EgenskapVerdi
Notat id:38037
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg XIX. Forbrukervern
Sortering Vedlegg/protokoll:24
Kapittel i EØS-avtalen:
Sortering Kapittel:0

Tittel:

Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU hva angår bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernlovgivning


{"name":"Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU hva angår bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernlovgivning ","depName":"BFD","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<p>Direktivets form&aring;l er &aring; styrke h&aring;ndhevingen av felleseuropeiske forbrukervernregler og&nbsp;sikre forbrukerne tydeligere rettigheter, s&aelig;rlig ved bruk av digitale markedsplasser og kj&oslash;p av digitale tjenester.&nbsp;Direktivet endrer&nbsp;fire eksisterende direktiver:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li>Direktiv om urimelig handelspraksis (2005/29/EF),</li>\r\n\t<li>Direktiv om forbrukerrettigheter (2011/83/EU),</li>\r\n\t<li>Direktiv om forbrukarvern ved opplysning om prisar p&aring; forbruksvarer (1998/6/EF),</li>\r\n\t<li>Direktiv om urimelige vilk&aring;r i forbrukeravtaler (1993/13/E&Oslash;F).</li>\r\n</ul>\r\n\r\n<p>Disse direktivene er tatt inn i E&Oslash;S-avtalen og gjennomf&oslash;rt i angrerettloven, markedsf&oslash;ringsloven, avtaleloven, forbrukerkj&oslash;psloven, finansavtaleloven, prisopplysningsforskriften og forskrift om urimelig handelspraksis.</p>\r\n\r\n<p>I det f&oslash;lgende beskrives de viktigste endringene:</p>\r\n\r\n<p><strong>1)</strong> Det innf&oslash;res&nbsp;<em>mer proporsjonale, effektive og avskrekkende sanksjoner </em>for brudd p&aring; de fire direktivene som ber&oslash;res av forslaget<em>. </em>Bakgrunnen for dette er at st&oslash;rrelsen p&aring; &oslash;konomiske sanksjoner for brudd p&aring; forbrukerregelverk i dag varierer betydelig. Ved brudd p&aring; direktivet om urimelig handelspraksis, forbrukerrettighetsdirektivet og direktivet om urimelig handelspraksis&nbsp;innf&oslash;res det likelydende krav til &oslash;konomiske sanksjoner, jf. art. 1, 3 (6) og 4 (13). Det stilles krav til at medlemsstatene skal ha felles&nbsp;kriterier for vurderingen av om gebyr&nbsp;skal ilegges og st&oslash;rrelsen p&aring; gebyret. Kriteriene som skal legges til grunn er blant annet arten og omfanget av overtredelsen, om den n&aelig;ringsdrivende har overtr&aring;dt reglene tidligere og st&oslash;rrelsen p&aring;&nbsp;fortjenesten.&nbsp;Ved alvorlige grenseoverskridende saker&nbsp;skal h&aring;ndhevingsmyndighetene minst ha mulighet til kunne ilegge&nbsp;et maksimumsgebyr&nbsp;p&aring; &nbsp;fire prosent&nbsp;av den n&aelig;ringsdrivendes &aring;rlige omsetning i de medlemsstatene&nbsp;som rammes av lovbruddet.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>2)</strong>&nbsp;Der n&aelig;ringsdrivende bruker prisreduksjoner i markedsf&oslash;ringen <em>(salgsmarkedsf&oslash;ring)</em>, stilles det krav om at f&oslash;rprisen m&aring; fremg&aring;. Denne f&oslash;rprisen m&aring; v&aelig;re den laveste prisen produktet er solgt for i en 30-dagers periode f&oslash;r salget startet, jf. art. 2.&nbsp;&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>3)</strong>&nbsp;Forbrukere som opplever&nbsp;<em>urimelig handelspraksis</em> skal ha tilgang til <em>proporsjonale og effektive bef&oslash;yelser</em>, blant&nbsp;annet&nbsp;erstatning, prisavslag eller heving, jf. art. 3 (5). Medlemslandene kan selv bestemme hvilke vilk&aring;r som skal gjelde for at forbrukeren skal ha krav p&aring; disse bef&oslash;yelsene samt hvilke virkninger de&nbsp;skal ha.&nbsp;Bakgrunnen for regelen er EU-kommisjonens evaluering som avdekket at f&aring; forbrukere gj&oslash;r gjeldende krav for f&aring; dekket tap som f&oslash;lge av brudd p&aring; forbudet mot urimelig handelspraksis. Dette til tross for at&nbsp;mange forbrukere opplever slike lovbrudd.&nbsp;Innf&oslash;ring av individuelle rettigheter skal virke preventivt ved &aring; motvirke regelverksbrudd&nbsp;og &aring; gj&oslash;re det enklere for forbrukere &aring; f&aring; gjennomslag for sine rettigheter.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>4)&nbsp;</strong>Det innf&oslash;res flere nye <em>informasjonskrav for nettbaserte&nbsp;markedsplasser og prissammenligningstjenester.</em>&nbsp;Nettbaserte&nbsp;markedsplasser er definert som programvare, blant annet&nbsp;nettsider eller app&#39;er, som tilbyr forbrukere muligheten til &aring; inng&aring; kontrakter med n&aelig;ringsdrivende eller forbrukere, se art. 3 (1) (b). Det stilles blant annet krav etter art 4 (5) om at markedsplassene skal informere om:<br>\r\n- de viktigste kriteriene for rangeringen av de ulike tilbudene i s&oslash;keresultatet<br>\r\n- selger er n&aelig;ringsdrivende eller ikke<br>\r\n- at felleseuropeiske forbrukerrettigheter ikke gjelder dersom selger ikke er n&aelig;ringsdrivende<br>\r\n- hvordan forpliktelsene som f&oslash;lger av avtalen er fordelt mellom selger av varen eller tjenesten og tilbyderen av den nettbaserte markedsplassen</p>\r\n\r\n<p>Prissammenligningstjenester er tjenester som gir brukerne mulighet til &aring; s&oslash;ke etter ulike produkter p&aring; nettet. Moderniseringsdirektivet krever at slike tjenester m&aring; opplyse om n&aelig;ringsdrivende har betalt for &aring; oppn&aring;&nbsp;h&oslash;yere plassering i s&oslash;keresultatet, jf. art. 3 (7).&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>5)</strong> Rettighetene som f&oslash;lger av forbrukerrettighetsdirektivet skal f&aring; anvendelse&nbsp;p&aring; <em>digitale tjenester der forbrukerens motytelse er personopplysninger</em>, jf. art. 4 (2) (b). Dette omfatter blant annet gratistjenester som e-post, skylagring, sosiale medier, spill og str&oslash;mmetjenester. Hva som anses som personopplysninger, er definert i forordning 2016/679 (GDPR) art. 4 (1).</p>\r\n\r\n<p>Dette inneb&aelig;rer at forbrukere skal f&aring; mer informasjon f&oslash;r avtale inng&aring;s og angrerett p&aring; 14 dager. I tillegg stilles det enkelte formelle krav til avtalen, blant annet at avtalevilk&aring;rene skal gis p&aring; et varig medium.</p>\r\n\r\n<p>Forbrukerne gis ogs&aring; enkelte nye rettigheter som ikke f&oslash;lger av dagens forbrukerrettighetsdirektiv. De skal blant annet f&aring; tilbake eget innhold som er lastet opp p&aring; tjenestene, for eksempel bilder og video. Innholdet skal gis tilbake gratis, innen rimelig tid og i et vanlig filformat.</p>\r\n\r\n<p><strong>6)</strong> Det presiseres at det er<em> villedende &aring; markedsf&oslash;re produkter som identiske dersom det er betydelige forskjeller </em>i innhold eller egenskaper. Dette vil for eksempel v&aelig;re matvarer eller rengj&oslash;ringsmidler som tilbys under samme produktnavn, men med ulik kvalitet i ulike land.</p>\r\n\r\n<p><strong>7)</strong> Det stilles mer presise krav til bruk av <em>forbrukernes egne erfaringer og anbefalinger</em> i markedsf&oslash;ringen. Dersom slike brukeranmeldelser benyttes m&aring; forbrukerne gis informasjon om hvordan den n&aelig;ringsdrivende forsikrer seg at brukeranmeldelsene er reelle, det vil si at brukeranmeldelsene faktisk er skrevet av forbrukere som har brukt eller kj&oslash;pt produktet, jf. art. 3 (4) (c). Dersom den n&aelig;ringsdrivende ikke tar rimelige skritt for &aring; sikre seg at brukeranmeldelsene er reelle, vil det v&aelig;re en urimelig handelspraksis og dermed v&aelig;re forbudt &aring; bruke disse i markedsf&oslash;ringen, jf. art. 3 (7) (b). Etter det nye direktivet er det ogs&aring; forbudt &aring; f&aring; noen til &aring; lage falske brukeranmeldelser eller &aring; gi et feilaktig bilde av brukeranmeldelser. &nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>8)</strong> En annen handelspraksis som vil v&aelig;re en urimelig og forbudt etter det nye direktivet er <em>automatisert svarteb&oslash;rssalg</em>, jf. art. 3 (7) (b). Dette inneb&aelig;rer at det er forbudt &aring; videreselge st&oslash;rre antall billetter dersom de er kj&oslash;pt inn i strid med vilk&aring;rene til utsalgsstedet og det er brukt programvare for &aring; omg&aring; vilk&aring;rene.</p>\r\n\r\n<p><strong>9)</strong> Det stilles ogs&aring; krav om &aring; informere forbrukerne f&oslash;r avtale inng&aring;s dersom <em>prisen er personalisert</em> og basert p&aring; en automatisert avgj&oslash;relsesprosess, jf. art. 4 (4) (a) (ii). Det at prisen m&aring; v&aelig;re personalisert inneb&aelig;rer at prissvingninger som har med andre forhold &aring; gj&oslash;re enn den enkelte forbrukeren som &oslash;nsker &aring; inng&aring; en avtale, ikke utl&oslash;ser et slikt informasjonskrav. Dette kravet er f&oslash;rst og fremst aktuelt ved ehandel, men gjelder ogs&aring; ved andre former for fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted.</p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong><br>\r\nDirektivet er hjemlet i EU-traktaten artikkel 114.</p>\r\n\r\n<p><u>Rettslige konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Moderniseringsdirektivet endrer felleseuropeiske forbrukervernregler som hovedsakelig er gjennomf&oslash;rt i angrerettloven, markedsf&oslash;ringsloven, avtaleloven og forbrukerkj&oslash;psloven. Gjennomf&oslash;ring av moderniseringsdirektivet vil kreve lovendringer og innlemmelse i E&Oslash;S-avtalen krever derfor Stortingets samtykke, jf. Grunnloven &sect; 26 annet ledd.</p>\r\n\r\n<p>Endringene vil styrke forbrukervernet ved at det innf&oslash;res mer avskrekkende sanksjoner samt&nbsp;nye og mer tydelige rettigheter, s&aelig;rlig p&aring; det digitale omr&aring;det.</p>\r\n\r\n<p><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>EU-kommisjonen gjennomf&oslash;rte en konsekvensanalyse av forslaget til moderniseringsdirektiv og forslaget til direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser (COM(2018)184), se <a href=\"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018SC0096\">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018SC0096</a>.&nbsp;I denne analysen antok EU-kommisjonen at moderniseringsdirektivet ville ha f&oslash;lgende virkninger:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li>For forbrukere vil direktivet medf&oslash;re at forbrukernes krav om for eksempel erstatning og heving, kan fremmes p&aring; en enklere m&aring;te og mer effektivt. Dette vil redusere forbrukernes tap, og vil v&aelig;re en fordel s&aelig;rlig for s&aring;rbare forbrukere. Kommisjonen antar ogs&aring; at reglene vil ha en preventiv effekt som f&oslash;rer til bedre etterlevelse av regelverket.</li>\r\n\t<li>For n&aelig;ringsdrivende som etterlever forbrukerregelverket antas det at de f&aring;r reduserte kostnader som f&oslash;lge av mer harmoniserte regler og &oslash;kt transparens p&aring; internettplattformer. Strengere h&aring;ndheving og oppreisningsmuligheter for forbrukere kan ogs&aring; redusere negative effekter fra urimelig konkurranse fra n&aelig;ringsdrivende som ikke f&oslash;lger regelverket.</li>\r\n\t<li>For n&aelig;ringsdrivende som ikke etterlever regelverket vil forslaget f&aring; st&oslash;rre &oslash;konomiske konsekvenser. Strengere sanksjoner kombinert med bedrede muligheter for forbrukerne til &aring; fremme krav gj&oslash;r det mer kostbart for n&aelig;ringsdrivende &aring; bryte forbrukervernreglene.</li>\r\n\t<li>Nye regler for digitale gratistjenester og &oslash;kte informasjonsforpliktelser for internettplattformer vil gi tilbyderne &oslash;kte kostnader, og plattformeierne kostnader med tilpasningene av plattformene. Samtidig kan mer harmoniserte regler og rettsavklaring ogs&aring; kunne f&oslash;re til reduserte kostnader, s&aelig;rlig for de akt&oslash;rene som driver virksomhet i flere europeiske land.</li>\r\n</ul>\r\n\r\n<p>For Norge spesielt, antar Barne- og familiedepartementet at moderniseringsdirektivet blant annet vil f&aring; f&oslash;lgende virkninger:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li>S&aelig;rlig for store selskaper og ved alvorlige overtredelser av forbrukervernreglene kan gebyrene som Forbrukertilsynet og Markedsr&aring;det ilegger bli betydelig h&oslash;yere enn i dag. Departementet antar at dette vil ha en sterk preventiv effekt og sikre bedre etterlevelse av regelverket. Prinsippene for utm&aring;lingen vil ogs&aring; bli mer detaljert enn hva som f&oslash;lger av gjeldende rett.</li>\r\n\t<li>Flere av elementene i direktivet er en konkretisering og presisering av forbrukerrettigheter som allerede har et vern etter norsk rett. Dette gjelder blant annet muligheten for heving og erstatning ved brudd p&aring; direktivet om urimelig handelspraksis.&nbsp;Likevel vil direktivendringene kunne ha en rettsavklarende effekt.</li>\r\n\t<li>Det innf&oslash;res ogs&aring; flere nye krav som vil inneb&aelig;re noe &oslash;kte kostnader for de n&aelig;ringsdrivende. Det vises i den forbindelse til EU-kommisjonens konsekvensanalyse.</li>\r\n</ul>\r\n\r\n<p>Barne- og familiedepartementet vil gj&oslash;re en n&aelig;rmere vurdering av de rettslige, &oslash;konomiske og administrative konsekvensene en gjennomf&oslash;ring av direktivet vil ha.</p>\r\n\r\n<p><u>Sakkyndige instansers merknader</u></p>\r\n\r\n<p>Barne- og likestillingsdepartementet&nbsp;sendte forslaget til moderniseringsdirektiv og forslaget til direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser, p&aring; h&oslash;ring&nbsp;12.&nbsp;juni 2018, med h&oslash;ringsfrist 17. august: <a href=\"https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---eu-kommisjonens-forslag-til-direktivendringer-om-a-new-deal-for-consumers/id2604251/\">https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---eu-kommisjonens-forslag-til-direktivendringer-om-a-new-deal-for-consumers/id2604251/</a></p>\r\n\r\n<p>Det ble mottatt 27 h&oslash;ringsinnspill, hvorav 15 med merknader. De fleste h&oslash;ringsinstansene stiller seg generelt positive til form&aring;lene i forslaget til moderniseringsdirektiv. Samtidig er det inneholdt forslaget enkeltelementer som er kontroversielle i Norge: Noen h&oslash;ringsinstanser var&nbsp;skeptiske til forslaget til &oslash;kt samordning av sanksjonsmyndighet for nasjonale forbrukermyndigheter, mens andre st&oslash;ttet&nbsp;dette. Det var&nbsp;ogs&aring; en viss skepsis til forslaget om presisering av rettigheter til individuelle bef&oslash;yelser (som erstatning og heving av kontrakt) ved brudd p&aring; direktivet om urimelig handelspraksis. Forslaget til endringer i angreretten ved netthandel, d&oslash;rsalg osv., som innebar en reduksjon av forbrukervernet, var ogs&aring; kontroversielt. Endringene i angreretten ble ikke videref&oslash;rt og f&oslash;lger derfor ikke av det vedtatte direktivet.</p>\r\n\r\n<p>Mange h&oslash;ringsinstanser var&nbsp;positive til forslaget om felles kriterier for vurderinger av om &oslash;konomiske sanksjoner skal ilegges, og kriterier for utm&aring;ling. Det fremheves typisk at det er viktig at landene har lik tiln&aelig;rming til forholdet mellom alvorlighetsgrad i overtredelse og bruk av sanksjoner, og at kriteriene som er listet opp i forslaget i stor grad samsvarer med norske kriterier.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>N&aring;r det gjelder forslaget om at h&aring;ndhevingsmyndighetene&nbsp;&nbsp;&ndash; ved alvorlige grenseoverskridende saker &ndash; skal kunne ilegge &oslash;konomiske sanksjoner p&aring; opp til fire prosent av den n&aelig;ringsdrivendes &aring;rlige omsetning, foreslo&nbsp;Forbrukertilsynet og Forbrukerr&aring;det &aring; g&aring; lenger enn direktivforslaget, ved at h&aring;ndhevingsmyndighetene gis kompetanse til &aring; ilegge tilsvarende &oslash;konomiske sanksjoner i nasjonale saker.&nbsp;N&aelig;ringslivets Hovedorganisasjon var imidlertid negativ til &aring; innf&oslash;re et slikt &quot;minimums maksimumsniv&aring;&quot; for &oslash;konomiske sanksjoner, fordi de mener det ikke foreligger bevis for at felles grenseverdier som dette vil bidra til bedre etterlevelse av regelverket.</p>\r\n\r\n<p>Forslaget ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersp&oslash;rsm&aring;l 10. september 2018, og norsk posisjon ble deretter utarbeidet. Den norske posisjonen er gjenspeilet i&nbsp;E&Oslash;S EFTA-posisjonen om forslaget, som ble publisert 19. november 2018. For mer om dette, se punktet &quot;Andre opplysninger&quot; nedenfor.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Den vedtatte rettsakten har v&aelig;rt behandlet av Spesialutvalget for forbrukersp&oslash;rsm&aring;l som finner den E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</p>\r\n\r\n<p>Forslag til gjennomf&oslash;ring av moderniseringsdirektivet i norsk rett ble sendt p&aring; alminnelig h&oslash;ring 16. november 2020 med h&oslash;ringsfrist 17. februar 2021.</p>\r\n","draftno":38037,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>N&aelig;rmere om EU-kommisjonens forslag, nasjonal h&oslash;ring og norsk posisjon til det oppprinnelige forslaget</p>\r\n\r\n<p>EU-kommisjonen la 11. april 2018 frem forslagspakken <em>&quot;A New Deal for Consumers&quot;</em>. Den bestod&nbsp;av en meddelelse med visjoner for forbrukerpolitikken og to direktivforslag: direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser&nbsp;(COM(2018)184 og moderniseringsdirektivet COM(2018)185. Forslagspakken tok&nbsp;sikte p&aring; &aring; styrke forbrukervernet og sikre bedre konkurransevilk&aring;r for n&aelig;ringsdrivende. Dette skulle oppn&aring;s&nbsp;gjennom mer effektiv offentlig og privat h&aring;ndheving, innf&oslash;ring av nye forbrukerrettigheter og forenkling av regelverket.</p>\r\n\r\n<p><em>&quot;A New Deal for Consumers&quot;</em> bygget&nbsp;p&aring; evalueringer av sju direktiver (direktiv 2005/29/EF, direktiv 98/6/EF, direktiv 2006/114/EF, dirketiv 2009/22/EF, direktiv 99/44/EF,&nbsp;direktiv 93/13/E&Oslash;F og direktiv 2011/83/EU).</p>\r\n\r\n<p>EU-kommisjonens evalueringer viste at det E&Oslash;S-baserte forbrukerregelverket fungerer bra s&aring; lenge det h&aring;ndheves skikkelig. Dette gjelder ogs&aring; i dagens digitale verden. Samtidig kan regelverket forbedres p&aring; f&oslash;lgende hovedpunkter: (1) Kunnskapen om regelverket b&oslash;r styrkes, b&aring;de blant forbrukere og n&aelig;ringsdrivende, (2) offentlige myndigheter b&oslash;r gis bedre virkemidler for &aring; h&aring;ndheve regelverket og (3) det b&oslash;r bli enklere for forbrukere &aring; f&aring; det de har krav p&aring; ved hjelp av bedre muligheter for privat h&aring;ndheving av regelverket. Se E&Oslash;S-notatet <em>&quot;Evaluering av EUs forbruker- og markedsf&oslash;ringslovgivning&quot;</em> for n&aelig;rmere informasjon.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Forslaget til &quot;<em>direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser&quot;</em> er omtalt i eget E&Oslash;S-notat <em>(Forslag til europaparlaments- og r&aring;dsdirektiv om adgang til &aring; bringe inn saker for &aring; ivareta forbrukernes kollektive interesser og om opphevelse av direktiv 2009/22/EF)</em>.</p>\r\n\r\n<p>Hovedtrekkene i norske myndigheters posisjon til direktivforslaget er inntatt i en E&Oslash;S EFTA-posisjon som ble publisert av EFTA-sekretariatet 19. november 2018, se: <a href=\"https://www.efta.int/sites/default/files/documents/eea/eea-efta-comments/2018/eea-efta-comment-better-enforcement-and-modernisation-of-eu-consmumer.pdf\">https://www.efta.int/sites/default/files/documents/eea/eea-efta-comments/2018/eea-efta-comment-better-enforcement-and-modernisation-of-eu-consmumer.pdf</a>.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Den norske posisjonen presenteres i det f&oslash;lgende:</p>\r\n\r\n<p><strong>1) </strong>F&oslash;lgende nye bestemmelser er foresl&aring;tt for &aring; sikre <em>mer proporsjonale, effektive og avskrekkende sanksjoner </em>for brudd p&aring; de fire direktivene som ber&oslash;res av <em>&quot;omnibus-forslaget&quot;</em> (se <em>&quot;omnibus-forslaget&quot; </em>artikkel 1(5), 2(10), 3 og 4, som inneholder likelydende forslag til sanksjonsbestemmelser):</p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li>Felles ikke-utt&oslash;mmende kriterier for vurdering av om &oslash;konomiske sanksjoner skal ilegges og for utm&aring;ling.</li>\r\n\t<li>Der &oslash;konomiske sanksjoner ilegges, skal den n&aelig;ringsdrivendes &aring;rlige omsetning, nettofortjeneste, samt eventuelle &oslash;konomiske sanksjoner ilagt i andre land inng&aring; blant utm&aring;lingskriteriene.</li>\r\n\t<li>Ved alvorlige grenseoverskridende saker (som definert i forordning 2017/2394/EU om h&aring;ndheving av forbrukervernregler) skal det kunne ilegges sanksjoner p&aring; opp til 4% av den n&aelig;ringsdrivendes &aring;rlige omsetning i landet. Landene st&aring;r fritt til &aring; g&aring; h&oslash;yere enn 4%.</li>\r\n\t<li>Forbrukernes kollektive interesser skal vektlegges ved fordeling av innkomne midler fra sanksjoner.</li>\r\n</ul>\r\n\r\n<p>Norske myndigheter er enige med de h&oslash;ringsinstansene som er positive til forslaget om felles kriterier for vurderinger av om &oslash;konomiske sanksjoner skal ilegges, og for utm&aring;ling av disse. Det vil v&aelig;re positivt med en likere tiln&aelig;rming mellom EU/E&Oslash;S-landene til forholdet mellom alvorlighetsgrad i overtredelse og bruk av sanksjoner. Dette vil kunne gi &oslash;kt forutberegnelighet for n&aelig;ringsdrivende Kriteriene som er listet opp i direktivforslaget (andre ledd, litra (a) til (g) i de foresl&aring;tte bestemmelsene om sanksjoner) ser for &oslash;vrig ut til &aring; tilsvare de kriteriene som typisk legges til grunn etter norsk rett i dag. &nbsp;&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Norske myndigheter er ogs&aring; positive til &aring; la den n&aelig;ringsdrivendes &aring;rlige omsetning, nettofortjeneste, samt eventuelle &oslash;konomiske sanksjoner ilagt i andre land inng&aring; blant utm&aring;lingskriteriene ved utm&aring;ling av &oslash;konomiske sanksjoner. Dette kan bidra til bedre proporsjonalitet, ved at st&oslash;rre virksomheter kan ilegges h&oslash;yere sanksjoner enn mindre virksomheter. Dette kan medf&oslash;re mer avskrekkende sanksjoner og dermed f&aelig;rre regelverksbrudd, noe som vil v&aelig;re positivt b&aring;de for forbrukere og lovlydige n&aelig;ringsdrivende.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Forslaget om &aring; innf&oslash;re et felles &quot;minimumstak&quot; p&aring; 4% av den n&aelig;ringsdrivendes &aring;rlige omsetning ved alvorlige grenseoverskridende saker kan ogs&aring; bidra til et mer avskrekkende regelverk. Vi mener det er positivt at direktivforslaget inneholder en klar definisjon av slike saker, ved at det henvises til de nylig fastsatte bestemmelsene i forordning 2017/2394/EU om h&aring;ndheving av forbrukervernregler. Dersom dette forslaget skal gjennomf&oslash;res i Norge, m&aring; det imidlertid avklares hvilken prosentsats man skal legge seg p&aring; som maksimumsniv&aring; for alvorlige grenseoverskridende saker (direktivforslaget krever som et minimum at aktuelle myndigheter skal ha muligheten til &aring; ilegge &oslash;konomiske sanksjoner p&aring; 4% av den n&aelig;ringsdrivendes &aring;rlige omsetning, men hvert land st&aring;r fritt til &aring; sette dette &quot;minimumstaket&quot; h&oslash;yere).</p>\r\n\r\n<p>Norske myndigheter er ogs&aring; positive til forslaget fra Forbrukertilsynet og Forbrukerr&aring;det om &aring; g&aring; lenger enn direktivforslaget, ved &aring; gi norske h&aring;ndhevingsmyndigheter kompetanse til &aring; ilegge &oslash;konomiske sanksjoner ogs&aring; i nasjonale saker med et felles &quot;minimumstak&quot; regnet i forhold til den n&aelig;ringsdrivendes &aring;rlige omsetning. Dette fordi det virker fornuftig at regelverket skal virke like preventivt for overtredelser i Norge som for grenseoverskridende regelverksbrudd. Det er liten grunn til at norske forbrukere og seri&oslash;se n&aelig;ringsdrivende skal ha svakere vern ved nasjonale saker. Det kan ogs&aring; virke enklere for h&aring;ndhevingsmyndighetene &aring; forholde seg til ett sett med kriterier for utm&aring;ling av sanksjoner uavhengig av overtredelsens geografiske omfang.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Norske myndigheter er derimot skeptiske til forslaget om at landene skal ta hensyn til forbrukernes kollektive interesser n&aring;r de bestemmer hvordan midler som kommer inn gjennom &oslash;konomiske sanksjoner skal fordeles. Dette virker prinsipielt sett fremmed for norsk forvaltningspraksis. I Norge er for &oslash;vrig forbrukermyndighetene finansiert gjennom offentlige budsjetter, slik at det ikke foreligger noe behov for at de skal motta midler fra &oslash;konomiske sanksjoner. En eventuell regel om dette kan ogs&aring; v&aelig;re prinsipielt betenkelig ved at myndighetsorganer vil kunne f&aring; egeninteresse i &aring; ilegge &oslash;konomiske sanksjoner.&nbsp;I tillegg kan det stilles sp&oslash;rsm&aring;l ved om eventuelle bestemmelser fastsatt p&aring; EU-niv&aring; om hvordan offentlige midler skal fordeles innad i Norge vil falle utenfor E&Oslash;S-avtalens virkeomr&aring;de. Dette standpunktet er inntatt i E&Oslash;S EFTA-posisjonen. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Forslaget om at landene skal ta hensyn til forbrukernes kollektive interesser n&aring;r de bestemmer hvordan midler som kommer inn gjennom &oslash;konomiske sanksjoner skal fordeles, er for &oslash;vrig identisk med tilsvarende forslag i artikkel 14 i forslaget til &quot;<em>direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser&quot;, </em>se eget E&Oslash;S-notat om dette forslaget. Det kan derfor virke fornuftig &aring; vurdere disse bestemmelsene samlet.</p>\r\n\r\n<p><strong>2)</strong> Norske myndigheter er positive til forslaget om sikring av<em> rettigheter til individuelle bef&oslash;yelser (som erstatning og heving av kontrakt) ved brudd p&aring; direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF). </em>Dette direktivet var i utgangspunktet bare ment &aring; regulere h&aring;ndheving i det offentliges interesse, men vi er enige i funnene fra EU-kommisjonens evaluering av forbrukerregelverket om at direktivet i st&oslash;rre grad kan n&aring; sine form&aring;l om &aring; sikre et h&oslash;yverdig forbrukervern og &aring; bidra til et mer effektivt indre marked dersom det utvides til &aring; omfatte individuelle rettigheter for forbrukere som utsettes for urimelig handelspraksis (som for eksempel aggressiv og villedende markedsf&oslash;ring).</p>\r\n\r\n<p>I Norge er rettigheter til bef&oslash;yelser for forbrukere i dag lovfestet ved kj&oslash;p av varer (forbrukerkj&oslash;psloven), men basert p&aring; ulovfestede kontraktsrettslige prinsipper for de fleste typer av tjenester. Norske myndigheter st&oslash;tter de h&oslash;ringsinstansene som mener at en presisering i lovverket av at forbrukere som utsettes for urimelig handelspraksis har krav p&aring; bef&oslash;yelser vil gj&oslash;re disse rettighetene enklere tilgjengelig for forbrukerne og dermed kunne gj&oslash;re det enklere for dem &aring; gj&oslash;re krav p&aring; bef&oslash;yelser gjeldene. &nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Direktivforslaget er p&aring; dette punktet basert p&aring; minimumharmonisering, slik at hvert land i alle fall m&aring; sikre at forbrukere har mulighet til &aring; kreve heving av kontakt eller erstatning (dersom ingen kontrakt foreligger) n&aring;r de utsettes for brudd p&aring; regler som gjennomf&oslash;rer direktivet om urimelig handelspraksis. Norge st&aring;r derfor fritt til &aring; innf&oslash;re eller beholde ytterligere rettigheter til bef&oslash;yelser, og til &aring; fastsette vilk&aring;r for n&aring;r de enkelte bef&oslash;yelsene kan gj&oslash;res gjeldende (som for eksempel at heving av kontrakt bare skal kunne kreves hvis en mangel ikke er uvesentlig). Vi er positive til dette utgangspunktet, som vil gj&oslash;re det mulig &aring; kodifisere gjeldende norske bestemmelser n&aring;r individuelle bef&oslash;yelser etter direktivet om urimelig handelspraksis skal presiseres i norsk rett.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Norske myndigheter mener imidlertid at teksten i direktivforslaget b&oslash;r gj&oslash;res mer presis, slik at ordlyden tydeligere gir uttrykk for at nasjonale myndigheter selv kan bestemme om andre rettigheter enn de som inng&aring;r i forslaget skal gj&oslash;res tilgjengelige for forbrukere og om det skal gjelde vilk&aring;r for anvendelse av disse rettighetene. I E&Oslash;S EFTA-posisjonen oppfordres de europeiske lovgivende organene til &aring; endre direktivforslaget i tr&aring;d med dette.&nbsp;&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>3)&nbsp;</strong>Norske myndigheter er positive til forslaget til nye <em>informasjonskrav for online markedsplasser.</em> Vi st&oslash;tter form&aring;let om &aring; gj&oslash;re det enklere for forbrukere &aring; forst&aring; forhold rundt kontraktinng&aring;elsen, som blant annet hvilke kriterier online markedsplasser bruker for &aring; rangere s&oslash;keresultater og om selgere er n&aelig;ringsdrivende eller forbrukere.</p>\r\n\r\n<p>Norske myndigheter er positive til at begrepet &quot;online markedsplasser&quot; er klart definert i forslaget (tjenesteytere som tilbyr forbrukere muligheten til &aring; inng&aring; kontrakter med n&aelig;ringsdrivende online, se forslagets artikkel 2(1)(19)). &nbsp;&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Norske myndigheter st&oslash;tter Forbrukertilsynet forslag til tekniske forbedringer av denne delen av forslaget. Det er fornuftig at informasjonsplikter som er relevante p&aring; markedsf&oslash;ringsstadiet inntas i direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF), som regulerer denne delen av n&aelig;ringsdrivende-til-forbruker-transaksjoner. Vi mener imidlertid at det kan v&aelig;re fornuftig &aring; la disse informasjonskravene inng&aring; i forbrukerrettighetsdirektivet (2011/83/EU), i tr&aring;d med direktivforslaget, men samtidig ogs&aring; innta dem i direktivet om urimelig handelspraksis. Dette fordi de samme opplysningene b&aring;de kan v&aelig;re relevante p&aring; markedsf&oslash;rings- og det pre-kontraktuelle stadiet (det sistnevnte reguleres av forbrukerrettighetsdirektivet.</p>\r\n\r\n<p>I E&Oslash;S EFTA-posisjonen oppfordres de europeiske lovgivende organene til &aring; endre direktivforslaget i tr&aring;d med dette.&nbsp;&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>4)</strong> Norske myndigheter er positive til forslaget om &aring;<em> forby skjult reklame i online s&oslash;ketjenester</em>.</p>\r\n\r\n<p>Forslaget inneb&aelig;rer at hvis en n&aelig;ringsdrivende har betalt en s&oslash;kemotor for &aring; f&aring; sine tilbud fremtredende plassert blant s&oslash;keresultatene, vil s&oslash;kemotoren i fremtiden m&aring;tte opplyse om dette. Norske myndigheter st&oslash;tter imidlertid Forbrukertilsynets innspill om at dette forslaget burde g&aring; lenger, ved ogs&aring; &aring; omfatte skjult reklame ogs&aring; i andre digitale kanaler enn s&oslash;kemotorer, herunder blogger og sosiale media.</p>\r\n\r\n<p>For ordens skyld vil vi p&aring;peke at denne bestemmelsen i direktivforslaget i alle tilfelle vil ha et bredere anvendelsesomr&aring;de enn forslaget omtalt i punkt 3 ovenfor (om informasjonskrav til online markedsplasser), ettersom det sistnevnte er avgrenset til online markedsplasser der forbrukere kan inng&aring; kontrakter med n&aelig;ringsdrivende.</p>\r\n\r\n<p>I E&Oslash;S EFTA-posisjonen oppfordres de europeiske lovgivende organene til &aring; endre direktivforslaget i tr&aring;d med Forbrukertilsynets forslag.</p>\r\n\r\n<p><strong>5) </strong>Norske myndigheter st&oslash;tter ikke forslagene til <em>endringer i angreretten for nettkj&oslash;p og kj&oslash;p utenfor fast utsalgssted</em>.</p>\r\n\r\n<p>Forbrukertilsynet og Forbrukerr&aring;det advarer mot disse endringene, som de mener ikke er begrunnet i reelle behov hos n&aelig;ringsdrivende og som vil redusere en av de mest sentrale forbrukerrettighetene. Departementet er kjent med at mange europeiske forbrukermyndigheter og -representanter deler de bekymringene Forbrukertilsynet og Forbrukerr&aring;det gj&oslash;r gjeldende p&aring; dette punktet. Europaparlamentets Komit&eacute; for det indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO) ga, i en h&oslash;ring om direktivforslaget 3. september 2018, ogs&aring; klart uttrykk for at den ikke st&oslash;tter forslagene til endringer i angreretten.</p>\r\n\r\n<p>P&aring; den annen side er flertallet av de norske h&oslash;ringsinstansene som uttalte seg om disse endringsforslagene positive, og mener de kan bidra til en bedre balanse mellom n&aelig;ringsdrivendes og forbrukeres rettigheter og plikter (Advokatforeningen, Hovedorganisasjonen Virke, Direktesalgsforbundet, Markedsr&aring;det/Forbrukerklageutvalget, Norges Bilbransjeforbund og N&aelig;ringslivets Hovedorganisasjon).</p>\r\n\r\n<p>Norske myndigheter legger vekt p&aring; at EU-kommisjonen p&aring; gjentatte foresp&oslash;rsler fra medlemsland og forbrukerorganisasjoner ikke har kunnet fremskaffe data som underbygger at det er et generelt problem for n&aelig;ringsdrivende at forbrukere misbruker angreretten ved &aring; bruke varer kj&oslash;pt over nett og utenfor fast utsalgssted mer enn n&oslash;dvendig for &aring; pr&oslash;ve dem ut. I tillegg mener vi at forbrukere kan oppfatte den foresl&aring;tte endringen som en svekkelse av forbrukervernet.</p>\r\n\r\n<p>P&aring; denne bakgrunn g&aring;r norske myndigheter mot de foresl&aring;tte endringene i angreretten. I E&Oslash;S EFTA-posisjonen oppfordres de europeiske lovgivende organene til &aring; revurdere denne delen av direktivforslaget.&nbsp;&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>6)</strong> Norske myndigheter st&oslash;tter forslaget om &aring; utvide virkeomr&aring;det for forbrukerrettighetsdirektivet (2011/83/EU), slik at det ogs&aring; skal gjelde for <em>digitale tjenester der forbrukeren ikke betaler med penger</em>.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>En slik utvidelse vil inneb&aelig;re at forbrukere f&aring;r krav p&aring; informasjon f&oslash;r avtaler om digitale tjenester inng&aring;s og angrerett p&aring; 14 dager for slike avtaler. Det vil ogs&aring; stilles enkelte formelle krav til avtalen. Disse endringene vil inneb&aelig;re at forbrukere f&aring;r tilsvarende beskyttelse ved kontakter for digitale tjenester der forbrukerne m&aring; oppgi personopplysninger for &aring; f&aring; tilgang til tjenestene, som for tilsvarende kontrakter der forbrukerne betaler et vederlag i penger.&nbsp;&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Vi vil for ordens skyld p&aring;peke at personopplysninger er definert p&aring; samme m&aring;te som i den nye personvernforordningen GDPR (forordning (EU) 2016/679 (se artikkel 2(1) f&oslash;rste punkt i <em>&quot;omnibus-forslaget&quot;</em>). Det har ogs&aring; v&aelig;rt et form&aring;l for EU-kommisjonen &aring; sikre at de nye reglene om digitale tjenester i forbrukerrettighetsdirektivet samsvarer med EU-kommisjonens forslag til nytt direktiv om digitalt innhold (COM(2015) 634). Definisjonen av &quot;digital tjeneste&quot; (se artikkel 2(1)(d) andre og tredje punkt i <em>&quot;omnibus-forslaget&quot;</em>, som vil bli ny artikkel 2(17) og 2(18) i forbrukerrettighetsdirektivet). &nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Norske myndigheter er positive til at forbrukerbeskyttelsen under forbrukerrettighetsdirektivet utvides til ogs&aring; &aring; omfatte digitale tjenester der forbrukeren ikke betaler et vederlag i penger. Det er ogs&aring; positivt at relevante direktiver blir best mulig samkj&oslash;rt, slik at overlapp og fortolkningsproblemer lettere kan unng&aring;s. I dette tilfellet gjelder dette samspillet mellom den nye personvernforordningen GDPR, forslag til nytt direktiv om digitalt innhold og forbrukerrettighetsdirektivet. Dette standpunktet er inntatt i E&Oslash;S EFTA-posisjonen. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>\r\n","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Moderniseringsdirektivet ble vedtatt 27. november 2019 og publisert 18. desember 2019.</p>\r\n\r\n<p>Etter direktivets artikkel 7 m&aring; medlemsstatene vedta nasjonale regler som gjennomf&oslash;rer direktivets bestemmelser senest den 28. november 2021, og reglene m&aring; tre i kraft senest den 28. mai 2022.</p>\r\n\r\n<p>Barne- og familiedepartementet sendte 16. november 2020 et h&oslash;ringsnotat med forslag til gjennomf&oslash;ring av moderniseringsdirektivet i norsk rett p&aring; alminnelig h&oslash;ring. I h&oslash;ringsnotatet ble det foresl&aring;tt lovendringer i markedsf&oslash;ringsloven, angrerettloven, avtaleloven, pakkereiseloven og tjenesteloven. H&oslash;ringsfristen var 17. februar 2021. Barne- og familiedepartementet arbeider n&aring;&nbsp;med &aring; f&oslash;lge opp h&oslash;ringen gjennom en lovproposisjon med endelig forslag til gjennomf&oslash;ring av direktivet.&nbsp;Det er forel&oslash;pig ikke bestemt n&aring;r et lovforslag vil presenteres for Stortinget. Ikrafttredelse av norske regler f&oslash;r 2023 er ikke realistisk, men departementet&nbsp;jobber med &aring; f&aring; p&aring; plass nasjonale bestemmelser s&aring; snart som mulig.</p>\r\n","valuation":"<p>Direktivet er E&Oslash;S-relevant og ble ved E&Oslash;S-komiteens beslutning nr. 69/2021 av 5.februar 2021 innlemmet i E&Oslash;S-avtalens vedlegg XIX (forbrukervern). Beslutningen om &aring; ta direktivet inn i E&Oslash;S-avtalen ble tatt med forbehold om Stortingets samtykke.&nbsp;Moderniseringsdirektivet gj&oslash;r endringer i fire forbrukerverndirektiver som allerede er gjennomf&oslash;rt i norsk rett og vil styrke forbrukervernet.&nbsp;<!--EndFragment--></p>\r\n\r\n<p><!--EndFragment--></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\nInnholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":true,"article103Specified":true,"articleType":"Direktiv","articleno":"2019/2161","basisArticleno":"93/13/EEC, 98/6/EC, 2005/29/EC, 2011/83/EU","celexno":"32019L2161","changed":"2022-06-13T13:53:55.39","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":38037,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg XIX. Forbrukervern","eeaAttachmentChapter":null,"eeaAttachmentChapterIndex":0,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":24,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2021-02-17T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 93/13/EEC, Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council, Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council as regards better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules","established":"2018-05-24T13:28:12","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Parlament og Råd","journalLink":"https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj ","komLink":"http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0185&from=EN","komno":"KOM(2018)185","lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":"https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0090(COD)&l=en ","otherLink":"http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=620435","partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":null,"pubno":29501,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":"https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---eu-kommisjonens-forslag-til-direktivendringer-om-a-new-deal-for-consumers/id2604251/?expand=horingssvar","reviewLetterLink":"https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---eu-kommisjonens-forslag-til-direktivendringer-om-a-new-deal-for-consumers/id2604251/","reviewedSu":"2020-03-05T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Moderniseringsdirektivet ","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":"2021-11-28T00:00:00","startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2020-11-16T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2020-01-08T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2020-04-29T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2020-03-18T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Forbrukerspørsmål","suId":3,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU hva angår bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernlovgivning ","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2022-06-13T14:16:29.41","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":38037,"pubnoSpecified":true},"suName":"Forbrukerspørsmål","xoName":"Marc Stuppi"}