Nicolai Krog

Førstestatsråd 1836 - 1855

Nicolai Krog

Nicolai Johan Lohmann Krog var offiser og politiker.
(Foto: Wikipedia)

Konstituert statsråd 23. august 1821, medlem av den norske statsrådsavdelingen i Stockholm. Utnevnt 15. juni 1822, sjef for Armédepartementet. Medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1825, sjef for Armédepartementet september 1826, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm desember 1828, sjef for Armédepartementet og Marinedepartementet januar 1830,  sjef for Armédepartementet januar 1831, sjef også for Revisjonsdepartementet juni 1831-januar 1832, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm august 1832, sjef for Armédepartementet og Marinedepartementet juli 1833, sjef for Armédepartementet september 1834, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm mai 1835, sjef for Armédepartementet og Marinedepartementet mai 1836.

Statsråd 19. september 1836-8. mars 1844, sjef for Armédepartementet og Marinedepartementet. Førstestatsråd og sjef for Armédepartementet 17. desember 1836, sjef også for Revisjonsdepartementet mai 1837, sjef for Revisjonsdepartementet oktober 1837, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm mai 1838, sjef for Revisjonsdepartementet mai 1839, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm september 1841, sjef for Revisjonsdepartementet september 1842.

Statsråd 8. mars 1844-5. januar 1855, førstestatsråd og sjef for Revisjonsdepartementet. Medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm september 1845, sjef for Revisjonsdepartementet oktober 1846, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm november 1848, sjef for Revisjonsdepartementet september 1849, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm september 1850, sjef for Revisjonsdepartementet september 1851, permittert juni 1852, sjef for Revisjonsdepartementet juli 1852, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 11. oktober 1852-12. april 1853, sjef for Revisjonsdepartementet april 1853.

 

Født i Drangedal 6. juni 1787, sønn av prost Andreas Christian von Krogh og Else Marie Poppe.
Gift første gang med Henriette Mathiesen (1792-1822).
Gift andre gang med Elisabeth Marie Arbin (1783-1872).
Død i Christiania (Oslo) 15. oktober 1856. Gravlagt på Christ kirkegård i Christiania.

Nicolai Krogs militære utdannelse startet allerede da han som 13-åring ble kadett ved Norske Landkadettkorps (Krigsskolen) 20. august 1801. Etter grunnleggende befalsutdannelse var han i årene 1805-1807 sekondløytnant ved Akershus nasjonale infanteriregiment. 1807-1808 arbeidet han i Islands kystoppmåling, før han vendte tilbake til regimentet som premierløytnant. 1809-1810 underviste han i matematikk ved Landkadettkorpset og 1811-1814 var han krigsassessor. Han ble kaptein og adjutant ved generalstaben i 1814 og major og adjutant hos kong Carl XIII i 1815. I 1817 ble han oberstløytnant og sjef for Norges Landkadettkorps, fra 1820 med grad av oberst.

Under det første Wedel-ministeriet (1814-1836) ble Krog 23. august 1821 konstituert som statsråd og medlem av den norske statsrådsavdelingen i Stockholm. Han ble utnevnt i embetet 15. juni 1822, som sjef for Armédepartementet. Avbrudt av regelmessig tjeneste ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm, var han vekselsvis sjef for Armédepartementet, Marinedepartementet og Revisjonsdepartementet.

Under det andre Wedel-ministeriet (1836-1844) fortsatte Krog som statsråd og sjef Armédepartementet og Marinedepartementet til 17. desember 1836. Han ble nå førstestatsråd i Christiania etter Jonas Collett. Med unntak av to opphold ved statsrådsavdelingen i Stockholm, vekslet han nå mellom Armédepartementet og Revisjonsdepartementet.

Under Løvenskiold/Vogt-ministeriet (1844-1856) fortsatte Krog som førstestatsråd. Med unntak av fire opphold ved statsrådsavdelingen i Stockholm, var det nå bare Revisjonsdepartementet han kombinerte oppgaven som førstestatsråd i Christiania med.

Krog fikk etter søknad avskjed som statsråd 5. januar 1855, etter mer enn 33 års sammenhengende tjeneste.  Ingen annen nordmann har hatt like lang sammenhengende tjeneste i regjering.

Kilder:
Norsk Biografisk Leksikon
Krigsskolen