Forord

Norge skal være et attraktivt land for næringsvirksomhet, inkludert helsenæringen. En lønnsom privat sektor i godt samspill med det offentlige er grunnlaget for økt verdiskaping og en sterk og bærekraftig velferdsstat. Næringslivet har en viktig rolle for å nå våre helsepolitiske mål knyttet til forebygging, behandling og omsorg.

Det norske velferdssystemet skal opprettholdes og videreutvikles. Utfordringene står i kø for de fleste land, i en tid preget av krig, demografiske endringer, energi- og klimakrise, i tillegg til økende internasjonal konkurranse og en knapphet på kompetent arbeidskraft. Den nylig fremlagte rapporten fra Helsepersonellkommisjonen understreker betydningen av å ta i bruk ny teknologi for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenesten. Næringslivet vil ha en viktig rolle med å bidra til å løse disse utfordringene. I det ligger det også muligheter, og det blir opp til aktørene i helsenæringen å gripe disse.

Stortingsmeldingen om helsenæringen kom til etter et initiativ fra Arbeiderpartiet i Stortinget. Erkjennelsen av at næringslivet er en del av løsningen for nå helsepolitiske mål var noe av hovedbudskapet i meldingen som ble lagt frem av forrige regjering. Den fikk bred tilslutning i Stortinget.

Veikartet er innrettet mot den delen av næringslivet som utvikler legemidler, medisinsk utstyr og digitale verktøy som gir fagfolkene en større verktøykasse og som bidrar til økt lønnsomhet og verdiskaping i helsenæringen. Vi har hatt tett dialog med helsenæringsaktørene. Høsten 2022 hadde vi et dialogmøte med aktører fra næringslivet og helse- og omsorgssektoren. Regjeringen har på bakgrunn av dette identifisert flere temaer som er særskilt relevante for at helsenæringen skal lykkes i sine satsinger, som belyses i veikartet.

En velfungerende helse- og omsorgssektor er viktig for den enkelte av oss og for samfunnet som helhet. Sektoren er helt sentral i fremtidens bærekraftige samfunn. Dette gir næringslivet store muligheter for å etablere lønnsomme arbeidsplasser og skape verdier, ikke bare i og for Norge, men også på det globale markedet. Det offentlige og næringen må samarbeide godt for at vi skal lykkes.

Ansvar og håndtering av rammebetingelsene for norsk helsenæring ligger under forskjellige departementer og på flere nivåer i myndighetsapparatet. Formålet med veikartet er å vise den store bredden i regjeringens politikk for å fremme og styrke helsenæringen i Norge. Veikartet skal stake ut best mulig kurs fremover, og bidra til en «ny giv» for helsenæringen.

Jan Christian Vestre

Ingvild Kjerkol