Veihjelp24 DA

Vi viser til klage datert 21. mars 2014 fra Tor Erik Holm Sveiven som er oversendt fra Foretaksregisteret til Nærings- og fiskeridepartementet i brev den 28. mai 2014. Klagen gjelder vedtak fattet av Foretaksregisteret 27. februar 2014 om å avvise klage på registrering av Miriam Jeanette Lunds melding om fratreden som deltaker og nestleder i selskapet Veihjelp24 DA. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden og eventuelle ulemper dette har medført.

Nærings- og fiskeridepartementet er kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Om saken
Saken gjelder en klage over Foretaksregisterets vedtak om å avvise en klage over en deltakers fratreden på bakgrunn av at klagefristen er oversittet. Klager hevder at grunnen til at han ikke fikk klaget innen fristen var at han ble utsatt for en bilulykke.

Klagers beskrivelse av saksforholdet
Klager gjør gjeldende at bakgrunnen for at nødvendig dokumentasjon ikke ble sendt til Foretaksregisteret var at han ble utsatt for en bilulykke 8. desember 2013. Klager viser til at bilulykken medførte alvorlig personskade. Videre gjør klager gjeldende at den fratrådte deltakeren ikke har overholdt selskapslovens bestemmelser om uttreden. Klager ber om at dette forholdet vektlegges tyngre enn at tidsfrister ikke har vært overholdt.

Foretaksregisterets behandling av meldingen
Foretaksregisteret mottok 25. september 2013 melding fra Miriam Jeanette Lund om fratreden som deltaker og nestleder i styret til selskapet Veihjelp24 DA. Vedlagt meldingen var en kopi av hennes melding til selskapet om fratreden. Fratreden ble så registrert i Foretaksregisteret 30. september 2013. Foretaksregisteret sendte ved registreringen brev til både selskapet og direkte til klager, som eneste gjenværende deltaker, der det ble informert om fratreden og gitt pålegg om å melde ny deltaker til selskapet.

Foretaksregisteret registrerte 28. januar 2014 en klage på registreringsvedtaket av Lunds fratreden. Klagen var datert 30. desember 2013. I vedtak av 27. februar 2014 avviste Foretaksregisteret klagen, på bakgrunn av at klagen var for sent fremsatt. Dette vedtaket ble påklaget av Sveiven i brev datert 23. mars 2014. Klagen ble postlagt 24. april 2014. Denne klagen ble også fremsatt for sent, men Foretaksregisteret valgte av rimelighetsgrunner likevel å ta den under behandling.

I Foretaksregisterets oversendelsesbrev av 28. mai 2014 fremgår det at registeret, etter å ha tatt hensyn til postgang, legger til grunn at klager mottok underretning om vedtaket senest 7. oktober 2013. Klagen på vedtaket ble først registrert i Foretaksregisteret 28. januar 2014. Foretaksregisteret finner på den bakgrunn at fristen på tre uker er ikke er overholdt. Videre skriver registeret at det følger av forvaltningsloven § 31 at en klage som er for sent fremsatt likevel kan tas under behandling dersom klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller dersom det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

Registeret anser at selv om klager ble utsatt for en ulykke, inntraff ulykken på et tidspunkt hvor klagefristen allerede var oversittet med mer enn en måned. Videre skriver registeret at det ikke er anført andre forhold før fristens utløp som tilsier at klager var forhindret fra å sende klagen innen fristen. Registeret kunne av den grunn ikke se at det forelå noen forhold som tilsier at klager selv ikke var å laste for at klagen innkom etter fristen. Videre er det registerets vurdering at det heller ikke foreligger andre særlige grunner til at klagen må tas under realitetsbehandling.

Avslutningsvis bemerket Foretaksregisteret at ved melding om fratreden kontrollerer registeret kun om melding til selskapet er gitt. Etter registerets syn kan registeret ikke kontrollere om vilkårene for fratreden for øvrig er oppfylt i det enkelte tilfellet. Registeret viste til at den eneste muligheten registeret har til å gjeninnføre en fratrådt deltaker i Foretaksregisteret mot dennes vilje er etter en rettskraftig dom.

Rettslig grunnlag
Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering, og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1. Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumenter og andre opplysninger som finnes hos registerføreren. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal meldingen registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1. Etter foretaksregisterloven § 4-1 annet ledd skal det uten ugrunnet opphold gis melding om endringer i forhold som er registrert.

Det er de opplysningene som gis ved meldingen som danner grunnlaget for Foretaksregisterets kontroll, jf. foretaksregisterloven § 5-1 annet ledd. Det fremgår av Ot.prp. nr. 50 (1984–85) side 33 og 53 at Foretaksregisterets kontroll av registreringsmeldinger er på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere faktiske omstendigheter. Verken Foretaksregisteret eller Nærings- og fiskeridepartementet har anledning til å undersøke eller prøve om det som fremkommer av meldingen, faktisk medfører riktighet. Registeret prøver kun om den dokumentasjonen som danner grunnlaget for registreringen, stemmer med lov og forskrift. Ut over det har verken Foretaksregisteret eller departementet adgang til å foreta en nærmere vurdering av de opplysningene som ligger til grunn for selve dokumentet. Det er med andre ord en forholdsvis summarisk kontroll som skal foretas av registerfører. Når et vedtak påklages, påhviler det imidlertid Foretaksregisteret og departementet en noe utvidet plikt til å undersøke underlagsmaterialet i saken.

Etter foretaksregisterloven § 9-1 andre ledd er fristen for å klage over Foretaksregisterets vedtak tre uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende. For den som ikke har mottatt slik underretning, løper fristen fra det tidspunktet han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, men ikke senere enn tre måneder fra vedtaket ble truffet. Det følger av § 9-1 tredje ledd at reglene i forvaltningsloven §§ 29 til 33 kommer til anvendelse på klagebehandlingen ved Foretaksregisteret.

Etter forvaltningsloven § 31 kan klagen tas under behandling selv om klagefristen er oversittet (fristoppreisning) såfremt parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med å klage etterpå, jf. § 31 første ledd bokstav a, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd, jf. § 31 første ledd bokstav b. I juridisk litteratur er det lagt til grunn at flere forhold kan være relevante for adgangen til oppreisning etter forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b, og at det må foretas en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte saken, se Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer (5. utgave 2011), hvor det fremgår: «Et hensyn som kan tale for oppreisning etter dette alternativet, er at saken er av særskilt stor betydning for klageren, eller at den reiser et prinsippspørsmål som også forvaltningen er tjent med at det blir tatt stilling til.» Utgangspunktet etter § 31 første ledd bokstav b, i motsetning til oppreisning etter § 31 første ledd bokstav a, er normalt at klageren kan lastes for fristoversittelsen. Det skal derfor ikke være kurant å få oppreisning. Dette er lagt til grunn i flere uttalelser fra Sivilombudsmannen. Se blant annet ombudsmannens årsmelding for 2008 side 286 (Somb-2008-74).

Departementets vurdering
Spørsmålet i denne saken er om klagen over en deltakers fratreden i selskapet Veihjelp24 DA må avvises på bakgrunn av at klagefristen ikke er overholdt. Departementet vil derfor først ta stilling til om klagen er rettidig fremsatt. Etter foretaksregisterloven § 9-1 er fristen for å klage over Foretakregisterets vedtak tre uker fra det tidspunktet underretning er kommet frem til vedkommende. For den som ikke har mottatt slik underretning, løper fristen fra det tidspunktet han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, men ikke senere enn tre måneder fra vedtaket ble truffet.

Departementet har vurdert opplysningene som er sendt til Foretaksregisteret i forbindelse med registreringen og i forbindelse med Foretaksregisterets klagebehandling. Foretaksregisteret opplyser at klager fikk tilsendt underretning om registrering av deltakerens fratreden ved registreringen av meldingen 30. september 2013. I tillegg blir alle registreringsvedtak vedrørende styreendringer kunngjort på Brønnøysundregistrenes hjemmesider og ligger derfor åpent tilgjengelig for enhver. I dette tilfelle hadde klager dermed mulighet til å gjøre seg kjent med registreringsvedtaket fra registreringstidspunktet 30. september 2013.

Klage på registreringsvedtaket, som var datert 30. desember 2013, ble mottatt i Foretaksregisteret 28. januar 2014. I vurderingen om en klagefrist er oversittet må departementet legge til grunn tidspunktet klagen kom inn til Brønnøysundregistrene, med mindre det foreligger forhold i saken som tilsier at klagen ble sendt tidligere. Departementet har ikke mottatt dokumentasjon som viser at den aktuelle klagen faktisk ble sendt 30. desember 2013. Etter departementet syn er klagen fremsatt for sent, både etter den generelle klagefristen på 3 uker, og den absolutte klagefristen på 3 måneder, jf. foretaksregisterloven § 9-1. Departementet kan heller ikke se at dette er bestridt av klager.

Etter foretaksregisterloven § 9-1 tredje ledd, jf. forvaltningsloven § 31, kan en klage på visse vilkår likevel tas under behandling. Klager har ikke uten videre krav på dette, idet det er opp til forvaltningens skjønn om saken likevel skal realitetsbehandles.
Klager viser til at bakgrunnen for at klagen ikke ble rettidig fremsatt, var at han ble utsatt for en bilulykke 8. desember 2013, som resulterte i alvorlig personskade. Dette tilsier at departementet bør gjøre en vurdering av om forvaltningsloven § 31 kan medføre at klagen likevel kan tas til behandling. Klagen ble dessuten fremmet før utløpet av den absolutte fristen på ett år for å kunne vurdere å ta en klage til behandling etter forvaltningsloven § 31.
En klage kan tas under behandling selv om klagefristen er oversittet dersom parten ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med å klage etterpå, jf. forvaltningslovens § 31 første ledd bokstav a, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd, jf. § 31 første ledd bokstav b.

I denne saken ble klager utsatt for en bilulykke 8. desember 2013, som han anfører var årsaken til at han ikke fikk anledning til å klage på registreringsvedtaket innen klagefristen. Departementet vil bemerke at på tidspunktet for bilulykken var klagefristen allerede oversittet med over en måned. Det fremgår av sakens dokumenter at klager var frisk før ulykken skjedde. Klager har heller ikke dokumentert ytterligere forhold som tilsier at han var forhindret fra å fremme en klage innen tre uker fra han ble kjent med registreringsvedtaket. Etter departementets vurdering finnes det dermed ikke holdepunkter for at klager ikke kan lastes for at klagen ble fremmet for sent. Departementet kommer derfor til at det ikke er grunnlag for å ta klagen til behandling etter forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav a.

Når det gjelder om det i denne saken foreligger særlige grunner som gjør det rimelig at klagen tas til behandling, jf. forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b, har klager hevdet at deltakers fratreden ikke har skjedd i tråd med selskapsrettslige regler, og at dette burde veie tyngre for vurderingen av om hvorvidt han har klageadgang enn at klagefristen ikke er overholdt. Departementet vil bemerke at ved vurderingen av om klagen bør tas til behandling, må det legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre, jf. forvaltningsloven § 31 annet ledd. I slike saker hvor det er gjort en registrering av en deltakers fratreden og endring i sammensetningen av et styre, må det etter departementets syn legges betydelig vekt på at den som har sendt inn en registermelding, skal kunne forholde seg til realiteten som ligger i denne meldingen, og at det ikke skal knyttes en usikkerhet til registreringen etter at klagefristen er utløpt.

Som nevnt under rettslig grunnlag følger det av den begrensede undersøkelsesplikten at Foretaksregisterets kontroll av registermeldinger er på et administrativt plan, og at det ikke kan foretas bevisførsel. Departementet er av den grunn enig med Foretaksregisteret i at uenigheter rundt oppgjør av mellomværende med fratrådt deltaker ligger utenfor det Foretaksregisteret skal kontrollere når registeret mottar en melding om fratreden fra en deltaker. Slike uenigheter mellom deltakeren og selskapet må løses på andre måter, og eventuelt bringes inn for domstolene. Denne uenigheten mellom deltakeren og selskapet er dermed ikke et særlig forhold som tilsier at klagen bør tas under realitetsbehandling. Etter departementets syn foreligger det ikke noen særlige grunner som tilsier at det er rimelig at klagen må tas til behandling etter forvaltningsloven § 31, første ledd bokstav b.

Departementet er på denne bakgrunn kommet til at det ikke er grunnlag for å ta klagen til behandling etter forvaltningsloven § 31. Departementet foretar dermed ingen realitetsbehandling av klagen.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets avvisningsvedtak av 27. februar 2014 opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.