Forlengelse av regelverk for koronasertifikat

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om endring av forordning (EU) 2021/953 om et rammeverk for utstedelse, verifisering og aksept av interoperable covid-19-vaksinasjons-, test- og gjenopprettingssertifikater (EU's digitale koronasertifikat) for å lette fri bevegelse under covid-19-pandemien

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2021/953 on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.06.2022

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg X. Generelle tjenster

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rådet og Parlamentet kom 13. juni 2022 til en overordnet politisk enighet om å forlege forordningen som hjemler EUs digitale koronasertifikat. COVID-19: Council and European Parliament reach a provisional political agreement to extend the regulation establishing the EU digital COVID certificate - Consilium (europa.eu)

Sammendrag av innhold

Forordning om å etablere EUs digitale COVID-sertifikat vil bli forlenget med ett år, frem til 30 juni 2023. Utvidelsen av forordningen vil sikre at EU-reisende så vel som de fra tredjeland som er tilknyttet ordningen, kan fortsette å bruke sitt digitale EU-sertifikat for reiser innenfor unionen. Hvis situasjonen tilsier det, kan forordning oppheves tidligere. 

I tillegg til forlengelsen vil:

  1. kommisjonen plikte å levere en detaljert rapport innen 31.12.2022. Denne rapporten kan ledsages av lovforslag for å muliggjøre en ny vurdering av behovet for å oppheve eller vedlikeholde sertifikatet, avhengig av utviklingen i helsesituasjonen;
  2. vaksinasjonssertifikater skal gjenspeile alle administrerte doser; uavhengig av medlemslandet der vaksinasjonen ble gitt;
  3. muligheten til å utstede gjenopprettingssertifikat basert på en antigentest;
  4. utvide autoriserte antigentester som brukes til å kvalifisere for et COVID-19-sertifikat;
  5. tillate at vaksinasjonssertifikater utstedes til personer som deltar i kliniske studier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endring av smittevernloven kapittel 4A. https://lovdata.no/LTI/lov/2022-06-17-55 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Koronasertifikatet bygger på de eksisterende løsningene på helsenorge.no, og på smittevernregistrene i Folkehelseinstituttet, herunder MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) og SYSVAK (Nasjonalt vaksinasjonsregister). Hjemlene har i seg selv ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

I forbindelse med Stortingets behandling av Prop.202 S (2020–2021) ble det bevilget 138 mill. kroner til utvikling, drift og forvaltning av koronasertifikat for 2021. Det ble vist til at etableringen av koronasertifikatet vil være midlertidig. I Prop.51 S (2021–2022) ble det bevilget 170 mill. kroner i beredskapskostnader til Folkehelseinstituttet til å håndtere pandemien første halvår, herav håndtering av koronasertifikatet ut juni 2022. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag om bevilgning til koronasertifikat ved behov.

Dersom koronasertifikat tas i bruk som erstatning for mer inngripende smitteverntiltak, kan de samfunnsøkonomisk gevinstene bli betydelige.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forslaget anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Prop. 92 L (2021-2022): Prop. 92 L (2021–2022) - regjeringen.no

Innst. 415 L (2021-2022): Innstilling (stortinget.no)

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.: KOM(2022)50
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart: 11.02.2022
Høringsfrist: 04.03.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker