Organisering av IA-arbeidet 2019–2024

Det partssammensatte arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og inkluderingsministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå.

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd

Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i dette arbeidet. Det partssammensatte arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og inkluderingsministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå.

Rådet skal årlig diskutere erfaringer og resultater samt strategi og overordnede planer for IA-arbeidet.

Koordineringsgruppe

Oppfølgingen av prioriterte bransjer og sektorer vil være en sentral del av det organiserte samarbeidet mellom partene og myndighetene. Partene og myndighetene skal sammen vurdere og komme frem til hensiktsmessig form på samarbeidet i de prioriterte bransjer og sektorer. Arbeidslivets parter kan selv etablere regionale samarbeidsarenaer der de mener dette er hensiktsmessig.

Den operative oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå gjøres av en koordineringsgruppe under arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Gruppen består av hovedorganisasjonene og myndighetene, herunder Arbeids- og velferdsetaten, STAMI og Arbeidstilsynet.

Gruppen skal følge opp sentrale initiativ og satsinger i IA-avtalen og forberede drøftingene i arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.

Faggruppen

Faggruppen er en arbeidsgruppe bestående av partene, myndighetene og relevante fagmiljøer. Faggruppen skal drøfte status og utvikling i IA-målene og sikre god og relevant kunnskap om forhold av betydning for IA-avtalens mål og innsatsområder. Faggruppens vurderinger gir et viktig faglig grunnlag for arbeidet i koordineringsgruppen og i de prioriterte bransjesatsingene.

Gruppen skal legge frem en årlig rapport for arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Faggruppens mandat, sammensetning, oppgaver og organisering har blitt gjennomgått og justert sammenlignet med forrige IA-periode.