Veiledet tjeneste for allmennleger

Rundskriv om veiledet tjeneste for allmennleger Rundskrivet handler om kravene som må være oppfylt for å bli godkjent allmennlege og å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon i Norge. Rundskrivet erstatter rundskriv IS-18/2005 og tidligere merknader til forskrift om veiledet tjeneste for allmennleger.

Rundskriv I-3/2015 Veiledet tjeneste for allmennleger(PDF)