WTO. Status mai 2003

WTO. Status mai 2003

1. Tjenester

Norge la sammen med 11 andre frem sitt åpningstilbud i tjenesteforhandlingene innen fristen 31. mars. Foreløpig har kun 25 medlemmer lagt frem åpningstilbud, hvorav 8 utviklingsland.

53 medlemmer la i mars frem en felleserklæring der de oppfordret til forpliktelser på det maritime området. Det er positivt at en betydelig del av de fremlagte tilbudene omfatter internasjonal skipsfart og tilknyttede maritime tjenester. Få tilbud imøtekommer imidlertid Norges krav om også å få mulighet til å transportere containere i andre lands innenriksfarvann.

Norges åpningstilbud på energiområdet er det mest ambisiøse. For øvrig har ingen land så langt lagt frem tilbud om reelle forbedringer i utenlandske selskapers adgang til å levere tjenester på energiområdet.

Få tilbud inkluderer foreløpig offshoretjenester (eksempelvis supplyskip, taubåter og utleie av flytende installasjoner), områder som er høyt prioritert fra norsk side.

Enkelte av åpningstilbudene på telekommunikasjonsområdet omfatter nye begrensninger i anvendelsesområdet for WTO-regelverket for teletjenester, dvs. at allerede inngåtte forpliktelser trekkes tilbake. Disse åpningstilbudene reiser prinsipielle spørsmål om hvordan teletjenester skal forhandles i WTO, og det må gås ut fra at telekom-forhandlingene vil bli mer komplisert enn tidligere antatt.

Det generelle ambisjonsnivået i de fremlagte åpningstilbudene er relativt lavt. Tilbudene synes generelt ikke å gå utover å binde deler av det som i dag er gjeldende praksis i de respektive medlemsland. Det norske tilbudet er et av de mest ambisiøse ved at vi tilbyr å binde en betydelig større det av gjeldende praksis enn de fleste andre.

2. Landbruk

Da tidsfristen for å fastsette konkrete reduksjonsforpliktelser utløp 31. mars sto medlemslandene altfor langt fra hverandre til at det var mulig å oppnå enighet. Formannens reviderte forslag ble lagt frem 18. mars ville, dersom det hadde blitt vedtatt, resultert i kutt i tollsatser for sentrale norske landbruksprodukter på mellom 45% og 60%, reduksjon i den meste handelsvridende støtten på mellom 50% og 60% og fullstendig utfasing av eksportsubsidier. Forslaget ble kritisert fra de fleste hold. Cairns-gruppen mente det var for lite ambisiøst. Norge og andre likesinnede mente det ga for liten fleksibilitet til å opprettholde en levedyktig landbrukssektor hvor viktige ikke-handelsmessige funksjoner kan ivaretas. Positiv særbehandling i form av lavere tollreduksjoner for u-land, tollreduksjon for bearbeidede produkter og utfasing av eksportsubsidier er en integrert del av forslaget. De minst utviklede land (MUL) som i.h.t. forslaget unntas fra reduksjonsforpliktelser ser dette som et utmerket grunnlag for videre forhandlinger

Til tross for den fastlåste situasjonen på dette viktigste og mest sensitive området i forhandlingene lyktes det å unngå at krisestemningen tok overhånd. Under Trade Negotiations Committee (TNC)-møtet i begynnelsen av april var det bred enighet om å arbeide videre på alle områder.

I månedene som kommer vil det på landbruksområdet bli holdt en rekke konsultasjoner, særlig med sikte på å avklare tekniske spørsmål. I tillegg vil det bli avholdt ordinære forhandlingsmøter i juni og juli i et forsøk på å bringe landenes posisjoner nærmere hverandre og samtidig gjøre opp status før ministerkonferansen i september.

Det er ikke satt noen ny, formell tidsfrist for enighet om reduksjonsforpliktelser på landbruksområdet. De fleste anser imidlertid ministerkonferansen i Cancún i september som en naturlig og realistisk tidsfrist. EU vil da ha kommet et skritt videre med reformen av den felles landbrukspolitikken (CAP). I tillegg vil det være mulig å bringe forhandlingene på andre sentrale områder nærmere forhandlingsstadiet for landbruk.

3. Markedsadgang for industriprodukter.

Tidsfristen for fastsettelse av konkrete reduksjonsforpliktelser er 31. mai. Det er åpenbart at denne fristen ikke vil kunne overholdes, da forhandlingsformannens første utkast tidligst vil være på bordet 16. mai.

Formannen fikk liten drahjelp på de vanskeligste områdene under forhandlingsmøtet i april. Fraværet av enighet om modalitetene for landbruksforhandlingene var nok én medvirkende faktor til mangelen på fremdrift under møtet. I tillegg kommer svært ulike posisjoner og ambisjonsnivå blant medlemmene.

I-landene er langt fra samstemt. Det blir i tillegg stadig klarere at u-landsgruppen er splittet. Noen ser muligheten for bedret markedsadgang for sine produkter, spesielt på i-landenes markeder, men også på markeder i andre u-land med høy tollbeskyttelse. Endel u-land krever kompensasjon for bortfall av preferansemarginer som resultat av generelle reduksjoner i tollsatser.

Det synes fremdeles å være et stort flertall for en formeltilnærming. Det ligger mange forslag til formler på bordet uten at noen utpeker seg som en klar vinner. Det er heller ingen avklaring i forhold til ambisjonsnivå og håndteringen av forutsetningen om særbehandling avhengig av utviklingsnivå. Sektorvise forhandlinger har en del oppslutning som supplementær tilnærming.

For første gang ble det gjennomført omfattende og substansielle drøftelser av ikke-tollmessige handelshindre.

4. Regelverket

Vennegruppen for antidumping hvor Norge deltar, fortsetter arbeidet med å fremlegge forslag. Det er blant annet foreslått å presisere bestemmelsene om 5-års tidsbegrenset varighet på antidumpingtiltak.

Hva angår fiskerisubsidier, foreligger forslag fra både USA og EU.

5. Handel og miljø

Møterunden i april/mai ga liten fremgang i forhandlingene om forholdet mellom spesifikke handelsforpliktelser (STOs) i multilaterale miljøavtaler (MEAs) og WTO-regelverket. Det er fortsatt sterkt press fra en rekke land om å foreta en konkret og systematisk gjennomgang av et utvalg miljøavtaler for å vurdere hvorvidt ulike handelstiltak i avtalene kan regnes som spesifikke handelsforpliktelser.

Spørsmålet om å utarbeide kriterier for observatørstatus for miljøavtalenes sekretariater har så langt møtt mye motstand, spesielt fra u-land. Det synes derfor usikkert om det vil være mulig å få til en løsning på dette området i Cancún.

6. Multilateralt register for geografiske opprinnelsesbetegnelser for vin og brennevin.

Forhandlingene skal etter planen sluttføres inne ministerkonferansen i Cancún. Formannen la frem et forslag til løsning 28 april. Et sentralt stridspunkt er hvorvidt ordningen skal være frivillig eller omfatte alle medlemmer. Et annet er den legale effekten av at en geografisk opprinnelsesbetegnelse står i registeret, dvs. hvorvidt dette dermed automatisk skal gi beskyttelse mot at denne betegnelsen benyttes av andre produsenter i andre medlemsland, eller kun er til opplysning for andre medlemmer.

Situasjonen kompliseres ytterligere ved at de land som kjemper for et legalt bindende register som omfatter samtlige WTO-medlemmer synes å forutsette at dette i fremtiden også skal gjelde for andre produkter (jfr. punkt 7 nedenfor om implementering)

7. Handel og utvikling

Særbehandling (S&D)

Hovedrådsformannen tok i forrige uke initiativ til intensive konsultasjoner om de 88 forslagene til styrking og presisering av WTO-avtalenes bestemmelser om spesiell og differensiert behandling av utviklingsland. Det foreslås at forslagene deles i 3 grupper:

  1. Forslag som det i prinsippet er enighet om og hvor det antas at det er mulig å komme til enighet om anbefalinger (totalt 38).
  2. Forslag på områder hvor det pågår forhandlinger eller hvor det pågår diskusjoner i respektive WTO-organer (totalt 38).
  3. Forslag hvor det er stor avstand mellom medlemmene og hvor fremgang neppe er mulig uten at forslagene endres (totalt 12).

Formannen vil føre intensive konsultasjoner, assistert av "Friends of the Chair", tre ambassadører fra u-land og tre fra i-land. For at dette ikke skal bli en repetisjon av den prosessen som så langt ikke har ført frem, synes det nødvendig å etablere klare tidsrammer og delmål.

Implementering

Det er ingen fremgang i TNC-formannens konsultasjoner om hvordan gjenstående implementeringsspørsmål skal inngå i forhandlingene som ih.t. Doha-erklæringens artikkel 12b) skulle vært løst innen utgangen av 2002. Hovedproblemet er at utvidelse av beskyttelse for geografiske opprinnelsesbetegnelser (GIs) under TRIPS-avtalen til produkter utover vin og brennevin inngår her. Dette er i praksis en del av EUs forhandlingskrav på landbruksområdet, støttet av bl.a. Sveits, de østeuropeiske land og en rekke u-land. Landbrukseksporterende land med Australia og USA i spissen frykter at GIs vil bli benyttet til å hindre markedsadgang for landbruksprodukter og avviser at dette kan bli en del av forhandlingene.

TRIPS-avtalen og folkehelse

Forhandlingene i TRIPS-rådet om pkt. 6 i Doha-erklæringen om TRIPS-avtalen og folkehelse – hvordan utviklingsland uten egen produksjonskapasitet skal kunne importere tvangslisensierte patenterte legemidler - er ennå ikke løst.

8. Tvisteløsning

Fristen for sluttføring av forhandlingene om forbedring og klargjøring av tvisteløsningsavtalen er 31. mai. Disse forhandlingene inngår ikke i "the single undertaking" fordi man ikke så behovet for en fullstendig reforhandlingen av avtalen, kun nødvendige justeringer av uforutsette problemer på grunnlag av de første års erfaringer.

9. "Singapore-temaene"

Hovedrådsformannen vil konsultere med formennene for de tre arbeidsgruppene og markedsadgangskomiteen om modaliteter for forhandlinger om handel og investeringer, handel og konkurransepolitikk, handelsfasilitering og åpenhet i offentlige innkjøp som ih.t. Doha-erklæringen skal vedtas med eksplisitt konsensus på ministerkonferansen i Cancún. Det har vært lite diskusjon om dette siden Doha. EU har tatt initiativ til en liten vennegruppe for å diskutere strategi.

10. Russland

April-møtet i WTOs arbeidsgruppe for Russlands tiltredelse avsluttet gjennomgangen av beskrivelsen av det russiske handelsregimet i utkastet til rapport.

Markedsadgangsforhandlingene for varer er på det nærmeste sluttført, mens det gjenstår en del arbeid på tjenesteområdet. Norge hadde et bilateralt møte om tjenester i april.

11. Stålsaken

Panelet avsluttet sitt arbeid 2. mai. USA tapte saken. Panelets rapport bekrefter at USAs beskyttelsestiltak er i strid med WTO-regelverket. Panelet fant det ikke nødvendig å behandle alle anførslene til landene som gikk til panelsak. Panelrapporten er nå til oversettelse til fransk og spansk og vil bli offentliggjort av WTO-sekretariatet når dette er utført i juli.