Vedlegg 9

Særavtale om lønn og godtgjøringer med mer i skoleverket

Innledning

Alle stillinger på lønnsplan 17.165 og 17.150 og alle stillingsinnehavere i skoleverket – med unntak for folkehøgskolene - skal fra 01.01.02 ha/tillegges ett lønnstrinn og fra 01.08.02 ytterligere to lønnstrinn på hovedlønnstabellen i tillegg til den lønnsinnplassering som framgår av hovedtariffavtalen, andre særavtalebestemmelser og lokale tillegg.

I kriterielønnssystemet pkt. 1.3, 1.4 og 1.5 er lønnstrinnet pr. 01.01.02 for stillinger på lønnsplan 17.150, kodene 0953 rektor, 0955 undervisningsinspektør og 0958 studieinspektør, innarbeidet.

1.1 Kriterietall

Det er kriterietallet pr. 1. oktober hvert annet år, regnet fra 1.10.99 som er utgangspunktet for lønnsplasseringen av rektorer og inspektører. For nye skoler er det kriterietallet 1.10 det første og det påfølgende år som legges til grunn, før en går over til 2-årige faser.

1.2 Sikringsbestemmelser

Rektor, undervisningsinspektør og studieinspektør skal lønnes minst 4 lønnstrinn høyere enn det lønnstrinn vedkommende ville ha hatt i undervisningsstilling etter kompetanse og tjenesteansiennitet.

Rektor, undervisningsinspektør og studieinspektør som har innehatt stillingen i minst 3 år, beholder som en personlig ordning sin lønnsplassering selv om kriterietallet går ned.

1.3 Lønnsplassering i grunnskolen 1Kriteriene for lønnsplassering er justert med de lønnstrinn som ble gitt pr.01.08.00, pr.01.01.01 og pr. 01.01.02. Med virkning fra 01.08.02 skal alle stillinger og stillingsinnehavere på lønnsplan 17.150 gis ytterligere 2 lønnstrinn, jf. protokoll av 13.10.01 mellom KUF og lærerorganisasjonene</P> <P>

Kriterium: Årsverk

ÅrsverkRektorUndervisningsinsp.

[0-10] 4845

[10-20] 5047

[20-40] 5550

[40- ] 5853

Skoleledere i grunnskolen lønnsplasseres på grunnlag av antall årsverk ved skolen. Følgende grupper inkluderes i skolens antall årsverk: Skoleledere (lønnsplan 17.150), undervisningspersonale, elevassistenter, annet faglig personale, bibliotekarer, kontorteknisk personale og ansatte i skolefritidsordningen.

1.4 Lønnsplassering i den videregående skole 2erknad: Gjennom sentralt lønnsoppgjør pr. 15.07.00 fikk alle skoleledere to lønnstrinns tillegg. Disse lønnstrinnene er ikke inkludert i kriterielønnssystemet. Alle skoleledere tilsatt i skolelederstillinger pr. 15.07.00 har fortsatt rett til disse to lønnstrinnene

Kriterium: Årsverk + (elevtall*0,1)

Kriterium Rektor UinspI UinspII Studieinsp

[0-40] 57 52 51 51

[40-80] 58 54 51 51

[80-120] 60 56 53 53

[120- ] 63 59 56 56

Merknad: Tidligere undervisningsinspektør III avlønnes som undervisningsinspektør II.

Rektor ved skoler med 6 eller flere studieretninger lønnes 2 lønnstrinn høyere enn kriterietallet tilsier.

Skoleledere i videregående skole lønnsplasseres på grunnlag av antall årsverk ved skolen + faktisk antall elever ved skolen multiplisert med 0,1. Følgende grupper inkluderes i skolens antall årsverk: Skoleledere (lønnsplan 17.150), undervisningspersonale, elevassistenter, annet faglig personale, bibliotekarer og kontorteknisk personale.

Rektor ved skoler med internat skal minimum gis 2 lønnstrinn høyere lønnsplassering enn kriterietallet tilsier.

Rektor ved skoler med praktisk bedrift skal minimum gis 2 lønnstrinn høyere lønnsplassering enn kriterietallet tilsier.

1.4.1 Filialskoler

Dersom skoleeier velger å ha en leder ved filialskolen, skal leder av filialskolen lønnes i stillingskode 1401, Avdelingsleder

1.5 Lønnsinnplassering i skoler for spesialundervisning

1.5.1 Gruppe I: Skoler for spesialundervisning med undervisnings- og behandlingsoppgaver 3Se foregående side fotnote 1

Lønnsplassering

Kriterium: Årsverk

ÅrsverkRektorUndervisningsinsp.

[0-10] 48 45

[10-20] 50 47

[20-40] 55 50

[40- ] 58 53

Skoleledere i spesialskoler gruppe I lønnsplasseres på grunnlag av antall årsverk ved skolen. Følgende grupper inkluderes i skolens samlede antall årsverk: Skoleledere (lønnsplan 17.150), undervisningspersonale, annet faglig personale, elevassistenter, bibliotekarer, kontorteknisk personale og ansatte i skolefritidsordninger.

1.5.2 Gruppe II: Ressurssentra for spesialundervisning 4

II ARektor ved kommunalt/regionalt ressurssenter for spesialundervisning. Lønnsplassering: Lønnstrinn 55

II BRektor ved supraregionalt ressurssenter for spesialundervisning. Senter som dekker hele landet eller landsdel. Lønnsplassering: Lønnstrinn 59

Generelt for alle grupper av skoler under I og II:

- tillegg for internat under skoleadministrasjonen: 2 lønnstrinn

- undervisningsinspektører: Lønnsplasseres 4 lønnstrinn under rektor 5Gjelder bare for skoler innplassert i gruppe II

1.6 Lønnsinnplassering i folkehøgskolen

1.6.1 Rektorer

Rektorer ved skoler t.o.m. 90 elever lønnes etter stillingskode 0953 og plasseres i ltr. 56.

Rektorer ved skoler f.o.m. 91 elever lønnes etter stillingskode 0953 og plasseres i ltr. 57

Med "elever" her menes det antall årselever som skolen får tilskudd for.

1.6.2 Undervisningsinspektører

Undervisningsinspektører lønnes etter stillingskode 0955 og plasseres i ltr. 47.

1.7. Andre tillegg til administrative stillinger

1.7.1 Funksjonsoppgaver

Skoleledere gis funksjonsavlønning som for undervisningspersonale, jf. pkt. 2.5.1. Dette gjelder ikke folkehøgskolen.

1.7.2 Tillegg for doktorgrad

Skoleledere som har lektorkompetanse og doktorgrad godkjent av norske universiteter eller høgskoler, gis 2 lønnstrinn høyere lønn enn den lønnsplassering som gjelder for stillingen.

Doktorgradstillegget gis ikke til skoleledere som på grunn av sikringsbestemmelsene allerede er lønnet 4 lønnstrinn høyere enn stillingens lønnsplassering.

2. Undervisningspersonale

2.1. Lektorer

Lektorer som samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 års normert studietid eller mer, avlønnes i stillingskode 0966.

2.1.1 Lektorer med doktorgrad

Lektorer med doktorgrad godkjent av norske universiteter eller høgskoler innplasseres i stillingskode 0966 og gis to lønnstrinn tillegg.

  1. Adjunkt med opprykk

Adjunkter med tillegg av 1 årsenhet/2 halvårsenheter eller som samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende minst 5 års normert studietid, innplasseres i stillingskode 0963.

2.3 Hovedlærere

Avlønning ut fra kompetanse og ansiennitet, med tillegg av 2 lønnstrinn, minimum lønnstrinn 33 for den tiden de innehar funksjonen/stillingen, jf dog rettigheter etter Fellesbestemmelsene §§ 10 og 11.

2.4 Administrasjonslærere

Tilsatte i undervisningsstilling med funksjon som administrasjonslærer, innplasseres i stillingskode 1401, Avdelingsleder, for den tiden de innehar funksjonen/stillingen.

2.5 Funksjoner

2.5.1 Funksjonstillegg

Funksjonstillegg gis som tillegg på B-tabellen og skal, med unntak av pkt. 2.5.5. samlingsstyrere, minimum tilsvare verdien av to lønnstrinns tillegg til det lønnstrinnet vedkommende pr. 1.10. hvert år er lønnet etter på A-tabellen, dog minimum B 10.

Funksjonstillegg utbetales fullt ut for hver funksjon og uavhengig av stillingsprosent, men tillegget inngår ikke i grunnlaget for overtidsbetaling, jf. Fellesbestemmelsene § 2, nr. 1.

Funksjonstillegg er tidsbegrenset for den tid man innehar funksjonen, og utbetales sammen med månedslønn som tillegg til denne.

Funksjonstillegg er pensjonsgivende.

Arbeidsgiver kan gi ytterligere tilleggslønn på B-tabellen for funksjoner under pkt. 2.5.2 – 2.5.5.

  1. Klassestyrere

Klassestyrere gis funksjonstillegg etter pkt. 2.5.1

Klassestyrere for klasser i grunnskolen med 27 eller flere elever gis minimum ett ekstra lønnstrinn på B-tabellen. Det er antall elever pr. 1. oktober hvert år som er grunnlag for ekstra godtgjøring etter denne bestemmelse.

Vurderes klassestyrerfunksjonen delt på flere, skal det opptas drøftinger om hvilken B-trinnsavlønning den enkelte klassestyrer skal ha.

2.5.3 Rådgivere/sosiallærere

Rådgivere i den videregående skolen og rådgiver/sosiallærer i grunnskolen samt ved skoler innen voksenopplæring og spesialundervisning (hvor det faktisk er opprettet slike funksjoner) som ikke er innplassert i stillingskode 1402, gis funksjonstillegg etter pkt. 2.5.1.

2.5.4 Systemansvarlig for EDB/IKT

I den videregående skolen gis funksjonstillegg etter pkt. 2.5.1 for systemansvarlig for EDB/IKT.

I grunnskolen gis, med virkning fra 01.08.00, funksjonstillegg etter pkt. 2.5.1 for systemansvarlig for EDB/IKT.

2.5.5 Samlingsstyrere 6Punkt 2.5.5 gjøres ikke gjeldende for videregående skoler i Oslo med mindre Oslo kommune og tjenestemannsorganisasjonene blir enige om å innføre bestemmelsen i forbindelse med preliminære lokale forhandlinger i Oslo kommune pr. 01.09.00</P> <P>

Samlingsstyrere (der samlinger er eller blir opprettet) gis funksjonstillegg etter B-tabellen. 7I protokoll av 30.06.00 er det angitt overgangsbestemmelser for avlønning av samlinger som eksisterte skoleåret 1999/2000 samt videreføring av avlønning for disse.</P> <P>

Ved opprettelse av ny eller endring av eksisterende samling, fastsettes avlønning etter drøftinger iht. Hovedavtalen. Til grunn for lønnsfastsettelsen skal ligge ansvarsomfang, størrelse, kompleksitet, hyppighet av bruk og eventuell oppbygging/utviding.

Vurderes samlingsstyrerfunksjonen delt på flere, skal det opptas drøftinger om hvilken B-trinnsavlønning den enkelte samlingsstyrer skal ha.

Funksjonstillegget utbetales fullt ut for hver samling og uavhengig av stillingsprosent til den som innehar funksjonen, men tillegget inngår ikke i grunnlaget for overtidsbetaling, jfr. Fellesbestemmelsene § 2, nr. 1.

Funksjonstillegget er tidsbegrenset for den tid man innehar funksjonen, og utbetales sammen med månedslønn som tillegg til denne.

Funksjonstillegget er pensjonsgivende.

2.6 Førskolelærere. Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder

Førskolelærere som er tilsatt av kommunen for å gi spesialpedagogisk hjelp til funksjonshemmede barn under skolepliktig alder iht Opplæringsloven § 5 -7 skal ha lønn og arbeidsvilkår som undervisningspersonale på grunnskolens barnetrinn.

Med spesialpedagogisk hjelp menes i denne sammenheng hjelp som gis med hjemmel i Opplæringsloven § 5 -7 ved enkeltvedtak etter reglene i forvaltningsloven.

3. Trekk i lønn. Godtgjørings- og kompensasjonsordninger

3.1 Trekk i lønn i forbindelse med ulønnet, lovlig fravær av inntil 2 dagers varighet

  1. Administrativt personale

Trekk etter timelønnssats etter C-tabellen for 37.5 timers uke, maksimert til h.h.v. 1/2 og 1/1 daglønn etter reglene for undervisningspersonalet.

3.1.2 Undervisningspersonale

3.1.2.1 Arbeidsplanfestede, organiserte oppgaver

For fravær fra arbeidsplanfestede organiserte oppgaver trekkes etter timelønnssats etter C-tabellen for 37,5 timers uke.

3.1.2.2 Undervisningsarbeid

For fravær fra undervisningsarbeid trekkes etter timelønnstabell for undervisning.

For fravær i deler av undervisningstime:

Undervisningstimelønn (t 2) x minutter fravær

45

Trekk for fravær som varer t.o.m. 3 klokketimer samme dag, er maksimert til ^2 daglønn etter A-tabellen.

Trekk for fravær som varer mer enn 3 klokketimer samme dag, er maksimert til 1/1 daglønn etter A-tabellen.

3.1.3 Felles

Det skal bare trekkes for det antall arbeidsdager vedkommende skulle ha tjenestegjort.

3.2 Undervisning i fengsler

Ansatte i undervisningsstilling og skoleledere som underviser innsatte i eller utenfor fengslene har krav på fengselstillegg. Tilsvarende gjelder for skoleledere og rådgivere/sosiallærere for den tid de faktisk er i arbeid med innsatte, frigangsfanger og fanger i organisert ettervern.

Det gis et kronetillegg på kr. 23,50 pr. undervisningstime/arbeidet time.

3.3 Avtale for medfølgende lærer til leirskole i Norge og i utlandet

3.3.1 Daggodtgjøring

3.3.1.1 Bemannede leirskoler

Lærere som har ansvaret for elever til og fra bemannet leirskole og som deltar sammen med elevene under leirskoleoppholdet, tilstås følgende godtgjøring pr. døgn/del av døgn på 3 timer eller mer, regnet fra fremreisens start til hjemreisens slutt, som kompensasjon for ansvar, ekstraarbeid, ulemper m.v. som følger reisen og oppholdet:

- ordinære hverdager ( mandag - fredag )kr. 257,00

- lørdager " 386,00

- søn-, hellig- og offentlige fridager " 514,50

Med døgn menes tidsrommet kl. 0000-2400

3.3.1.2 Ubemannede leirskoler

Lærere som har ansvaret for elever til, fra og under opphold ved ubemannet leirskole, det vil si sted som verken har fast pedagogisk personale eller personale som forestår matlaging og rengjøring av fellesrom, tilstås samme godtgjøring og etter samme regler som nevnt under pkt. 3.3.1.1.

I tillegg tilstås en godtgjøring på kr. 129 som utbetales pr. døgn/del av døgn på 3 timer eller mer.

3.3.2 Reiseutgifter

Lærere som nevnt under pkt. 3.3.1. får dekket skyssutgiftene etter regulativ for reiser innenlands for statens regning fra " hjemmeskolen " til leirskolen og retur.

3.3.3 Deltidsstilling

3.3.3.1

Lærer i deltidsstilling tilkommer under opphold ved bemannet og ubemannet leirskole lønn som for hel stilling.

3.3.3.2

Lærer i deltidsstilling tilkommer for reisedager lønn som for hel stilling såfremt reise- og leirskoleoppholdet utgjør minst 6 klokketimer, eller læreren har undervisning ved " hjemmeskolen " på reisedagen.

3.3.4 Rektor og undervisningsinspektører

Rektor og undervisningsinspektører kommer inn under samme ordning som lærere.

3.3.5 Leirskoleopphold som omfatter skolefridager

Leirskoleopphold på skolefrie dager, eller del av slike dager etter pkt. 3.3.1.1, skal kompenseres ved at det lokalt avtales avspasering for et tilsvarende antall dager. Rektor og berørte lærere avtaler når disse dagene skal tas. Lærere i deltidsstilling har krav på avspasering i h.h.t. prinsippene i pkt. 3.3.3.2.

3.3.6 Regulering

Satsene reguleres som fastsatt for særlige tillegg.

3.4 Arbeidstøy

3.4.1: Grunnskolens 1. klassetrinn .

Lærere som skal undervise minst 40 % av hel stilling (årsramme) på grunnskolens 1. klassetrinn, gis ett sett arbeidstøy pr. år. Arbeidsgiver kan i stedet velge å utbetale kr. 500. Lærere som skal undervise 10 – 40% av hel stilling (årsramme), får utbetalt godtgjøring forholdsmessig.

3.4.2 Grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole

Lærer i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole som skal undervise minst 40 % av hel stilling ( årsramme ) i skoleverksted, laboratorium, skolekjøkken, gymnastikksal eller andre øvingsrom/steder, gis ett sett arbeidstøy pr. år. Arbeidsgiver kan i stedet velge å utbetale kr. 500,- pr. år som kompensasjon for bruk av arbeidstøy.

Lærer i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole som skal undervise 10 - 40% av hel stilling ( årsramme ) i skoleverksted, laboratorium, skolekjøkken, gymnastikksal eller andre øvingsrom/steder, får utbetalt godtgjørelse forholdsmessig.

Videregående skole

Punkt 3.4.2 omfatter følgende studieretninger i videregående skole: Helse- og sosialfag, Formgivningsfag, Kjemi- og prosessfag, Mekaniske fag, Elektrofag, Hotell- og næringsmiddelfag, Tekniske byggfag, Byggefag, Trearbeidsfag og Naturbruk, samt i fagene fysikk, kjemi, biologi i VK I og VK II ved studieretning for allmenne fag, økonomiske fag og administrative fag. Det omfatter også Teknisk fagskole og AMO-sentrene.

Punkt 3.4.2 omfatter også lærere som underviser i kroppsøving, idrettsfag eller dans i alle studieretninger

Grunnskolen

Punkt 3.4.2 omfatter lærere som underviser i fagområdene kroppsøving, forming/kunst og håndverk og heimkunnskap på ungdomstrinnet.

3.5 Bruk av private musikkinstrumenter i videregående skole

Lærer i studieretningen Musikk/Dans/Drama som skal undervise minst 40 % av hel stilling (årsramme) og som nytter privat instrument i denne tjenesten, gis en årlig kompensasjon på kr. 1.000,-

Lærere som skal undervise 10 - 40 % av hel stilling ( årsramme ) i studieretning Musikk/ Dans/ Drama, og som nytter privat instrument i denne tjenesten, får utbetalt godtgjørelse forholdsmessig.

3.6 To klasser samtidig i yrkesfaglige studieretninger

Dersom en lærer grunnet annen lærers sykdom eller fravær av annen grunn for en enkelt time eller i rent spesielle tilfelle for kortere tid må ha 2 klasser sammen, betales en ekstra godtgjørelse på kr. 40,-.

3.7 Godtgjøring for timeplanlegging

Arbeidet med timeplanlegging ved mindre skoler ses som en del av rektors administrative gjøremål, og han skal ikke ha særskilt godtgjøring for dette.

Når en rektor ved en større skole på grunn av arbeidsbyrden ikke makter arbeidet med timeplanleggingen selv, eventuelt ved hjelp av sitt kontor ( herunder inspektør ), kan han sette bort dette arbeidet mot særskilt godtgjøring.

I grunnskolens barnetrinn utgjør godtgjøringen kr. 340,- pr. klasse.

I grunnskolens ungdomstrinn utgjør godtgjøringen kr. 470,- pr. klasse.

Godtgjøringen i den videregående skolen er kr. 435,- pr. klasse.

I studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag utgjør godtgjøringen kr. 651,- pr. klasse.

4. VIRKNINGSTID

Avtalen gjelder f.o.m. 01.01.02 t.o.m. 31.07.02. Den fornyes for 1 år av gangen dersom den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

Felles protokolltilførsel:

Denne protokollen har virkningstidspunkt f.o.m. 01.01.02. Partene er likevel enige om at lønnstilleggene pr. 01.08.00 og pr. 01.01.01 gjelder fra disse datoer.