Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny ECM forordning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/779 av 16. mai 2019 om nærmere bestemmelser om en ordning for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøy i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 [...]

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/779 of 16 May 2019 laying down detailed provisions on a system of certification of entities in charge of maintenance of vehicles pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council [...]

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forordningen er en del av den tekniske pilaren i den fjerde jernbanepakken og ble vedtatt 16. mai 2019.

Rettsakten har vært vurdert under skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for transport der berørte departementer er representert. Spesialutvalget konkluderte rettsakten EØS-relevant og akseptabel 6. desember 2019.

Sammendrag av innhold

Det har over en viss tid vært diskutert å utvide dagens ECM-forordning (forordning (EU) 445/2011) som kun gjelder godsvogner til å gjelde også for jernbanemateriell for persontrafikk. I denne nye forordningen er virkeområdet utvidet til å gjelde alle jernbanekjøretøy på nettet.

Forskrift 19. desember 2016 nr. 1846 om kjøretøy på jernbanenettet (kjøretøyforskriften) §19 krever at alle kjøretøy som skal brukes på jernbanenettet har tilordnet seg en enhet med ansvar for vedlikehold. Enheten skal registreres i kjøretøyregisteret. Kravet er at en virksomhet som skal ha ansvar for vedlikehold (på godsvogner) må være sertifisert (certificate for entity in charge of maintenance, «ECM certificate»).

Slik forordningen er utformet kan medlemsstatene velge å kreve at sertifiseringsorganet skal være akkreditert, det kan utpekes av medlemsstaten, eller nasjonale tilsynsmyndigheter (NSA) kan sertifisere ECM. Det følger av dagens ECM-forskrift § 2 (forskrift 8. mai 2012 nr. 409 om vedlikehold av godsvogner på det nasjonale jernbanenettet) at sertifiseringsorganet må være akkreditert av Norsk akkreditering eller annet akkrediteringsorgan som er signatar til den multilaterale avtalen til samarbeidsorganet for alle akkrediteringsorgan i Europa (EAs MLA).

En ECM skal ha ansvaret for følgende funksjoner:

  • En ledelsesfunksjon som skal overvåke og koordinere vedlikeholdsfunksjonene, og sikre at kjøretøyet er i driftssikker stand
  • En funksjon for utvikling av vedlikehold som er ansvarlig for å styre vedlikeholdsdokumentasjonen
  • En funksjon for styring av flåtevedlikehold, bl.a. når kjøretøyet skal ut av bruk for vedlikehold og når den kan settes inn i bruk igjen
  • En funksjon for leveranse av nødvendig teknisk vedlikehold av kjøretøyet

ECM må utøve ledelsesfunksjonen selv, men kan sette ut de øvrige funksjonene til andre. I så fall har ECM likevel ansvaret for at kriteriene for sertifiseringen er oppfylt.

Den nye forordningen som ERA har jobbet frem erstatter tidligere forordning (EU) 445/2011. Alle kjøretøy som skal brukes på jernbanenettet skal være tilordnet en sertifisert ECM. For jernbaneforetak som driver godstrafikk innebærer dette krav om sertifisert ECM for trekkraftkjøretøy i tillegg til godsvogner.

For jernbaneforetak som driver persontrafikk vil sertifiseringskravet være nytt.

Ovennevnte krav til funksjoner hos ECM ligger nå som artikkel 14 i det nye sikkerhetsdirektivet (2016/798). Kravene til funksjoner er imidlertid identisek med de som gjelder etter tidligere ECM-forordning. Det samme gjelder hva ECM må utøve selv, og hva som kan settes ut til andre. Dersom ECM setter ut noen av funksjonene, vil det være frivillig å sertifisere disse, f.eks vedlikeholdsverkstedet, men ECM må uansett sikre seg at kravene til disse funksjonene oppfylles.

Ny forordning/det nye sikkerhetsdirektivet åpner i likhet med den gjeldende at sertifiseringen av ECM kan gjennomføres av et akkreditert sertifiseringsorgan, slik som ordningen er i Norge i dag.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gjennomføres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For jernbaneforetak som driver godstrafikk antas det at konsekvensene av en utvidelse av sertifiseringskravet til også å gjelde ECM for trekkraftkjøretøy blir små. Det antas at utvidelsen vil medføre mindre ekstrakostnader for disse.

Jernbaneforetak som driver persontrafikk, og som i dag har ECM som ikke er sertifisert, antas å få noe mer kostnader. ECM som sertifiseres antas å måtte belaste sine kostnader for sertifisering videre til kundene.

Sakkyndige instansers merknader

Høringsinstansene uttrykker bekymring for kostnadene ved et eventuelt krav om akkreditering.

Vurdering

Kravene er kjent i bransjen. Det er imidlertid skissert et behov for å klargjøre de forskjellige rollene i forordningen. Dette vil det være et behov å informere nærmere om.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/779
Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/798
Celexnr.: 32019R0779

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.03.2019
Frist returnering standardskjema: 05.03.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.12.2018
Høringsfrist: 21.01.2019
Frist for gjennomføring:
Til toppen