Et godt sted å bo

Regjeringen vil at alle skal ha et godt sted å bo.

Strategi: bolig for velferd

Regjeringen la i 2014 fram den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid Bolig for velferd (2014-2020)

Strategien skal målrette den statlige innsatsen slik at flere får et godt sted å bo og får rett bistand til å mestre boforholdet. Sentralt i arbeidet er å styrke kommunenes arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Målet er at kommunene skal møte en samordnet stat og få bedre rammebetingelser i arbeidet. Innsatsen overfor barnefamilier og unge som ikke bor bra, skal forsterkes. 

Målene i strategien er:

  • Alle skal ha et godt sted å bo
  • Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet
  • Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.

Tiltak: veiviseren.no

veiviseren.no ble lansert 1. november 2016 og er det største tiltaket under strategien «Bolig for Velferd». Veiviseren er et digitalt verktøy som samler alt på ett sted. Her finnes alt lov- og regelverk på det boligsosiale området. Her er også steg-for-steg veiledning i arbeidsprosesser, digitale kurs, tilgang på sjekklister, verktøy og eksempler fra kommuner og andre aktører. Veiviseren er utviklet av seks direktorater i samarbeid og er primært innrettet for kommunene, men vil også være nyttig for alle andre som er opptatt av boligsosialt arbeid. 

Ansvarlige departementer og direktorater

De ansvarlige departementene for strategien er: 

Direktoratene som har ansvaret for å gjennomføre strategien på statlig nivå er:

I samarbeid med kommunesektoren har direktoratene fastsatt 15 målsettinger for strategiperioden. gjennom prosjektet "Bedre styringsinformasjon". Årlig utarbeider direktoratene felles tiltaksplaner og statusrapporter.

Mer informasjon om Bolig for velferd

Mer informasjon om Bolig for velferd finner du her (Husbanken)