Koronasituasjonen: Informasjon om karantenehotell

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020. Den 13.desember endret regjeringen reglene om karantenehotell.

Ordningen med karantenehotell innebærer ingen endringer om hvem som skal være i innreisekarantene. Alle som kommer til Norge fra røde land må i karantene i 10 dager. Personer som er i innreisekarantene, enten det er på karantenehotell eller i private hjem, kan kun oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre. Man kan ikke dra på jobb, på skole eller i barnehage, og man kan ikke bruke offentlig transport. Dette gjelder uansett om man er bosatt eller ikke i Norge.

Hovedregelen er fremdeles at tilreisende til Norge plikter å gjennomføre karantenetiden på karantenehotell, men det er gjort justeringer i hvilke grupper som er unntatt fra denne plikten.

Plikt til å gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell gjelder ikke for:

  • De som kan dokumentere fast bolig i Norge kan oppholde seg der i karantenetiden, uavhengig av om boligen er eid eller leid.Du skal ha mulighet til å oppholde deg i eget hjem i karantenetiden.
  • De som er gift med eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge kan gjennomføre karantenen i boligen til ektefellen i Norge, eller til den andre forelderen. Det samme gjelder for disse personenes mindreårige barn, også der barna ikke er deres felles barn.
  • Arbeids- og oppdragstagere dersom arbeids- eller oppdragsgiveren sørger for et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, og det kan fremlegges bekreftelse på dette.
  • Tilreisende som ikke skal utførearbeid eller oppdrag, kan også tilbringe karantenetiden på et annet sted enn på karantenehotell. De må da dokumentere at de har enerom, tilgang til eget bad, eget kjøkken eller matservering på det alternative oppholdsstedet, og at det er mulig å unngå nærkontakt med andre der. Hustandsmedlemmer av disse personene kan oppholde seg på det samme stedet under karantenetiden, uten krav til enerom, dersom de reiser sammen.   
  • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger
  • Noen særskilte ordninger for sjåfører i langtransport og allierte militære avdelinger.

Bosatt

Med «bosatt i Norge» menes personer som er folkeregistrert som bosatt i Norge. Dette kan eksempelvis dokumenteres ved å vise til opplysninger om registrert bosted hos Skatteetaten.

Personer i utenrikstjenesten og deres hustandsmedlemmer regnes som bosatt i Norge uavhengig av deres opphold i utlandet. Det samme gjelder militært personell som er beordret til tjeneste i utlandet.

Utenlandske diplomater mv. og deres ektefeller eller samboere og forsørgede barn som har lovlig opphold etter utlendingsforskriften §§ 1-4 og 1-5, jf. utlendingsloven § 5 tredje ledd, regnes som bosatt i Norge.

Utenlandsstudenter som før studiene var bosatt i Norge, vil ofte fortsatt være folkeregistrert i Norge i studietiden. De anses da også som «bosatt» i Norge etter covid-19-forskriften. Også studenter i andre nordiske land skal anses som bosatt i Norge etter karantenereglene, selv om de er registrert med bosted i studielandet på grunn av nordiske særregler om folkeregistrering. De trenger derfor ikke oppholde seg på karantenehotell, men kan gjennomføre karantene på annet egnet oppholdssted. De må etterleve karantenereglene de første ti døgnene de er i Norge. Under karantenetiden bør de derfor unngå nærkontakt med andre personer de deler bolig med, som de ikke har bodd sammen med før karantenetiden.

Fast bopel

Med «fast bopel» menes personer som har sitt hjem i Norge, herunder personer som eier eller leier fast bolig i Norge, enten alene eller sammen med andre. Forutsatt at de eier eller leier fast bolig i Norge vil dette også omfatte personer som flytter til landet, men som ikke enda har meldt flytting i folkeregisteret.

Fritidseiendommer vil ikke anses som «fast bopel» etter bestemmelsen ettersom disse normalt ikke er personens faste hjem. Studentboliger stilt til disposisjon av Studentsamskipsnadene anses heller ikke som «fast bopel» i denne sammenheng. Studentsamskipsnadenes studentboliger skal vurderes etter unntaket i covid-19-forskriften § 5 andre ledd bokstav d hvor det blant annet stilles krav om eget toalett og kjøkken for at studenten skal kunne gjennomføre karantenen i boligen.

Eie- eller leieforhold må kunne dokumenteres ved innreise. Dette kan eksempelvis dokumenteres ved hjelp av skatteopplysninger, opplysninger om betaling av avgifter mv. eller informasjon fra grunnboken som viser at personen har eierskap til boligen. Det siste kan blant annet lastes ned fra kartverkets sider med innlogging på Altinn. Se nærmere informasjon https://seeiendom.kartverket.no/.

For å dokumentere leieforhold kan det vises til leiekontrakt.  Det er kun leie av fast bolig som omfattes av bokstav a. I dette ligger det også et krav om at leieforholdet må være av en viss varighet. Kortvarige leieforhold må vurderes etter unntaket i covid-19-forskriften § 5 andre ledd bokstav d

Ektefeller og barn

Personer som ved innreise kan dokumentere at de er gift med, eller har felles barn med noen som har fast bopel i Norge, kan ha innreisekarantene i boligen til ektefellen eller den andre forelderen selv om de ikke reiser sammen til Norge. Det samme gjelder deres mindreårige barn. Både felles barn og særkullsbarn omfattes av unntaket.

For å dokumentere at dette kan det vises til vigselsattest eller fødselsattest, samt leiekontrakt eller skatteopplysninger, opplysninger om betaling av avgifter mv. eller informasjon fra grunnboken som viser at ektefellen eller den andre forelderen eier en bolig i Norge.

Arbeid

Det stilles krav til dokumentasjon at alle som reiser til Norge med formål om å utføre arbeid eller oppdrag, uten å etablere seg med fast bopel i Norge, må kunne vise frem bekreftelse på at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted ved innreise. Bekreftelsen kan gis i form av et ferdig utfylt bekreftelsesskjema, eller en tilsvarende skriftlig bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver som bekrefter at oppholdsstedet oppfyller kravene.

Oppholdssted som tilbys av arbeidsgiver må gjøre det mulig for arbeids- eller oppdragstakeren å unngå nærkontakt med andre på fritiden, og må ha enerom med TV og internett, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Dette innebærer at arbeids- eller oppdragstaker skal ha et eget rom å sove på, et eget toalett og et eget kjøkken for å lage mat. Kravet til eget kjøkken gjelder ikke dersom personen kan få mat servert på oppholdsstedet.

Arbeids- og oppdragstakere som kommer til Norge i forbindelse med langvarige arbeids- eller oppdragsforhold, vil kunne vurderes etter unntaket fra karantenehotell som gjelder for dem som har fast bopel i Norge etter covid-19-forskriften § 5 andre ledd bokstav a.

Krav til egnet oppholdssted for andre tilreisende

For andre tilreisende enn dem som kommer for å utføre arbeid eller oppdrag, kan egnet oppholdssted være fritidsboliger, hotell og andre oppholdssteder som er stilt til disposisjon for den tilreisende. Oppholdsstedet må ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Det må også være mulig å unngå nærkontakt med andre på dette oppholdsstedet.

Den tilreisende må ved innreise kunne vise frem en bekreftelse fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon, som bekrefter at stedet oppfyller de kravene som stilles. Bekreftelsen kan gis i form av et ferdig utfylt bekreftelsesskjema, eller en tilsvarende skriftlig bekreftelse fra personen som stiller oppholdsstedet til disposisjon som bekrefter at oppholdsstedet har enerom, tilgang til eget toalett og eget kjøkken eller matservering, samt at det mulig å holde avstand til andre. For tilreisende som bor på ordinært hotell (ikke karantenehotell) i karantenetiden, vil hotellet måtte gi en slik bekreftelse.  Bekreftelsen anses som tilstrekkelig dokumentasjon for at personen har et annet egnet oppholdssted.

Hustandsmedlemmer av disse personene kan oppholde seg på det samme stedet under karantenetiden, uten krav til enerom, dersom de reiser sammen.

Les mer på regjeringen.no/innreise

Svalbard og Jan Mayen

Reglene om karantenehotell gjelder også for reisende til Svalbard og Jan Mayen. Personer i innreisekarantene kan ikke reise videre til Svalbard eller Jan Mayen før etter utløpet av karantenetiden. Personer som er bosatt på Svalbard, og som ikke kan dokumentere egnet oppholdssted på fastlandet, plikter å oppholde seg på karantenehotell. Personer som skal til Svalbard for å utføre arbeid eller oppdrag, vil kunne gjennomføre karantene på annet egnet oppholdssted.

Mindreårige barn

Mindreårige barn som reiser alene, og som ikke er dekket av unntakene skal ha mulighet til å ha omsorgspersoner til stede på karantenehotellet. Dette vil trolig kun være aktuelt i unntakstilfeller. De fleste situasjoner der barn reiser alene til Norge, vil være dekket av et av unntakene.

Karantenehotell

For reisende som ankommer på land og sjø, har politiet ansvaret for å bistå den reisende i valg av karantenehotell. Politiet skal varsle kommunens kontaktpunkt om nye reisende som skal bo på karantenehotell.

For reisende som ankommer med fly har kommunen i ansvaret for å ta imot reisende etter grensekontrollen og bistå den reisende i valg av karantenehotell. Ved grensekontrollen skal politiet formidle til den reisende hvordan de kan komme i kontakt med kommunens representant.

Den reisende står fritt til å velge å gjennomføre karantene i en annen kommune enn ankomstkommunen så lenge det er etablert karantenehotell i kommunen, og det er kapasitet på det aktuelle karantenehotellet.

Karantenehotellordningen er en ordning som bestemmer hvor karantenen tilbringes, men det innebærer ikke at man isoleres på hotellet:

De som bor på karantenehotell kan oppholde seg utenfor hotellet så fremst de unngår nærkontakt med andre enn dem de eventuelt bor sammen med.

De som er i karantene, kan imidertid ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, eller på skole eller i barnehage. Det er heller ikke tillatt å bruke offentlig transport annet enn fra innreisepunktet og til karantenehotellet. De som velger å forlate Norge i karantenetiden, kan benytte offentlig transport under utreisen og de som er over 12 år, skal bruke munnbind.

Egenandelen for arbeids- og oppdragsgiver for arbeidstakers- og oppdragstakers opphold på karantenehotell er 500 kroner per døgn. Privatpersoner som oppholder seg i karantenehotell i karantenetiden skal betale en egenandel på 500 kroner per døgn. Barn under 10 år som bor på rom med foresatte, skal ikke betale egenandel. For barn i alderen 10 til 18 år er egenandelen 250 kroner per døgn.

Personene som oppholder seg på karantenehotellet skal få mulighet til å teste seg for covid-19. Selv om man tester negativt under karanteneperioden, blir ikke karantenetiden forkortet.

Ved observert brudd på karanteneplikten kontaktes politiet som vil vurdere eventuell strafferettslig forfølging.

Bytte til annet egnet oppholdssted

Personer som under opphold på karantenehotell ønsker å bytte til annet karantenehotell eller annet egnet oppholdssted for gjennomføring av den resterende karantenetiden har under visse vilkår anledning til dette.

I forbindelse med ikrafttredelsen av de nye reglene må personer som ønsker slikt bytte, kunne fremvise dokumentasjon på nytt egnet oppholdssted i samsvar med kravene i § 5 annet ledd til representanter fra kommunene som er tilstede på hotellet

Personer som skal reise fra karantenehotell til annet egnet oppholdssted kan dersom det er helt nødvendig bruke kollektivtransport såfremt gjeldende smittevernregler overholdes.

Isolering av de som er på karantenehotell ved smitte

Kommunene skal tilby et kostnadsfritt oppholdssted for de som blir smittet og må i isolasjon, når det ikke er smittevernfaglig forsvarlig å være i hjemmet. Dette gjelder også for de som er i innreisekarantene på karantenehotell.

Egnet oppholdssted ved smittekarantene og isolasjon

Det bør være samme krav til egnet oppholdssted for innreisekarantene, smittekarantene eller isolasjon. Det skal være mulig å unngå nærkontakt med andre, og det skal være enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Det er likevel viktig å være klar over at det fremdeles er vesentlig strengere krav til de som skal isoleres enn for de som er i karantene. De skal isolere seg fra andre i eget hjem eller oppholdsstedet, og så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Grupper helt unntatt fra innreisekarantene både i arbeidstiden og på fritiden

  • Personer som kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.
  • Personer som kommer til Norge for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Tilsvarende gjelder de som kommer tilbake til Norge etter å ha gjennomført samvær i utlandet.
  • Personer som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner.

Dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom, bisettelse til nærstående

Personer kan få dispensasjon fra innreisekarantene til å besøke nærstående som er alvorlig syk eller delta i bisettelse eller begravelse til nærstående.

Unntaket fra karanteneplikt vil bare gjelde for gjennomføringen av det aktuelle formålet dispensasjonen gis for. Karantene vil ellers gjelde. Det er kommunelegen som kan gi slik dispensasjon.

Personer som har fått dispensasjon fra innreisekarantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med.

Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet med SARS-CoV-2.

Personer som innvilges dispensasjon bør så langt det er mulig testes for SARS-CoV-2.

Informasjon fra Helsedirektoratet (på flere språk) til reisende som ankommer Norge (covid-19) 

Om testkravet (Helsenorge)

Om karantenehotell (Helse Norge)