Økodesign - Boligbelysning

Kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009 av 18 mars 2009 om gjennomføring av europaparlamentets- og rådsdirektiv 2005/32/EF om krav til miljøvennlig utforming av ikke-retningsbestemte lamper til boliger...

Commission regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.09.2009

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det reelle politiske vedtak om utfasing av inneffektive belysningsprodukter (som glødepæren) går tilbake til EUs energirådsmøte 8. desember 2008. På dette møte ble det gitt en overordnet støtte til blant annet en utfasing av inneffektive belysningsprodukter. Vedtaket ble fulgt opp gjennom komitologiprosedyre under økodesigndirektivet. Dette er et rammedirektiv som kan følges opp ved gjennomføringsforordninger og mekanismer som stiller minimumskrav til "energiforbrukende utstyr".  

Forordningen ble vedtatt i komitologiprosedyre. På vegne av Kommisjonen har det blitt utarbeidet en forberedende studie og en konsekvensanalyse. Forslag til forordning med konkrete økodesignkrav til belysningsprodukter har deretter blitt utarbeidet av Kommisjonen. Forslag til forordning har blitt diskutert med medlemslandene, berørt bransje og interesseorganisasjoner i et konsultasjonsforum den 28. mars 2008. Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for økodesign og energimerking av energibrukende produkter (EELEP) den 8. desember 2008. Forordningen ble deretter oversendt til Eurpoaparlamentet for gjennomgang og godkjenning.

Kommisjonsforordningen ble endelig vedtatt 18. mars 2009.

Som det fremgår er datoen for utfasing av inneffektive glødepærer satt til  1. september 2009. Dette fikk stor oppmerksomhet fra Kommisjonens side. Se link under til Kommisjonens hjemmeside med forklaringsmemo. 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

EFTA-sektretariatet oversendte 1. april 2009 standardskjema for forberedelse av EØS-komitevedtak. Olje- og energidepartementet returnerte standardskjemaet 16. juni 2009. Forordningen vi tre i kraft etter at et EØS-vedtak foreligger. Se link til OEDs hjemmeside vedrørende oppfølging i Norge og EØS. Utkast til EØS-vedtak er oversendt til Kommisjonen.

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/nyheter/2009/tradisjonelle-glodeparer-fases-ut-.html?id=574759

Forordningen ble besluttet vedtatt av EØS-komiteen 11. februar 2011 sammen med 8 andre økodesignforordninger.

Forordningen ble implementert i Norge samtidig med økodesignforskriften og 8 andre økodesignforordninger 1. mars 2011.

Sammendrag av innhold - Bakgrunn

Forordningen om fastsettelse av økodesignkrav til belysningsprodukter til husholdninger er fastsatt med hjemmel  i det overordnede rammedirektivet, økodesigndirektivet (2005/32/EC) (se eget EØS-notat). Forordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil innebære en de facto utfasing av noen lyspæreteknologier. Energieffektivitetskravene innebærer en gradvis utfasing av mindre energieffektive belysningsprodukter, så som glødelampen. Utfasingen trappes opp ved gradvis å sette strengere krav til lyspærenes effektivitet. Lyspærenes effektivitet merkes i etter en energimerkeskala fra A til G. Minimumskravene til effektivitet settes ved å stille krav til hvilket energimerke en pære må ha for å kunne bli introdusert på markedet.

EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Med felles effektivitetskrav blir kostnadene ved å utvikle og produsere gode alternativer til tradisjonelle belysningsprodukter lavere enn ved innføring av nasjonale særkrav.

Økodesigndirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene.

Økodesigndirektivet (Framework directive on Ecodesign of Energy using Products (2005/35/EC)) er en del av EØS avtalen og ble forankret i norsk lov i juli 2008. Rammedirektivet er forankret i Produktkontrollovens § 4a.

Det er i forordningen lagt opp til følgende tidsplan for utfasingen av glødepærer. Utfasingen skjer i 6 trinn frem til 2016, og inkluderer både energieffektivitets- og funksjonskrav til lyspærene. Fra og med 1. september 2009 blir det i EU ikke adgang til å markedsføre eller selge matte lyspærer. Klare glødepærer fases gradvis ut og det blir stilt skjerpede krav til halogenpærer, lavenergipærer og LED-pærer. Planen er fremstilt i tabellen nedenfor. 

 Dato

 Hva skjer

 1. september 2009

 Forbud mot alle matte glødepærer, og klare glødepærer over 100 W

 1. september 2010

 Forbud mot glødepærer på 75 W

 1. september 2011

 Forbud mot glødepærer på 60 W

 1. september 2012

 Forbud mot alle glødepærer

 1. september 2013

 Skjerpede krav til lavenergipærer og LED pærer

 1. september 2016

 Skjerpede krav til blant annet halogenpærer

Det er gjort noen unntak for spesialpærer med spesielle bruksområder og spesielle sokler.

Vurdering

Gjennomføringen av forordningen i norsk rett vil ikke kreve lovendringer, men ble gjennomført ved en forskrift hjemlet i produktkontrolloven § 4a.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 244/2009
Basis rettsaktnr.: 0032/2005
Celexnr.: 32009R0244

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2009
Frist returnering standardskjema: 13.05.2009
Dato returnert standardskjema: 16.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.02.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.09.2010
Høringsfrist: 15.11.2010
Frist for gjennomføring: 12.02.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.03.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker