Koronasituasjonen: Informasjon om karantenehotell

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell. Hovedregelen er at tilreisende til Norge plikter å gjennomføre karantenetiden på karantenehotell, men enkelte grupper er unntatt fra denne plikten.

Alle som kommer til Norge fra røde land må i karantene i 10 dager. Karantenetiden kan forkortes dersom personen dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt syv døgn etter ankomst. Personer som er i innreisekarantene, enten det er på karantenehotell eller i private hjem, kan kun oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre. Man kan ikke dra på jobb, på skole eller i barnehage, og man kan ikke bruke offentlig transport. Dette gjelder uansett om man er bosatt eller ikke i Norge.

Det ble den 26.03.2021 gjort flere endringer i reglene om karantenehotell. Hovedregelen er fremdeles at tilreisende til Norge plikter å gjennomføre karantenetiden på karantenehotell, men det ble gjort endringer i hvilke grupper som er unntatt fra denne plikten og hvor lenge de må oppholde seg på karantenehotell. Den viktigste endringen er at personer som er bosatt eller har fast bopel i Norge som returnerer til Norge etter unødvendig utenlandsreiser må på karantenehotell i hele karanteneperioden. Disse kan ikke lenger teste seg ut av karantenehotellet etter negativ test tatt tre døgn etter ankomst. I tillegg er det gitt nye unntak fra karantenehotell for personer som krysser grensen i forbindelse med avtalt samvær mellom barn og forelder, og for utenlandske diplomater.

Unntaket for barn og foreldre som skal gjennomføre samvær og unntaket for utenlandske diplomater trer i kraft 26. mars. De øvrige endringene trer i kraft fra midnatt natt til 29. mars. Plikt til å gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell gjelder etter dette ikke for:

 • De som kan dokumentere at de er bosatt i Norge, og har vært på en nødvendig reise (se mer info under). Karantene må gjennomføres i boligen eller på annet egnet oppholdssted det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. De som ikke kan dokumentere at reisen var nødvendig, må oppholde seg på karantenehotell.
 • De som kan dokumentere at de eier eller leier fast bopel i Norge hvor de kan gjennomføre karantenen i en egen boenhet med soverom, bad og kjøkken, og at reisen var nødvendig. De som leier bolig må ha en leiekontrakt med en varighet på minst 6 måneder.
 • Arbeids- og oppdragstagere der arbeids- eller oppdragsgiveren sørger for et egnet oppholdssted som før innreise er godkjent av Arbeidstilsynet. Det skal legges frem dokumentasjon for godkjenning ved innreise. For mer informasjon se: Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene (arbeidstilsynet.no).
 • De som kan dokumentere sterke velferdshensyn, og har et egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. De må ved innreise kunne fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller disse kravene fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon.
 • Foreldre og mindreårige barn som krysser grensen i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær
 • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger
 • Noen særskilte ordninger for sjåfører i langtransport, allierte militære avdelinger og arbeidstaker på fartøy i norsk havn.
 • Utenlandske diplomater som nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5 og sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurérer.

I tillegg kan personer som reiste ut fra Norge før 13. mars 2021 ved innreisen ha karantenen i egen bolig dersom de kan dokumentere at det foreligger sterke velferdshensyn som nevnt i § 5 andre ledd bokstav e. Hvordan sterke velferdshensyn skal forstås er nærmere beskrevet under.

Personer som oppholder seg på karantenehotell når endringene i covid-19-forskriften trer i kraft ved midnatt 29. mars, og som etter tidligere regler var unntatt plikten til opphold på karantenehotellet ved fremvisning av negativt testresultat tatt tidligst tre døgn etter ankomst, vil fremdeles være unntatt fra karantenehotell ved fremleggelse av slik negativ test.

Ektefeller, samboere eller deres felles barn kan oppholde seg på det samme stedet under karantenetiden, uten krav til enerom, dersom de reiser sammen til Norge og bor sammen i hjemlandet. 

Mer informasjon om hva som menes med de ulike begrepene:

Bosatt

Med «bosatt i Norge» menes personer som er folkeregistrert som bosatt i Norge.

Dokumentasjon: Å være bosatt i Norge kan eksempelvis dokumenteres ved å vise til opplysninger om registrert bosted hos Skatteetaten.

Studenter: Utenlandsstudenter som før studiene var bosatt i Norge, vil ofte fortsatt være folkeregistrert i Norge i studietiden. De anses da også som «bosatt» i Norge etter covid-19-forskriften. Også studenter i andre nordiske land skal anses som bosatt i Norge etter karantenereglene, selv om de er registrert med bosted i studielandet på grunn av nordiske særregler om folkeregistrering.

Utenrikstjenesten: Personer i utenrikstjenesten og deres hustandsmedlemmer regnes som bosatt i Norge uavhengig av deres opphold i utlandet. Det samme gjelder militært personell som er beordret til tjeneste i utlandet.

Ektefeller, samboere og barn

Det ble tidligere gjort unntak fra plikten til opphold på karantenehotell for personer som ved innreise kan dokumentere at de er gift med, samboer med eller har felles barn med noen som er bosatt i Norge. Dette unntaket er nå opphevet. Personer i denne gruppen vil nå kun være unntatt fra karantenehotell dersom det kan dokumenteres at et av de andre unntakene gjør seg gjeldende. Dette kan eksempelvis være dersom det foreligger sterke velferdshensyn for at man må besøke sin ektefelle i Norge, og ektefellen har et egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Et slikt sterkt velferdshensyn kan foreligge dersom ektefellen er alvorlig syk. Se nærmere beskrivelse av sterke velferdshensyn under. 

Mindreårige barn og foreldre som krysser grensen for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær, eller delt bosted etter barnelova og barnevernloven, er likevel unntatt fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell. Karantenen må gjennomføres på et egnet oppholdssted, men det stilles ikke krav om enerom, eget bad eller eget kjøkken. Den innreisende er i tillegg unntatt fra innreisekarantene i arbeids- eller skoletiden, men ikke i fritiden. Samværet kan likevel gjennomføres også i fritiden.

Dokumentasjon: At personen krysser grensen for å gjennomføre samvær mellom barn og forelder kan dokumenteres ved å fremlegge samværsavtale eller avtale om delt bosted.

Fast bopel

Med «fast bopel» menes personer som har sitt faste hjem i Norge, herunder personer som eier eller leier fast bolig i Norge. Forutsatt at de eier eller leier fast bolig i Norge vil dette også omfatte personer som flytter til landet, men som ikke enda har meldt flytting i folkeregisteret. Boligen skal ha en egen boenhet for den som er i karantene med soverom, bad og kjøkken. Det er ikke adgang for flere personer å dele en bolig etter dette unntaket, selv om det i utgangspunktet er flere som har leid en bolig sammen. Ektefeller, samboere og deres barn vil likevel kunne ha karantene sammen i en slik bolig, forutsatt at de bor sammen i hjemlandet og har reist sammen til Norge, jf. § 5 tredje ledd.

For at en leid bolig skal anses som en «fast bopel» stilles det krav om at leiekontrakten har en varighet på minst seks måneder. Fritidseiendommer vil ikke anses som «fast bopel» etter bestemmelsen ettersom disse normalt ikke er personens faste hjem.

Dokumentasjon: Eie- eller leieforhold må kunne dokumenteres ved innreise. Dette kan eksempelvis dokumenteres ved hjelp av skatteopplysninger, opplysninger om betaling av avgifter mv. eller informasjon fra grunnboken som viser at personen har eierskap til boligen. Det siste kan blant annet lastes ned fra kartverkets sider med innlogging på Altinn. Se nærmere informasjon https://seeiendom.kartverket.no/. For å dokumentere leieforhold kan det vises til leiekontrakt som har en varighet på minst 6 måneder.  

Nødvendig reise for personer bosatt eller med fast bopel i Norge

De som er bosatt eller har fast bopel i Norge er kun unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell dersom reisen er nødvendig. Med «nødvendig» reise menes arbeidsreiser, reiser fra studier i utlandet og andre reiser som er begrunnet i sterke velferdshensyn. Dersom det ikke kan dokumenteres at reisen er nødvendig må den innreisende oppholde seg på karantenehotell hele karantenetiden, eller inntil det kan dokumenteres negativt testresultat ved PCR-test tatt tidligst syv døgn etter ankomst.

Nødvendige arbeidsreiser:

For at arbeidsreisen kan anses som nødvendig må det kunne fremlegges en bekreftelse på dette fra arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende må det fremlegges bekreftelse fra oppdragsgiver. En bekreftelse fra landslaget, klubb eller lignende anses som tilstrekkelig dokumentasjon for toppidrettsutøvere som har vært på reise i forbindelse med sin idrett.

Reiser til og fra Norge regnes som nødvendig for personer som er bosatt i Norge, men som arbeider midlertidig i utlandet. Det samme gjelder for deres medfølgende husstandsmedlemmer. Dette vil for eksempel omfatte utstasjonerte utenrikstjenestemenn og forsvarsansatte som er beordret til tjeneste i internasjonal operasjon. Reiser til og fra Norge vil på samme måte anses som nødvendig for studenter som er bosatt i Norge, men som studerer i utlandet, og deres husstandsmedlemmer. Med husstandsmedlemmer menes ektefeller, samboere og barn. Kravet om at personene må være bosatt i Norge, gjelder også for husstandsmedlemmene, men det er etter denne bestemmelsen ikke et vilkår at husstandsmedlemmene reiser sammen med hovedpersonen. Husstandsmedlemmer til personer utsendt av norsk utenrikstjeneste anses som bosatt i Norge uavhengig av deres opphold i utlandet.

For personer som mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, som reiser mellom arbeidssted og bosted, stilles det ikke krav om at det kan dokumenteres at reisen var nødvendig. Disse kan gjennomføre karantenen i sin bolig eller på et annet egnet oppholdssted. Dersom personen eier eller leier bolig i Norge, men ikke er folkeregistrert i Norge, stilles det krav om at karantenen kan gjennomføres i en egen boenhet med soverom, bad og kjøkken. 

Nødvendige studiereiser:

Norske studenter i utlandet: Reiser til og fra Norge vil på samme måte som for arbeidsreiser anses som nødvendig for studenter som er bosatt i Norge, men som studerer i utlandet og deres husstandsmedlemmer. Kravet om at personene må være bosatt i Norge, gjelder også for husstandsmedlemmene.

Dokumentasjon: Dette kan dokumenteres ved studiebevis fra utenlandsk studiested.

Studiereiser ut av Norge for studenter ved norske studiesteder vurderes på samme måte som arbeidsreiser og kan anses som nødvendig dersom det bekreftes av studiestedet. 

Utenlandske studenter bosatt i Norge: Her gjelder kun unntaket fra opphold på karantenehotell dersom det foreligger sterke velferdshensyn, se beskrivelse under.

Reiser som er nødvendig av sterke velferdshensyn:

Sterke velferdshensyn vil eksempelvis være eget barns fødsel, besøk til nærstående som er alvorlig syk eller døende, eller deltakelse i begravelse eller bisettelse til nærstående. Et annet eksempel kan være reiser til utlandet for å motta nødvendig medisinsk behandling. Besøk til ektefelle, kjæreste eller andre nære relasjoner som ikke er alvorlig syk anses ikke som sterke velferdshensyn i denne sammenheng.

Dokumentasjon: For å dokumentere at det foreligger sterke velferdshensyn, kan det f.eks. benyttes en legeerklæring el. I de tilfellene der det ikke er mulig å få annen dokumentasjon, kan dokumentasjonskravet oppfylles ved en egenerklæring fra den reisende.

Arbeidstakere som ikke er bosatt i Norge

De som reiser til Norge med formål om å utføre arbeid eller oppdrag, uten å etablere seg med fast bopel i Norge, er bare unntatt fra karantenehotell dersom arbeidsgivers karantenefasiliteter er godkjent av Arbeidstilsynet før innreise. Ved innreise må arbeids- eller oppdragsgiver fremlegge dokumentasjon for at oppholdsstedet er godkjent.

Mer informasjon om godkjenningsordningen : Arbeidstilsynet sine nettsider.

Oppholdssted som er godkjent av Arbeidstilsynet skal gjøre det mulig for arbeids- eller oppdragstakeren å unngå nærkontakt med andre på fritiden, og må ha enerom med TV og internett, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Dette innebærer at arbeids- eller oppdragstaker skal ha et eget rom å sove på, et eget bad og et eget kjøkken for å lage mat. Kravet til eget kjøkken gjelder ikke dersom personen kan få mat servert på oppholdsstedet.

Arbeids- og oppdragstakere som kommer til Norge i forbindelse med langvarige arbeids- eller oppdragsforhold, vil kunne vurderes etter unntaket fra karantenehotell som gjelder for dem som har fast bopel i Norge etter covid-19-forskriften § 5 andre ledd bokstav c. Arbeids- eller oppdragstakeren må da eie bolig i Norge, eller ha en leiekontrakt med en varighet på minst 6 måneder. Boligen må ha en egen boenhet til personen i karantene med soverom, bad og kjøkken. Videre må reisen være nødvendig. Reise for å besøke familie i hjemlandet anses normalt ikke som nødvendig i denne sammenheng. Se mer informasjon i punktet over.

Snevert unntak for spesielle grupper som ikke har vært på nødvendig reise  

Personer som kan dokumentere at det foreligger sterke velferdshensyn og har et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, er unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell dersom de kan fremlegge bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller vilkårene fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon. Dette gjelder for alle persongrupper, også for de som ikke er bosatt, eller har fast bopel i Norge.

Dette er likevel en snever unntaksregel og gjelder kun for helt spesielle situasjoner. Eksempler på situasjoner der unntaket kan være aktuelt:

 • De som har et særskilt omsorgsansvar for personer som bor i Norge.
 • Besøk til døende eller alvorlig sykt nærstående familiemedlem i Norge.
 • De som skal være med på fødsel til eget barn.
 • Deltakelse i begravelse eller bisettelse til nærstående.
 • De som har en sykdom eller lidelse som krever særskilt oppfølgning og fasiliteter som karantenehotellet ikke kan tilby

Personer som krysser grensen i forbindelse med avtalt samvær mellom barn og forelder var også tidligere omfattet av denne bestemmelsen, men disse har nå et eget unntak fra plikten til opphold på karantenehotell. Se beskrivelse over.

For å dokumentere at det foreligger sterke velferdshensyn, kan det f.eks. fremvises en legeerklæring el. I de tilfellene der det ikke er mulig å få annen dokumentasjon, kan dokumentasjonskravet oppfylles ved en egenerklæring fra den reisende.

I tilegg må det ved innreise kunne legges frem en bekreftelse på at oppholdsstedet har enerom, eget bad, eget kjøkken eller matservering og gjør det mulig å unngå nærkontakt med andre. Bekreftelsen må gis av den som stiller oppholdsstedet til disposisjon. For tilreisende som bor på ordinært hotell (ikke karantenehotell) i karantenetiden, vil hotellet måtte gi en slik bekreftelse. Bekreftelsen anses som tilstrekkelig dokumentasjon for at personen har et annet egnet oppholdssted.

Familier som reiser sammen til Norge

Ektefeller, samboere eller deres felles barn kan oppholde seg på det samme stedet under karantenetiden, uten krav om enerom, dersom de reiser sammen til Norge og bor sammen i hjemlandet. De vil også kunne benytte samme bad og kjøkken. 

Personer som bor sammen i hjemlandet og reiser sammen til Norge, men som ikke har en familietilknytning som angitt over, vil ikke være unntatt kravet om enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Dokumentasjon: For å dokumentere familieforholdet kan det vises til vigselsattest eller fødselsattest, samt leiekontrakt fra hjemlandet eller skatteopplysninger, opplysninger om betaling av avgifter mv. eller informasjon fra grunnboken som viser at ektefellen eller den andre forelderen eier en bolig sammen i hjemlandet.

Mindreårige barn

Mindreårige barn som reiser alene, og som ikke er dekket av unntakene skal ha mulighet til å ha omsorgspersoner til stede på karantenehotellet. Dette vil trolig kun være aktuelt i unntakstilfeller. De fleste situasjoner der barn reiser alene til Norge, vil være dekket av et av unntakene.

Svalbard og Jan Mayen

Reglene om karantenehotell gjelder også for reisende til Svalbard og Jan Mayen. Personer i innreisekarantene kan ikke reise videre til Svalbard eller Jan Mayen før etter utløpet av karantenetiden. Personer som er bosatt på Svalbard, og som ikke er omfattet av noen av unntakene, plikter å oppholde seg på karantenehotell. Personer som skal til Svalbard for å utføre arbeid eller oppdrag, vil kunne gjennomføre karantene på et oppholdssted arbeids- eller oppdragsgiver sørger for på fastlandet, så fremt oppholdsstedet er godkjent av Arbeidstilsynet.

Karantenehotell informasjon ved grensen  

For reisende som ankommer på land og sjø, har politiet ansvaret for å informere om karantenehotell ved ankomststedet. Politiet skal varsle kommunens kontaktpunkt om nye reisende som skal bo på karantenehotell.

For reisende som ankommer med fly har kommunen ansvaret for å ta imot reisende etter grensekontrollen.

Ved grensekontrollen skal politiet formidle til den reisende hvordan de kan komme i kontakt med kommunens representant.

Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i riket i karantenetiden. Dersom det ikke er kapasitet på karantenehoteller på ankomststedet, vil politiet i grensekontrollen formidle kontaktinformasjon til kommunens representant, som vil henvise til karantenehotell med kapasitet.

Kommuner med karantenehotell skal sørge for at hotellene har oversikt over personer på hotellet som er i innreisekarantene. Dette skjer ved at man registreres inn i hotellets systemer ved ankomst. Kommunene skal, på bakgrunn av hotellenes oversikt over personer som er i innreisekarantene, kunne kontrollere at de oppholder seg på hotellet og følger retningslinjene. Dersom brudd på karanteneplikten oppdages skal politiet kontaktes, som vil vurdere eventuell strafferettslig oppfølging.

Gjennomføring av karantene på karantenehotell

Karantenehotellordningen er en ordning som bestemmer hvor karantenen tilbringes, men det innebærer ikke at man isoleres på hotellet:

 • De som bor på karantenehotell kan oppholde seg utenfor hotellet så fremt de unngår nærkontakt med andre enn dem de eventuelt bor sammen med.
 • De som er i karantene, kan imidlertid ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, eller på skole eller i barnehage. Det er heller ikke tillatt å bruke offentlig transport annet enn fra innreisepunktet og til karantenehotellet. De som velger å forlate Norge i karantenetiden, kan benytte offentlig transport under utreisen og de som er over 12 år, skal bruke munnbind.

Egenandel for karantenehotell

Egenandelen for arbeids- og oppdragsgiver for arbeidstakers- og oppdragstakers opphold på karantenehotell er 500 kroner per døgn. Privatpersoner som oppholder seg i karantenehotell i karantenetiden skal betale en egenandel på 500 kroner per døgn. Barn under 10 år som bor på rom med foresatte, skal ikke betale egenandel. For barn i alderen 10 til 18 år er egenandelen 250 kroner per døgn.

Det er hotellene som tar betalt for egenandelene fra hver enkelt person som er omfattet av karantenehotellordningen. Tidspunkt for oppgjør av egenandelen kan variere fra betaling ved ankomst, reservasjon av beløp ved ankomst eller betaling ved utsjekk.

Testing på karantenehotell

Personene som oppholder seg på karantenehotellet skal få mulighet til å teste seg for covid-19. Karantenetiden kan forkortes dersom personen dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt syv døgn etter ankomst.

Egnet oppholdssted ved smittekarantene og isolasjon

Det bør være samme krav til egnet oppholdssted for innreisekarantene, smittekarantene eller isolasjon. Det skal være mulig å unngå nærkontakt med andre, og det skal være enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Det er likevel viktig å være klar over at det fremdeles er vesentlig strengere krav til de som skal isoleres enn for de som er i karantene. De skal isolere seg fra andre i eget hjem eller oppholdsstedet, og så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom, bisettelse til nærstående

Personer som kan dokumentere at de har testet negativt for SARS-CoV-2, kan være unntatt karantene når de samme dag som gjennomført test i Norge:

 1. Besøker nærstående som er alvorlig syk eller døende
 2. Deltar i bisettelse eller begravelse til nærstående.

Som nærstående regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til.

Unntaket fra karanteneplikt vil bare gjelde for gjennomføringen av det aktuelle formålet. Karantene vil ellers gjelde.

Personer som har fått dispensasjon fra innreisekarantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med.

Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet med SARS-CoV-2.

Informasjon fra Helsedirektoratet (på flere språk) til reisende som ankommer Norge (covid-19) 

Om testkravet (Helsenorge)

Om karantenehotell (Helse Norge)