Deres ref Vår ref       Deres ref Vår ref

Wallie AS gis tillatelse til å drive virksomhet som e-pengeforetak

Advokatfirmaet Haavind Vislie AS
Michael Wiik Johansen
P.B. 359 Sentrum
0101 Oslo

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

377383/2

07/719 FM MaI

14.05.2007

 

Søknad om unntak fra enkelte bestemmelser i lov om e-pengeforetak og dispensasjon fra hvitvaskingsloven § 5


Det vises til brev 7. januar 2007 der det på vegne av Wallie AS søkes om begrenset konsesjon etter lov 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak med unntak fra samtlige av lovens bestemmelser unntatt lovens §§ 1,3 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 4-3, 5-1, 5-2, 7-1, 7-2 og 8-2. Det søkes også om unntak fra deler av hvitvaskingsregelverket, jf. forskrift 10. desember 2003 nr. 1487 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. § 7. Kredittilsynet har i brev 31. januar 2007 gitt tilrådning i saken.

 

Med hjemmel i lov 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak § 1-2 første ledd nr. 1 unntar Finansdepartementet Wallie AS fra denne loven. Følgende bestemmelser i loven vil likevel gjelde: §§ 1-2 annet ledd, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 4-3, 5-1, 5-2, 7-1, 7-2, 8-1 og 8-2. Paragraf 8-3 får anvendelse så langt den passer.

 

Finansdepartementet har fastsatt følgende vilkår for unntaket:

 

·          Wallie AS samlede gjeld knyttet til utestående elektroniske penger skal ikke overstige et beløp i norske kroner som tilsvarer 1 million euro.

·          Wallie AS skal ikke utstede betalingskort eller elektroniske betalingsanvisninger hvor det kan lagres mer enn 500 norske kroner.

·          Betalingskort og elektroniske betalingsanvisninger utstedt av Wallie AS kan ikke benyttes til enkelttransaksjoner som overstiger et beløp i norske kroner som tilsvarer 150 euro.

·          W.H. International Payment Services B.V. skal avgi en garanti for at selskapet vil finansiere Wallie AS virksomhet inntil sistnevntes inntjening er positiv.

·          Wallie AS skal ha systemer som innebærer at de beløp som innbetales fra kundene holdes atskilt fra Wallie AS egne midler, og et kontrollsystem for at dette faktisk skjer.

 

Med hjemmel i forskrift 12. desember 2003 nr. 1487 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. § 7 annet ledd gis det midlertidig unntak fra kravene i lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) § 5 første, annet, fjerde og femte ledd. Unntaket gjelder identitetskontroll av sluttbrukere av Wallie AS betalingskort og elektroniske betalingsanvisninger.

 

Finansdepartementet har fastsatt følgende vilkår for unntaket:

 

·          Unntaket gjelder for ett år og seks måneder regnet fra dette brevets dato.

·          Wallie AS skal foreta identitetskontroll i samsvar med gjeldende hvitvaskingsregler av sluttbrukere som ønsker innløsning av restbeløp på betalingskort og elektroniske betalingsanvisninger.

·          Wallie AS skal ha et overvåkningssystem for å følge bruken av betalingskort og elektroniske betalingsanvisninger, slik at selskapet kan avdekke transaksjoner som kan mistenkes å ha tilknytning til hvitvasking av utbytte eller finansiering av terrorisme. Kredittilsynet kan stille krav til, og føre tilsyn med, overvåkningssystemet.

·          Dersom Wallie AS ønsker å tilby kontobaserte løsninger, må det søkes om nytt unntak fra hvitvaskingsregelverket.

 

Finansdepartementet bemerker at Wallie AS i alle tilfeller skal kreve legitimasjon som nevnt i hvitvaskingsloven § 5 første ledd og kontrollere legitimasjon mv., dersom Wallie AS har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller til forhold som rammes av straffeloven § 147 a eller § 147 b, jf. hvitvaskingsloven § 5 tredje ledd.

 

Vedtaket kan påklages iht. forvaltningslovens klageregler innen tre uker fra underretning om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

Gjenpart:     Kredittilsynet (ref. 07/501)