som forutsettes utført innenfor skolens administrasjonsressurs.</P> <P>

4

5

6

7 Beregning av ressursen:

Tidsressursen for den enkelte skole i grunnskolen utgjør 85 % 3 I perioden 01.01.02 - 31.07.02 utgjør tidsressursen 90% av ressursen beregnet etter reglene per 10.10.01 av ressursene beregnet etter de bestemmelser som gjaldt pr. 10.10.01 for beregning av konverteringsressurs til spesialundervisning m.m., jf. vedlegg.

Av hensyn til ressursbruk og tilsettinger ved den enkelte skole beregnes samlet ressurs så tidlig som mulig for påfølgende skoleår. Størrelsen på ressursen justeres fram til 1. oktober på grunnlag av reelle endringer i beregningsgrunnlaget.

7.1 3. " 2-timers rammen " på ungdomstrinnet i grunnskolen

Det avsettes 2 timer pr. uke pr. klasse på ungdomstrinnet til arbeidsoppgaver utenom undervisning.

"2-timersrammen " benyttes på den enkelte skoles ungdomstrinn til arbeidsoppgaver

utenom undervisning, som f.eks.:

  • fagrettledning, seksjonsledelse
  • sosialpedagogisk tjeneste

Fordeling til de ulike arbeidsoppgaver på den enkelte skoles ungdomstrinn reguleres i henhold til Medbestemmelsesavtalen for grunnskolen § 12.

Beregnet minsteressurs for sosialpedagogisk tjeneste/rådgivning og kontaktlærer-

tjeneste skal tas av " 2-timersrammen ", jf Avtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen pkt. 2 og vedlegget ( "administrative og pedagogiske ledelsesressurser i grunnskolen - beregningsregler ") til denne avtale. Det kan gis ytterligere ressurs til slike funksjoner innenfor " 2-timersrammen ".

For øvrig kan det gis ytterligere ressurs for sosialpedagogisk tjeneste/rådgivning og kontaktlærertjeneste innenfor de samlede ressurser til skolens ledelse, jf Avtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen pkt. 2 og 4.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8 4. Virkningstid

Avtalen gjelder f.o.m. 01.01.02 t.o.m. 31.07.02. Den fornyes for 1 år av gangen hvis den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

7.8.1

7.8.2

7.8.3

7.8.4

7.8.5

7.8.6 Vedlegg 1:

7.8.7 Beregningsgrunnlag for pottens størrelse i nytt pkt .2.3

7.8.8

Leseplikten ved spesialundervisning er i prinsippet den samme som for undervisning forøvrig, men på barnetrinnet skal 16 % og på ungdomstrinnet 9 % av leseplikten konverteres til oppgaver som er spesielle for denne undervisningen (diagnostisering av elever, samarbeid med kolleger, foreldre og andre, utarbeiding av spesielt materiell, notat- og rapportskriving m.v.). Den beregnede konverteringsressurs ses som en samlet ressurs til skolen.

Konverteringsressursen skal fordeles ved skolen, etter drøftinger mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte, ut fra hvordan de arbeidsoppgaver som er knyttet til elever med behov for spesielt tilrettelagt undervisning er fordelt. Dette innebærer at man lokalt velger hvordan konverteringsressursen skal fordeles, tilpasset skolens behov. Ressursen kan fordeles mellom personale som utfører spesialundervisning og/eller oppgaver knyttet til slik undervisning.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for undervisning i og på samisk og finsk, og undervisning av fremmedspråklige elever i og på morsmål medregnet særskilt norskundervisning for fremmedspråklige elever.