Nye tiltak i handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt.

De siste årenes arbeid mot radikalisering har båret frukter. Blant annet viser Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til bedring på enkelte områder. For å hindre at denne positive trenden snur, er det avgjørende at det forebyggende arbeidet fortsatt prioriteres høyt.

Arbeidet med å identifisere behov for nye tiltak og med å utvikle eksisterende og nye tiltak innen forebygging av radikalisering, er løpende. Høsten og vinteren 2016 har det blitt gjennomført et systematisk og omfattende arbeid med videreutvikling av tiltak i handlingsplanen. Arbeidet har hatt en bred involvering, med innspill fra flere kommuner, forskere og representanter fra frivillig sektor. I tillegg har departementene som arbeider med videreutvikling av handlingsplanen og deres underliggende virksomheter, deltatt.

Regjeringen ga i regjeringskonferansen 16. februar 2017 sin tilslutning til flere nye tiltak i handlingsplanen. Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet er ansvarlig for implementering av tiltakene.  

Nye tiltak som har blitt utviklet gjennom 2016

Kurstilbud til ledere i trossamfunn, idrettslag og andre frivillige organisasjoner

Ansvarlig departement: KUD i samarbeid med JD

Kulturdepartementet vil opprette et kurstilbud til ledere i trossamfunn, idrettslag og andre frivillige organisasjoner med særlig fokus på radikalisering og voldelig ekstremisme. Målet er at blant annet å gi kursdeltakerne en innføring i problematikken, samt sette dem i stand til å gjenkjenne tidlige bekymringstegn og håndtere en bekymring om radikalisering. 

Informasjon til ledere i tros- og livssynsamfunn om radikalisering og voldelig ekstremisme

Ansvarlig departement: KUD

Kulturdepartementet skal, med bakgrunn i det pågående arbeidet med en helhetlig lov for tros- og livssynsamfunn, videreutvikle forstanderveilederen for trossamfunn med informasjon om handlingsplanen, samt veilederen for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Samarbeid med familievernkontorene

Ansvarlig departement: BLD

Familievernkontorene er et lavterskeltilbud som skal hjelpe alle familier i krise. Familievernet kan derfor spille en supplerende rolle i samarbeid med kommunene i det forebyggende arbeidet med familier som opplever at en eller flere medlemmer står i fare for å bli radikalisert. Familievernet vil også kunne redusere belastningene for familier der noen allerede har blitt radikalisert. Erfaringene fra samarbeidsprosjekt mellom Enerhaugen familievernkontor og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om å øke kjennskapen til radikaliseringstematikk i familievernet, vil tas med i det videre arbeidet.

Rådsfunksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren

Ansvarlig departement: KD

Kunnskapsdepartementet vil etablere en rådsfunksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren. Funksjonen vil primært ha deltakelse fra universitets- og høyskolesektoren, men fagskoler, folkehøgskoler og Utdanningsdirektoratet vil også være representert. Rådet skal blant annet arbeide med tiltak for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme innenfor høyere utdanning.

Styrket samarbeid ved løslatelse fra fengsel

Ansvarlig departement: JD

Samarbeidet mellom kriminalomsorgen, kommunene, det ordinære politiet og PST skal styrkes ytterligere. Dette for å sikre en god håndtering ved løslatelse av individer det er knyttet en bekymring til.

Samarbeid med asylmottak

Ansvarlig departement: JD

Samtlige politidistrikt skal etablere eller videreutvikle gode samarbeidsstrukturer mellom asylmottak, kommune og politi, for å legge til rette for informasjonsutveksling og bevisstgjøringsarbeid innen forebygging av radikalisering.

Kompetanseheving av ansatte i kriminalomsorgen

Ansvarlig departement: JD

Vi vet at radikaliserte personer er fengslet i Norge, og at det er en fare for at disse kan radikalisere andre innsatte. Kriminalomsorgen har derfor etablert flere kompetansehevingstiltak for sine ansatte. En håndbok ble lansert i september 2016, og det skal etableres et e-læringsprogram. I tillegg har elleve ressurspersoner fått ansvar for kompetanseheving i kriminalomsorgen på regionalt og lokalt nivå. Disse skal dessuten bidra til samordning av nødvendige tiltak i forbindelse med løslatelse av risikoinnsatte.

Forslag om tap av statsborgerskap

Ansvarlig departement: JD

JD har sendt på høring forslag om tap av statsborgerskap ved straffbare handlinger eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Rettsstridig militær deltakelse i en væpnet konflikt i utlandet vil etter forslaget kunne medføre tap av norsk statsborgerskap.

Politiets patruljering på internett

Ansvarlig departement: JD

Kripos’ kompetanse om politiarbeid på internett skal tilføres politidistriktene slik at de kan drive forebyggende patruljering på nett.

Utvikling av nye tiltak 

Arbeidet med å utvikle nye tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme har ikke identifisert nye prioriteringsområder for planen. De gjeldende prioriteringsområder videreføres:

  1. Kunnskap og kompetanse,
  2. Samarbeid og koordinering,
  3. Forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og bidra til reintegrering,
  4. Forebygge radikalisering og rekruttering gjennom internett, og
  5. Internasjonalt arbeid.

Handlingsplanen hadde opprinnelig 30 tiltak, fordelt på flere av de berørte departementene. Mange av tiltakene er kvittert ut eller har blitt innlemmet i ordinær drift. Flere nye tiltak har blitt utviklet siden lanseringen av planen 2014.

Oppdatert status for alle tiltak publiseres jevnlig på disse sidene. Det tas sikte på å publisere en ny statusrapport i løpet av april. 

Se statusrapport fra november 2016

Departementene arbeider fremdeles videre med noen av forslagene som kom frem i innspillsrunden i 2016. Informasjon om ytterligere nye tiltak vil legges ut på radikalisering.no.

Det forebyggende arbeidet ble i 2016 ytterligere forsterket gjennom de to nye dokumentene Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer (2016) og Regjeringens handlingsplan mot antisemittisme.