Kollektiv rettighetsforvaltning (CRM-direktivet)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU av 26. februar 2014 om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden

Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on on collective management of copyright and related rights and mulit-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2012

Spesialutvalg: Immaterialrett

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kulturdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVII. Opphavsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 186/2017 av 22. september 2017 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er nødvendig etter Grunnloven § 26 andre ledd. Det vil bli utarbeidet en Prop. S hvor Stortinget blir bedt om å ta stilling til spørsmålet.

Kulturdepartementet vil også utarbeide et høringsnotat med forslag til gjennomføring av direktivet i norsk rett.

Sammendrag av innholdet

Direktiv 2014/26/EU ble vedtatt 26. februar 2014 og har som formål å modernisere systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. For det første skal direktivet harmonisere regler om bedre forvaltning (good governance) og økt åpenhet og innsyn (transparency) i virksomheten til kollektive forvaltningsorganisasjoner. Det stilles strenge krav til rettighetsorganisasjonenes rapportering og til åpenhet om forvaltning, bl.a. i forhold til egne medlemmer. Disse reglene skal bidra til at rettighetshaverne kan føre en mer effektiv kontroll med organisasjonene og at forvaltningen kan bli mer effektiv. For det andre har direktivet som formål å legge til rette for og forenkle multiterritoriell (grensekryssende) lisensiering av musikkverk for bruk på nettet. Direktivet har regler for hvordan slik lisensiering skal skje, slik at man enkelt kan klarere musikkrettigheter for flere territorier. Bestemmelsene regulerer bl.a. krav om nøyaktig oversikt over tilgjengelig repertoar og overvåkning av bruken.

Direktivet er delt opp i fem hovedavsnitt, eller avdelinger. Avdeling I inneholder alminnelige bestemmelser som regulerer formål, virkeområde og definisjoner. Avdeling II omhandler bl.a. organisatoriske regler og regler om åpenhet, innsyn og forvaltning av innkrevd vederlag. Denne delen av direktivet får anvendelse på alle typer kollektive forvaltningsorganisasjoner uansett organisasjonsform. I avdeling III gis det særskilte regler som de kollektive forvaltningsorganisasjonene må oppfylle dersom de foretar multiterritoriell lisensiering av musikkrettigheter for bruk på nettet. Avdeling IV gir bestemmelser om håndhevingstiltak, bl.a. om klagebehandling, tvisteløsning og tilsyn med organisasjonene. Avsluttende bestemmelser er gitt i avsnitt V, som bl.a. regulerer rapportering og gjennomføring. EU-landenes frist til å gjennomføre direktivet var 10. april 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil innlemmes i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke, ettersom direktivet vil kreve endringer i nasjonal lovgivning.

Direktivet inneholder til dels omfattende og detaljerte bestemmelser om hvordan forvaltningsorganisasjoner skal utøve og organisere sin virksomhet. I norsk rett er forvaltningsorganisasjoner ikke særlig regulert. Når direktivet innlemmes i EØS-avtalen vil det være nødvendig med endringer i norsk lovgivning, enten i lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven), i forskrift til åndsverkloven eller eventuelt i egen lov. Det er imidlertid foreløpig usikkert hvor omfattende endringer som eventuelt vil bli nødvendig. Kulturdepartementet har involvert de norske forvaltningsorganisasjonene på området for å få oversikt over forvaltningspraksis og eventuelle konsekvenser ved innlemmelse av direktivet. Det er også opprettet et eget nordisk departementssamarbeid om direktivet. De nordiske landene som allerede har gjennomført direktivet, har gjort dette i egen lov adskilt fra sine respektive opphavsrettslover. For norsk del er også dette en nærliggende løsning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet har som formål å regulere kollektive rettighetshaverorganisasjoners virksomhet, og vil kunne få konsekvenser for rettighetshavere i Norge og deres organisasjoner. Forslagene kan også føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.

Sakkyndige instansers merknader 

Direktivet ble behandlet i Spesialutvalget for immaterialrett 2. juni 2014, som fant det EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2012)372
Rettsaktnr.: 2014/26/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014L0026

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2014
Frist returnering standardskjema: 01.05.2014
Dato returnert standardskjema: 06.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 186/2017
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker