Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 om prissammenlikning på alternativt drivstoff - utsatt søknadsdato

Kommisjonens gjennomførings forordning (EU) 2020/858 av 18 juni 2020 endring av gjennomførings forordning (EU) 2018/732 om utsatt frist for søknadsdato

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/858 of 18 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/732 as regards postponing its date of application

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.09.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 18. juni 2020

Sammendrag av innhold

Innen EU er det etabert et program for å støtte medlemslandene ved etableringen av informasjon for prissammenlikning av alternativt drivstoff. Hensikten med etableringen av programmet er å legge til rette for en mest mulig harmonisert presentasjon av informasjonen på fyllestasjoner. Som følge av Cpvid-19 har arbeidet med felles anbefaling blitt forsinket. Dessuten vil også det fysiske arbeidet som må gjøres på stasjonene bli forsinket for å overholde smittevern kravene. Som følge av disse forhold er søknadsdato for gjennomføringsforordning 2018/732 utsatt med 6 mnd til 7.12.2020

I tillegg til utsatt søknadsfrist presiseres at hvert land bestemmer hvilke bilsegmenter prisammenlikningen skal gjøres for og på hvilke stasjoner. Små og mellom store stasjoner bør unntas kravet om prisinformasjon. Dessuten understrekes at ulike former for online informasjon, f.eks ulike apper, ikke kan erstatte informasjon på fyllestasjonene. Informasjon på posters, skjermer og enkle oppslag anbefales.

Merknaders
Rettslige konsekvenser

Gjennomførinsgforordningen tas inn i norske rett samtidig med forordning 2018/732 vd endring i prisopplysningsforskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konsekvensene for private følger av 2018/732. Med klargjøringen av hvilke stasjoner som bør omfattes vil de økonomiske konsekvensene bli noe mindre for private ved at små og mellomstore sttasjoner utelates.

Sakkyndige instansers merknader

Har ikke vært på høring

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/858
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2014/94 (EU)
Celexnr.: 32020R0858

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.06.2020
Frist returnering standardskjema: 14.10.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: