Prop. 92 L (2021–2022)

Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A. Departementet foreslår også en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat i § 4A-2 andre ledd.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget