AIFMD

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU om regulering av forvaltere av alternative investeringsfond...

Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.07.2009

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Direktivet ble endelig vedtatt i EU 8. juni 2011, og trådte i kraft 22. juli 2013.

Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 30. september 2016.

Direktivet er gjennomført i norsk rett i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond og forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Direktivet regulerer i utgangspunktet alle forvaltere av alternative investeringsfond (Alternative Investment Fund Managers - AIFM). ”Alternative investeringsfond” er fond som ikke er regulert av UCITS-direktivet. Dette inkluderer hedgefond, private equity, eiendomsfond, varefond, infrastrukturfond og andre fond (åpne eller lukkede fond). Forvaltere av slike alternative investeringsfond skal som utgangspunkt etter direktivet ha tillatelse. For forvaltere som forvalter fond under følgende beløpsgrenser, vil det imidlertid kun være krav til registrering hos tilsynsmyndighetene:

1) AIFM som forvalter fond med samlet kapital (inkludert gearet kapital) på mer enn 100 millioner euro.

2) For AIFM som kun forvalter fond som ikke er gearet, og som ikke har innløsningsrett i 5 år etter fondets etablering, økes grensen for samlet forvaltningskapital for å omfattes av direktivet til 500 millioner euro.

Hensikten med beløpsgrensene er at øvrige krav i direktivet kun skal gjelde de fond som antas å kunne ha innvirkning på finansiell stabilitet.

Direktivet fastslår at den som forvalter alternative investeringsfond over de gitte beløpsgrenser skal ha tillatelse fra offentlig myndighet. Direktivet fastsetter også regler for tilsyn. Direktivet regulerer ikke fondene som sådan. I direktivet er det blant annet regler om at ledelsen hos forvalteren må dokumentere at de er egnet til å forvalte den aktuelle type fond, fondene må ha depotmottaker, det stilles krav til uavhengig verdivurdering av fondenes eiendeler, opplysningsplikt til fondenes investorer, krav om rapportering til Finanstilsynet m.m. Det er videre regler om kapitalkrav for forvalteren, krav til organisering av virksomheten, operasjonell risiko, regler om interessekonflikter mv.

Tillatelse som AIFM gir etter direktivet rett til å markedsføre fondene også på tvers av landegrensene i EU (”European Passport”). 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2009)207
Rettsaktnr.: 2011/61/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011L0061

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema: 01.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 202/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.03.2013
Høringsfrist: 20.06.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 06.10.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.10.2016

Lenker